Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jitka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 325, komentářů celkem: 423325, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 100 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

gregorios777
martino
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115648738
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ
Vloženo Úterý, 16. červenec 2019 @ 12:06:45 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal Vota

Křesťanská písma učí:


Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka jeho Maria zasnoubena byla Jozefovi, prvé než se sešli, nalezena jest těhotná z Ducha svatého. Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti. Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z Ducha svatého jest. Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího: Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno jeho Emmanuel, kteréž se vykládá: S námi Bůh. Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou. Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš. 
Matouš 1:18-25 (BK)

V měsíci pak šestém poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazarét, Ku panně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Jozef, z domu Davidova, a jméno panny Maria. I všed k ní anděl, dí: Zdráva buď milostí obdařená, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami. Ona pak uzřevši ho, zarmoutila se nad řečí jeho, a myslila, jaké by to bylo pozdravení. I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha. A počneš v životě, a porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš. Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida otce jeho. A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a království jeho nebude konce. I řekla Maria andělu: Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám? A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož i to, což se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží.
Lukáš 1:26-35 (BK)

Ježíš pak počínal býti jako ve třidcíti letech, jakž domnín byl, syn Jozefův, …
Lukáš 3:23 (BK)

Pavel, služebník Jezukristův, povolaný apoštol, oddělený k kázaní evangelium Božího,  kteréž zdávna zaslíbil skrze proroky své v písmích svatých, o Synu svém zplozeném z semene Davidova s strany těla, kterýž prokázán jest býti Synem Božím mocně, podlé Ducha posvěcení, skrze z mrtvých vstání, totiž o Ježíši Kristu, Pánu našem,
Římanům 1:1-4 (BK)


Na základě výše uvedených citací z křesťanského kánonu křesťané věří a hlásají nauku o tom, že jejich Ježíš, kterého nazývají Kristem, se podle Písem Tanachu (hebrejského kánonu Písem) narodil z panenského početí Duchem svatým z ženy Marie. Manžel Marie, Josef, nebyl biologickým otcem křesťanského Ježíše, avšak Židé ho v nesprávném domnění kvůli Mariina (i Josefova) utajení považovali za Josefova vlastního syna. Je pravděpodobné, že také i křesťanský apoštol pohanů Pavel (Šaul) měl zprvu za to, že Ježíš byl synem Josefa a pocházel z rodové linie krále Davida. Méně pravděpodobné by bylo, kdyby měl za to, že se královská rodovský původ, a vůbec rodový původ v Izraeli podle Tory dědí i přes dcery a nejen z otce na syna.

- - - - -

Pojďme se nyní podívat na to, co se o narození a původu zaslíbeného židovského Mesiáše krále píše tedy v Tanachu, na který se křesťané odvolávají.

Mesiáš, zaslíbený židovský král, musí být židovského (biologického) původu a nesmí se jím stát cizozemec a ani konvertita, tedy člověk původem z jiného národa:


Až vejdeš do země, kterou Hospodin, Bůh tvůj, dává tobě a zaujmeš ji a budeš v ní bydleti a řekneš: "Ustanovím nad sebou krále jako všichni národové, kteří jsou vůkol mne!" Stanovíš, ustanovíš nad sebou krále, kterého vyvolí Hospodin, Bůh tvůj; ze středu bratří svých ustanovíš nad sebou krále; nemůžeš sobě dáti muže cizozemce, který není bratr tvůj.
Deuteronomium 17:14-15 (ČRP)

Vidím to - ale ne nyní; hledím na to - ale ne zblízka: vychází hvězda z Jaakoba a povstává žezlo z Jisraele, roztříská skráně moabské a zahubí všechny syny Šetovy. A podmaněn bude Edom a podmaněna bude země Seir, země nepřátel jeho, ale Jisrael nabude moci. Panovati bude ten z Jaakoba a zničí zbytek města.
Numeri 24:17-19 (ČRP)


Rodový původ Mesiáše krále se dědí po (biologickém) otci, tedy z otce na syna a nikdy z otce na dceru nebo z matky na syna:


