Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 381, komentářů celkem: 420809, adminů: 60, uživatelů: 5217  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 311 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Mikim
rosmano
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114875066
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu?
Vloženo Čtvrtek, 06. duben 2023 @ 21:35:25 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal mikim

Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu?

http://ekoista.cz/dal-nam-buh-zvirata-pro-potravu-opravdu/

Věděli jste, že Ježíš nejedl na velikonoce ani beránka jako maso?

Takže přidávám všem zdejším masožravcům slovo do velikonoční pranice :)


„Nepřikládám velkou důležitost náboženstvím lidí, která nepřinášejí nic dobrého jejich psům nebo kočkám“ -Abraham Lincoln.

VEGETARIÁNSTVÍ VE SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍCH
Jeden misionář si vyjde na procházku do afrického pralesa. Náhle za sebou uslyší hrozivé mručení. Když se pln strachu otočí, spatří jen několik kroků za sebou obrovského lva. Zoufale vzhlédne k nebi a prosí: „Pane, prosím, učiň, aby se tento lev změnil v dobrého křesťanského lva“. „Nechť je toto tvé přání splněno“, praví Pán Když se misionář, znovu otočí, spatří lva se sepjatými prackami, jak se modlí: „Ó, Ježíši, Pane, buď naším hostem a požehnej to, co jsi nám poskytl za pokrm!“ Ve všech světových náboženstvích existovalo původně přikázání vegetariánského stravování. V buddhismu a hinduismu se na tom dodnes nic nezměnilo. Jinak je tomu v křesťanské teologii, která zvíře ponížila na bytost bez duše, kterou může člověk libovolně využívat. Jednou z příčin tohoto stavu jsou výpovědi církevních autorit, které zvířatům duši upřely. Nejdůležitějším z těchto teologů byl Tomáš Akvinský. Ten ostatně zastával názor, že ani ženy nemají žádnou duši. Na druhé straně vedly manipulace v Bibli k překroucení původního Ježíšova učení. To platí zvláště pro postavení zvířat. Jistěže, Bible je i dnes, tak jako v minulosti, jedním z velkých a významných děl, které dává mnoha lidem sílu a oporu. Na druhé straně však neplatí, že by byla z nebe spadlým jednotným dílem, jehož obsah nebyl nikdy měněn, jak nám to dnes chtějí namluvit četní teologové. Lze to poznat už z toho, že jen v německém jazyce existuje přes 70 různých vydání Bible, která se od sebe v důležitých pasážích značně liší.

ZVÍŘE V KŘESťANSTVÍ
Většina křesťanských kněží je dnes toho mínění, že zvířata jsou člověku podřízena a mají sloužit jeho potřebám. Uvnitř církve však existují také jiné hlasy. Eugen Drewermann, známý církevní rebel, je přesvědčeným vegetariánem a neúnavně usiluje o ochranu práv zvířat. Neméně kontroverzní jsou i výpovědi Bible na téma práva zvířat a pojídání masa. V 5. Mojžíšově knize například stojí psáno: „Můžeš zabíjet a jíst maso ve všech Tórách podle žádostí své duše, po požehnání Pána, tvého Boha, které On ti dal“. (5. Mojžíšova 12/15,15)Jiná místa vypovídají však něco opačného: „Kdo zabije vola, je to jakoby zabil člověka“. (Izaiáš 66/3)Zde je tedy zabití zvířete kladeno na stejnou úroveň jako vražda člověka. Znamená to tedy, že Bůh je vrtkavý? Pokud jde o dějiny Bible, je nutné konstatovat, že nepochází z doby Ježíšovy. Teprve ve 3. století se v Římě začalo vybírat ze stovek záznamů o životě a učení Ježíšově jednotné standardní dílo.1251 Výběr vhodných spisů byl v neposlední řadě podroben značnému vlivu císaře Konstantina (285-337 po Kr.), který chtěl učinit křesťanství římským státním náboženstvím. Konstantin však nebyl právě příkladným vzorem křesťanské lásky k bližnímu. Své protivníky nechal krutě pronásledovat a sám vedl velmi zhýralý život. A aby na tom nemusel nic měnit, byly mnohé dokumenty o Ježíšově životě již předem odvrženy jako nevhodné. Tak bylo pro Bibli vybráno pouze 27 záznamů, které byly pořízeny mezi lety 60 a 150 po Kr. Pojmové definice a interpretace různých autorů -vzájemně se silně lišící -však vyžadovaly obsáhlé přepracování, protože texty měly vytvořit jednotné dílo. „Korektoři“ jmenovaní pro toto přepracování měli dbát o to, aby obsah písemností odpovídal názorům církevních a státních hodnostářů. Tak byla většina pokynů týkajících se vegetariánského stravování odstraněna dříve, než dostal Nový Zákon své formální uznání papežem Damasem roku 382 po Kr. Na pozdějších koncilech, jako např. na koncilu v Konstantinopoli roku 533 po Kr. bylo rozhodnuto provést další pronikavé změny ve svatém Písmu.