Tito jsou povolaní obce, knížata kmenů otců svých, náčelníci tisíců Jisraele jsou tito. I vzali Mojžíš a Ahron tyto muže, kteří byli označeni jmény, a shromáždili celou obec prvního dne druhého měsíce, a dali se zapsati do seznamu narozených u svých rodin, podle domů otců svých, při počtu jmen, od dvacetiletého a výše, podle hlav svých: jak přikázal Hospodin Mojžíšovi; a sečetl je na poušti Sinaj.
Numeri 1:16-19 (ČRP)


H-spodin B-h zaslíbil Židům skrze proroka Jeremijáše, že nikdy královská Davidovská linie nebude nikdy přerušena, aby v ní nebyl muž, který by zplodil svého královského (biologického) potomka:


Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž vykonám slovo to výborné, kteréž jsem mluvil o domu Izraelovu a o domu Judovu. V těch dnech a za času toho způsobím to, aby zrostl Davidovi výstřelek spravedlivý, kterýž konati bude soud a spravedlnost na zemi. V těch dnech spasen bude Juda, a Jeruzalém bydliti bude bezpečně, a toť jest, což jemu přivolá Hospodin, spravedlnost naše. Nebo takto praví Hospodin: Nebudeť vypléněn muž z rodu Davidova, ješto by neseděl na stolici domu Judského.
Jeremiáš 33:14-17 (BK)

- - - - -

Dále se podívejme na křesťanská tvrzení, že Ježíš Nazaretský se podle Písem Tanachu narodí z panenského početí, tedy ženě panně, která neměla s mužem neměla sexuální styk. Křesťanský evangelista Matouš se odvolal svými slovy (citát v úvodu, Mt 1:22-23) na výrok proroka Izaijáše (7:14):


Proto vám Pán sám dá znamení: Hle, mladá dívka počne, porodí syna a dá mu jméno Emanuel.
לָכֵן יִתֵּן אֲדֹנָי הוּא לָכֶם אוֹת הִנֵּה הָעַלְמָה הָרָה וְיֹלֶדֶת בֵּן וְקָרָאת שְׁמוֹ עִמָּנוּ אֵל
Izaiáš 7:14 (JB, masoretský Tanach)


U Iz 7:14 můžeme vidět, že se prorocký výrok liší od Matoušova překladu. Zatímco prorok psal o mladé ženě, Matouš o panně. Ještě zřejmější rozpor je pak patrný z hebrejského masoretského textu, kde je uvedeno slovo עַלְמָה alemah, čti alma, které znamená dívka nebo mladá žena a označuje věk ženy, ale nikdy nemá sexuální konotaci. Pro pannu se v hebrejštině používá slovo בְּתוּלָה betvulah, čti betula, které naopak označuje sexuální stav ženy, ale nikdy její věk. Zatímco pro mladou ženu či dívku existuje v hebrejštině její mužský ekvivalent עֶלֶם elem, pro pannu v hebrejštině mužský ekvivalent není. Patrný rozdíl, že prorok Izaiáš v Iz 7:14 rozhodně nemohl mít na mysli ženu pannu oproti Matoušova překladu, je vidět také u následujícího použití hebrejského výrazu pro ženu pannu v Iz 47:1 :


Sestup, usedni do prachu, Panno, babylonská dcero, usedni na zem bez trůnu, dcero Chaldejců, neboť už nikdy ti nebudou říkat: něžná a jemná.
רְדִי וּשְׁבִי עַל עָפָר בְּתוּלַת בַּת בָּבֶל שְׁבִי לָאָרֶץ אֵין כִּסֵּא בַּת כַּשְׂדִּים כִּי לֹא תוֹסִיפִי יִקְרְאוּ לָךְ רַכָּה וַעֲנֻגָּה:
Izaiáš 47:1 (JB, masoretský Tanach)


Ukažme si některé další důkazy na konkrétních Písmech Tanachu, že hebrejské slovo alma označuje mladý věk ženy, kdežto hebrejské slovo betula označuje její sexuální stav. Zároveň uvádím i Písma, kde je použit mužský ekvivalent k mladé ženě, tedy mladý muž – chlapec:


A ta dívka byla velmi krásná na pohled, panna, žádný muž jí ještě nepoznal; a sestoupila k pramenu, naplnila džbán svůj a vystoupila.
וְהַנַּעֲרָ טֹבַת מַרְאֶה מְאֹד בְּתוּלָה וְאִישׁ לֹא יְדָעָהּ וַתֵּרֶד הָעַיְנָה וַתְּמַלֵּא כַדָּהּ וַתָּעַל
Genesis 24:16 (ČRP, masoretský Tanach)

a svaluje na ni věci pohoršlivé a roznáší o ní zlou pověst a říká: "Ženu tuto jsem (si) vzal a přiblížil se k ní a nenalezl jsem u ní panenství,"
וְשָׂם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים וְהוֹצִיא עָלֶיהָ שֵׁם רָע וְאָמַר אֶת הָאִשָּׁה הַזֹּאת לָקַחְתִּי וָאֶקְרַב אֵלֶיהָ וְלֹא מָצָאתִי לָהּ בְּתוּלִים
Deuteronomium 22:14 (ČRP, masoretský Tanach)

Mezi obyvateli Jabeše v Galaadu nalezli čtyři sta panenských dívek, které nesdílely mužovo lože, a ty odvedli do tábora (do Sila, které je v kanaánské zemi).
וַיִּמְצְאוּ מִיּוֹשְׁבֵי יָבֵישׁ גִּלְעָד אַרְבַּע מֵאוֹת נַעֲרָה בְתוּלָה אֲשֶׁר לֹא יָדְעָה אִישׁ לְמִשְׁכַּב זָכָר וַיָּבִיאוּ אוֹתָם אֶל הַמַּחֲנֶה שִׁלֹה אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנָעַן
Soudců 21:12 (JB, masoretský Tanach)

orlova cesta po nebi, hadova cesta po skále, cesta lodi po širém moři, mužova cesta u mladé ženy.
דֶּרֶךְ הַנֶּשֶׁר בַּשָּׁמַיִם דֶּרֶךְ נָחָשׁ עֲלֵי צוּר דֶּרֶךְ אֳנִיָּה בְלֶב יָם וְדֶרֶךְ גֶּבֶר בְּעַלְמָה
Přísloví 30:19 (JB, masoretský Tanach)

Král řekl: „Poptej se, čí syn je ten chlapec.“
וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ שְׁאַל אַתָּה בֶּן מִי זֶה הָעָלֶם
1.Samuel 17:56 (JB, masoretský Tanach)

Ale řeknu-li tomu hochovi: ‘Šíp je tamhle za tebou,’ odejdi, neboť tě posílá pryč Jahve.
וְאִם כֹּה אֹמַר לָעֶלֶם הִנֵּה הַחִצִּים מִמְּךָ וָהָלְאָה לֵךְ כִּי שִׁלַּחֲךָ יְהוָה
1.Samuel 20:22 (JB, masoretský Tanach)


Kdo tedy byla ta mladá žena a ono dítě z Iz 7:14? 
Toto proroctví vyhlásil Izaiáš v době, kdy byl Izrael rozdělen na Severní království Izrael a Jižní království Judea. V té době vládl v Izraeli král Pekach a v Judeji král Achaz. Král Pekach uzavřel spojenectví s aramejským (Sýrie) králem Resínem. Prorok Izaiáš povzbuzoval judského krále, že B-h je s Judeou a vyzval Achaze, aby požádal o znamení. Ten odmítl, avšak H-spodin B-h mu i tak poskytl znamení skrze proroka Izaiáše. Tím znamením bylo, že se prorokovi Izaiášovi brzy narodí dítě, jehož jméno bude Immanuel, to je B-h s námi – jako znamení pro krále Achaze. Naplnění tohoto proroctví z Iz 7 je uvedeno v následující kapitole. Žena prorokyně a syn z Iz 8:3 je tou stejnou ženou a synem z Iz 7:14. Prorok Izaiáš a jeho děti byly v té době Izraeli pro znamení a za zázraky, viz. Iz 8:18.

- - - - -

Závěrem můžeme shrnout, že Ježíšův rodový původ nebyl halachicky čistě židovský pro rodovou linii z krále Davida. Josef podle křesťanských písem nebyl Ježíšovým biologickým otcem a rodová linie se v Izraeli podle Písem Tanachu přenáší čistě z otce na syna a nikoliv z matky na syna. B-h zaslíbil, že nikdy nevymizí z královské rodové linie muž, který by nebyl biologickým předkem nástupnického krále. Rodová linie zaslíbeného Mesiášského krále tedy pokračuje biologickým přirozeným početím ze spojení muže a ženy.

Matouš ve svém evangeliu pro dokázání panenského početí Ježíše v Marii zaměnil význam slova mladá žena za pannu. Zmíněný verš Iz 7:14 není mesiášským proroctvím, ale proroctvím pro prorokova současníka judského krále Achaze, žena zmíněná v Iz 7:14 byla prorokovou manželkou a zmíněné dítě prorokovým synem.

Vzhledem k tomu, že se měl Ježíš narodit Marii bez přičinění jejího manžela Josefa, byl Ježíš mamzerem, dítětem počatým z cizoložného vztahu. Tím křesťanství srovnává B-ha Židů s bohy řecko římského kultu, v němž jsou taková spojení bohů s ženami a početí bohočlověků běžná. Jedná se o pohanský kult.

V předchozím článku nazvaném „Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti“ jsem dokazoval, že zaslíbený král Mesiáš podle prorockých slov Tanachu vystaví znovu H-spodinův chrám v Jeruzalémě, znovu v něm ustanoví židovskou bohoslužbu a obětní systém podle Tory jako za dob prvního chrámu a sám v něm bude obětovat. Toto křesťanský Ježíš nejenže neučinil, ale podle křesťanského učení víry ani neučiní. Nyní jsem poukázal, že zaslíbený Mesiáš musí být podle Písem Tanachu z rodové linie předávané z otce na syna a bude mít tedy svého biologického otce. Bude halachickým Židem po otcově linii, nejen po matčině. Ani tuto podmínku z Tory a z Proroků Ježíš z Nazareta podle křesťanských písem nenaplnil a proto nemohl být a není tím zaslíbeným králem Mesiášem z Tanachu.

Příště budu psát o dalším specifické podmínce z Tanachu pro Mesiášského krále Izraele, kterou křesťanský Ježíš nenaplňuje, o genealogii Mesiáše.


Vaše Tele-Vota ;-)

"Křesťanské šátečky: Mesiášův původ" | Přihlásit/Vytvořit účet | 131 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 16. červenec 2019 @ 17:09:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
PŘÁTELÉ!!!

VARUJI VÁS PŘED TÍMTO ZLODUCHEM, KTERÝ POKOJE SI NEDÁ, A NEUSTÁLE ÚTOČÍ NA NAŠEHO SPASITELE A NAŠI VÍRU!!! NIC NECHÁPE - DOBŘE O TAKOVÝCH LIDECH HOVOŘIL APOŠTOL PAVEL V  2KOR. 3:14-16 ŽE MAJÍ ZÁVOJ NA MYSLI!!

CO MYSLÍTE, KTERÁ ASI SÍLA HO DO TĚCHTO ÚTOKŮ ŽENE???

PODLE MÝCH ZKUŠENOSTÍ JIŽ BOŽÍ TREST ZAČAL PŮSOBIT. TAKOVOU DIVERZNÍ ČINNOST NELZE KONAT BEZTRESTNĚ!!!

NECHŤ SI HROMADÍ BOŽÍ HNĚV KE DNI HNĚVU Ř. 2:5,6!!!

Dejte si pozor na ty psy, kteří vás chtějí strhnout do záhuby!!! Nechť promluví apoštol Pavel!

Fp. 3:2,3 "Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu ´rozřízku´! (3) Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci."
Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 16. červenec 2019 @ 17:33:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane judaisto,
pokud jste to dosud nepostřehl, tak Granosalis je křesťanský nekatolický projekt. 

Což ovšem znamená, že tady jako judaista nemáte vůbec co dělat. Už jste se nechal slyšet, že odsud odejdete. Svůj slib jste nesplnil. 

A já se ptám: Co je to za sílu, která Vás žene do útoků na křesťanskou víru? Myslíte si snad, že Vám tato destruktivní činnost projde u Boha bez následků??? Kdysi jsem Vám sdělil, že zapácháte. Ale vy jste smysl mého sdělení vůbec nepochopil. Proto tedy znova: 

Zj. 22:11 "Kdo škodí, škoď ještě, a kdo s*****í, smrď ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlni se ještě; a kdo svatý posvěť se ještě." (BK)

DĚKUJEME - ODEJDĚTE!!!
BARe: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 16. červenec 2019 @ 17:45:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? [notabene.granosalis.cz]   SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY [notabene.granosalis.cz]  

Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 16. červenec 2019 @ 17:49:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Příště už nic nepiš, Tanach tady nikoho nezajímá. My máme Boží Slovo, které je pravdivé, živé a činné. A Pán Ježíš Kristus je tím živým Slovem=Bohem zjeveným v těle, Synem živého Boha a Mesiášem předpověděným všemi starozákonními proroky.
Tož tak.Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 16. červenec 2019 @ 18:49:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tímto způsobem se vyjadřovat o Kristu je na křesťanském serveru NEPŘÍPUSTNÉ!

Jedná se o přímý útok na původ Krista. Po tomto článku uvidí i ostatní co je tele alias vota zač. 

Upozorňuji, že Vota nedbal upozornění se takto o Kristu nevyjadřovat, a pokračuje v tom dál s větší intenzitou. 

Uvrhl tím na sebe boží klatbu, která ho izoluje od boží milosti. 

 Tele aias Vota ještě jako "křesťan" měl tendenci krást Kristu původ a špinit Ho. Krista tehdy diskusně degradoval na pouhého člověka, ale sám sebe prohlašoval za z Ducha počatého, prohlašoval se za spasitele, prohlašoval, že byl dříve než Abraham.

 To bylo v době kdy se ještě jako "křesťan" pyšně stavěl na roveň a nad roveň Krista. Tehdy jsem v něm v pravdě Ducha svatého rozpoznal působení ducha anti.krista, a napsal jsem mu to.
 Za pár měsíců poté ho duch anti.krista odvedl od křesťanství úplně, a Tele změnil nick na judaista Vota. 

 Vota je dle projevů zatím jenom judaistický sympatizant, který judaismus používá jako odbojný nástroj vůči křesťanství a Kristu. Když nepochodil s útoky na křesťany, začal útočit na Krista přímo. A to předvedl v tomto článku. 

 V určitém směru připomíná jednoho zdejšího úchyla, který pro svůj neukojený úchylný chtíč přeběhl od křesťanství k ateismu, a v ateistickém táboře hledal partyzány k společnému odboji. Nenašel. Byl vykázán, jelikož ateisti Boha neřeší. A Vota? Ten přeběhl k ateismu  judaismu aby v něm našel oporu pro své pyšné výpady proti Kristu. Toto stálo za jeho rychlou proměnou.
Hledá si zámezí odkud jako boží nepřítel může lépe útočit. O judaismus u něho nejde, hledá si kulomet a kulometné hnízdo odkud se mu bude lépe útočit.

 Vota se pohybuje velmi nebezpečně blízko neodpustitelné urážce Ducha svatého. Není větší urážky pro otce, když mu někdo upře otcovství u jeho syna, synovi upřít otcovství otce je obrovskou urážkou též!

 A co teprve upírat božímu Synu Otce a Otci Syna?! A co Duch svatý, kterým byl Kristus počatý?
Napřed Vota "urážel" Ducha tím, že sám sebe prohlašoval za z Ducha počatého, a nyní upírá Otci Syna a Syna Otci. Má neustálou potřebu popírat Kristův původ.

Toto nedopadne dobře..myslím si, že to u něho zašlo už příliš daleko.

Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 16. červenec 2019 @ 20:31:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Takový článek může napsat jen slouha Satanův a neznaboh jediného Boha. Jediný Bůh je Svatý duch !!!.  Ježíš je synem Božím svým Svatým duchem kde tělo je jen nádoba z linie Davidova.Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 16. červenec 2019 @ 20:35:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Nás všechny přes rozdílnost výkladu jediného Boha a a veršů spojuje JEDNO a to stejná víra v JEŽÍŠE.

Ikdyž máme rozepře, je to právě víra v Ježíše která nás sjednocuje !!!. 

Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 16. červenec 2019 @ 20:58:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Voto, co to je za kreténský zhovadilý panflet? Co nám chceš sdělit? Že uvažuješ jako idiot? Tak tě ubezpečuji, že to již víme dávno. Židem nikdy nebudeš, tak na co si to hraješ? Je tvá matka nebo otec Žid? Můj syn po dědečkovi je, a přesto nešaškuje jako ty. Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. červenec 2019 @ 14:48:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


..."Mesiáš, zaslíbený židovský král, musí být židovského (biologického) původu a nesmí se jím stát cizozemec a ani konvertita, tedy člověk původem z jiného národa:"...


Ahoj Voto.

V případě, že si pravověrný žid adoptuje chlapce nežidovského původu (z jiného národa), tak se tento stává židem úplně se vším všudy - jako by měl židovský původ biologický.
To nevíš?
Z pohledu dědičnosti, z pohledu zaslíbení vyvoleného národa není vůbec žádného rozdílu mezi původem biologickým a mezi adopcí. Adopcí člověk získává v židovství všechno úplně stejně, jako by se v tom narodil.
Josef (z rodu Davidova) - ač nebyl Ježíšovým biologickým otcem -  přijal Ježíše za vlastního (prakticky ho adoptoval, přijal za vlastního) a touto skutečností po něm  Ježíš nesporně získal právoplatný davidovský původ. V jeho době nebylo nikoho, kdo by ho zpochybnil.
Filip našel Natanaele a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!" (J 1,44).

Nakonec jeho rodokmen máš uvedený v Mt 1. kapitole.


Jak můžeš hovořit o cizoložství v případě, že nebylo vůbec pohlavního styku?..."že hebrejské slovo alma označuje mladý věk ženy, kdežto hebrejské slovo betula označuje její sexuální stav. "...

Já žasnu, jak snadno člověk může pozbýt zdravého úsudku, pokud je něčím silně zaujat.

Hovoříme v případě Izaiáše o ZNAMENÍ od Boha!
Cožpak je nějaké znamení od Boha to, že mladá žena počne?
Jistěže je každé početí člověka vždycky Boží zázrak, ale neděje se tak ve všech dobách v každém národě po tisících, po statisících. Jaké to může být mimořádné znamení, že mladá žena počne? To by spíš mohlo být znamení, kdyby počala stará žena - jako třeba v případě Abrahamovy Sáry.
Obecně platí, že skutečný smysl proroctví lidé správně pochopí až tehdy, když se naplní!


Ovšem když počne mladá žena, která je pořád pannou - to jistě je důstojné znamení od Boha!Starozákonní mesianismus má své čtyři linie mesiášské naděje:

1.) Mesianismus Davidovsko - královský.
2.) Mesianismus kněžský.
3.) Mesianismus prorocký s postavou trpícího služebníka (Izaiáš). .
4.) Mesianismus spjatý s postavou nebeského prostředníka spásy (Daniel a knihy Makabejské).
Panenské početí má hluboký význam především jako znamení!


1.) Znamení Ježíšova dvojího původu - Z Boha Otce a z Marie.

2.) Ježíš je novým počátkem lidstva a stvoření - "nový Adam".

3.) Toto početí a narození je znamením toho, co se děje s učedníkem při křtu, kdy se znovu rodí z vody a z Ducha svatého.

Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 18. červenec 2019 @ 01:40:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Považuji za zcela zbytečné na tyto argumenty reagovat konkrétně. Každý trochu znalý Písma SZ i NZ pravděpodobně zná, jak se tyto věci mají, a následovníci Pána Ježíše je pak posuzují duchem, v Duchu a Pravdě, nikoliv lidskou moudrostí.

Rozumím tomu, když někdo nevěří křesťanské zvěsti, nevěří v Ježíše jako svého Pána, Boha i Spasitele. Dlouho jsem naprosto upřímně v nic takového nevěřil a nevnímal jsem za tím zlý úmysl, intenci. Nicméně nikdy by mne nenapadlo chodit mezi věřící a psát tam takové provokativní slátaniny, jak činí uživatel Vota.

Vrcholem rozpadu jeho osobnosti bylo, když začal za pokrytectví označovat to, že někteří z nás věří jak Novému, tak Starému zákonu, a zejména toho, že se držíme slov Pána Ježíše a jeho vyvolených apoštolů. (šlo o diskuzi ohledně toho, komu máme nebo nemáme říkat otec, a on ten hulvát Vota má nejupřímnější vyznání nazval pokrytectvím, a tím u mne jakožto diskuzní partner definitivně skončil - navíc tak nazval mnohé další).

O to smutnější je vidět destrukci Tele-Votovy osobnosti - duše i ducha, když jsem měl možnost číst si jeho starší komentáře, kdy se mi jevil jako člověk citlivý i empatický. Vyměnil Pravdu za lidskou interpreraci Starého Zákona, pomátl se a je to s ním - obávám se - velmi špatné. Nemá smysl mu oponovat, jeho touha podrývat křesťanskou víru na křesťanském serveru je neskutečně silná, a nevěřím, že by tu sílu čerpal jen sám ze sebe. To by žádnému člověku za to nestálo. Nechal se ovládnou zlým duchem antikrista, prohlášeje se za spasitele počatým z Ducha Svatého, a další nehoráznosti, jež ne radno opakovati, a zjevně jej Bůh nechává napospas jeho přáním, a jeho osudu. Má-li kdo milost, vyprošovat požehnání a Boží milost pro tohoto oklamaného odpadlíka, kéž jej Pán vyslyší. Mně je jenom líto toho potenciálu, těch hřiven, které Pán Votovi svěřil, a které on ve jménu Talmudu (či kdoví čeho) zahrabal :-(. 

Snad mi promine i jeho přítel JirkaB, nicméně mám obavy, že ani Ty Jirko nejsi z dalšího duchovního vývoje svého kamaráda příliš nadšený. Nemýlím se?


Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Čtvrtek, 18. červenec 2019 @ 04:27:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Voto,

předpokládám, že obsah tohoto seriálu kopíruje názory židovské obce, kam pravidelně docházíš a usiluješ zde o status Gijura? Pokud tomu tak opravdu je a nejedná se čistě jen o tvé vlastní spekulativní interpretace svatých textů, pak neskrývám jisté nadšení z toho, že zde srozumitelnou formou v našem rodném jazyce prezentuješ soudobý pohled tradičního judaismu na křesťanství. Pak doporučuji nenechat se odradit místními odpůrci a pokračovat směle v publikování dalších dílů seriálu.

LD


Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 18. červenec 2019 @ 07:08:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Iz 7,14)
Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel.


Immanuel ve smyslu znamená: "Bůh s námi".


Ježíš ve smyslu znamená„Jahve je záchrana“ – „Bůh zachraňuje.


Dítě zrozené z Panny Marie je nazváno Ježíš, „protože zachrání svůj lid od hříchů“ (Mt 1,21).
Tvrdíš, že syn z Iz 7,14, je totožný s Izaiášovým synem od prorokyně. Jenže ten se jmenoval docela jinak!
Nemůže se tedy jednat o stejnou osobu!

(Iz 8,3)
Přiblížil jsem se k prorokyni,
otěhotněla a porodila syna. Hospodin mi řekl: Dej mu jméno Spěšná kořist, rychlý lup.
(Iz 8,21-23)
Každý zkroušený a hladový bude procházet zemí, a jak bude hladový a vzteklý, bude proklínat svého krále i svého Boha. Obrátí se vzhůru a pohledí k zemi, a hle, soužení a temnota, ponurá sklíčenost — vkrádá se soumrak. Avšak nezůstane pochmurná, jako teď, když na ni dolehla tíseň. Jako v době, kdy nejprve zlehčil zemi Zabulón a zemi Neftalí, ale nakonec jí dodá vážnost — cestě u moře, Zajordání a Galileji národů


Ježíš pocházel právě z Galileje, z Nazareta.Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Pátek, 19. červenec 2019 @ 13:09:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za mně, věcné shrnutí biblických textů, což, žel, na tomto webu nebývá obvyklé. Děkuji i za Vaše předchozí pojednání a těším se na další. Myslím si však, že od zdejší sešlosti můžete spíše očekávat plivance, urážky a dehonestaci, než věcný rozhovor. Hodně to vypovídá o křesťanství mnohých zde. Přeji pokoj. Jiří BreiRe: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: quido v Úterý, 23. červenec 2019 @ 12:41:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Voto - Tele, dá se s tvými texty polemizovat i jinde (např. fb), než ve zdejším toxickém prostředí?Re: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 02. srpen 2021 @ 17:02:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Iz. 7,14"Proto vám Pán, on, chce dát znamení: Hle, těhotná bude ta, jež bude panna, a má porodit syna a jeho jméno nazve Immanú-Él."
(Pavlík)
rdfRe: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 04. srpen 2021 @ 08:56:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Však neboj Voto, jak se Ježíš vrátí tak vystaví celý nový Jeruzalém... ta pouťová atrakce s těmi kozlami co je tam teď je odporná.Stránka vygenerována za: 1.03 sekundy