BIBLICKÉ OMYLY
I jedno změněné slovo v Bibli může nesmírně ovlivnit celkový křesťanský světový názor na určité téma. Příkladem toho je biblická výpověď, podle níž Ježíš jedl velikonočního beránka. Martin Luther svého času přeložil, jistě bez zlých úmyslů, výraz „TO-PAS-CHA“ pojmem „velikonoční beránek“. V jeho době však již bylo zvykem jíst na zelený čtvrtek beránka.Ne však v době Ježíšově. U Židů platil na zelený čtvrtek přísný zákaz porážky. „TO-PAS-CHA“ znamená „velikonoční pokrm“ .O beránku není v aramejských původních textech Bible ani zmínka (aramejština byla jazykem, kterým mluvil Ježíš).Večeře se podle Bible konala v domě nějakého nosiče vody. Mezi Židy však tehdy nebylo zvykem, aby jeden člověk přebíral úlohu nosiče vody. To se dělo jenom ve společenství esejců. Večeře se tedy konala v domě jednoho z esejců. V zhledem k tomu, že příslušníci tohoto bratrstva byli přísnými vegetariány, lze z toho vyvodit, že biblická večeře byla bezmasá.Další nesprávný překlad jediného slova s těžkými následky se týká jídelních zvyklostí Jana Křtitele. O něm je v Bibli řečeno, že pojídal kobylky a med. Latinské slovo „lokusta“ skutečně znamená „kobylka“, ale zároveň také označuje plody stromu rohovníku obecného. A protože Jan pojídal právě tyto plody a nikoli hmyz, nazývají se dnes „svatojánský chléb“.V 1. dopise Timoteovi doporučuje apoštol Pavel požívání masa a vína. Ve stejném dopise Pavel také varuje před společenstvím gnostiků, kteří se živili vegetariánsky a zastávali učení o reinkarnaci. Pozoruhodné však je, že společenství gnostiků vzniklo dlouho po Pavlově smrti. Jeho varování v prvním dopise Timoteovi však nezní jako proroctví pro budoucnost, ale spíš jako by v té době gnostikové již existovali. Jelikož první dopis Timoteovi se svým stylem i pojmově značně liší od druhého, je oprávněný závěr, že nepochází z Pavlova pera, nýbrž od již výše zmíněných korektorů .Mnozí velcí křesťanští svatí byli vegetariáni a velcí přátelé zvířat. Nejznámější z nich je jistě František z Assisi .Ale také sv. Antonín, Basilius Veliký, Origines, Jan z Chrysostomu, Kléménsz Alexandrie, sv. Jeroným, Eusebius, Bonifác, Řehoř z Nazianzu, apoštol Matouš, Tertulián, Mistr Eckhart, a další kteří nejedli žádné maso. Také matka Tereza, zajisté symbolická osobnost křesťanské lásky k bližnímu, se živila vegetariánsky. Existují také tradice, které je zapotřebí brát velmi vážně, a z nichž jasně vyplývá, že sám Ježíš Kristus žil vegetariánsky, miloval zvířata a i dalším lidem předával lásku ke zvířatům.

EVANGELIUM DOKONALÉHO ŽIVOTA
Nedokonalost Bible vyplývá také ze skutečnosti, že neobsahuje žádné údaje o životě Ježíše mezi 12. a 30. rokem jeho života. Záznam o celém jeho životě ukryl člen bratrstva esejců v jednom buddhistickém klášteře v Tibetu, aby ho uchránil před zásahem římskokatolické církve. Roku 1881 kněz G. J. Ouseley tento významný dokument odhalil a poprvé jej uveřejnil roku 1901. Dílo nebylo podrobeno zásahům korektorů. Obsahuje jednoznačné výpovědi o lásce vyrůstajícího Ježíše ke zvířatům a jasné příkazy týkající se ochrany všech tvorů.„…Během své pouti dospěl také do země chaldejské, kde vyučoval kněze a mudrce: nikdo nemá zraňovat a zabíjet, neboť svět má být naplněn poznáním jednoho svatého. A v těchto dnech chci opět uzavřít smlouvu se zvířaty celé země a s nebeským ptactvem, s mořskými rybami a se všemi ostatními tvory Země. Chci zlomit luk a také meč a také vypovědět všechny válečné nástroje z teto země tak, aby lidé a zvířata mohli žít beze strachu…“/27/,„…Na jiném místě spatřil jednoho mladého muže, který se právě chystal zabít králíky a holuby proto, aby jemu a jeho učedníkům připravil pokrm. Ježíš řekl: máš dobré srdce a Bůh tě osvítí. Ale nevíš, že Bůh dal na počátku člověku za potravu plody země a stvořil ho stejně jako opici, vola a koně nebo ovci a nedovolil mu, aby zabíjel své spolustvořence a pojídal je? …“./271 ,Evangelium dvanácti vydané G. J. Ouseleyem pod názvem „Evangelium dokonalého života“ obsahuje ještě několik dalších míst, která zcela jasně ukazují, že Ježíš Kristus považoval zvířata za bytosti, které jsou součástí stvoření a se kterými má člověk zacházet láskyplně. Zabíjení a pojídání masa je přestupkem proti vysokým etickým přikázáním pravého křesťanství.NAUKY ESEJCŮDalší dokumentací křesťanství, která je k dispozici v nezfalšované formě, jsou svitky esejců. Byly nalezeny vědcem Edmondem Bordeaux Szekelym v roce 1927 v tajném archivu Vatikánu. Mírové evangelium esejců obsahuje pozoruhodný dialog mezi Ježíšem a několika nemocnými lidmi. Ježíš vysvětluje, že člověk může nalézt cestu zpět k Bohu jedině tehdy, žije-li v souladu s přírodními zákony. Pokud jde o stravování, říká mezi jiným: „Neboť v pravdě pravím vám, že ten, kdo zabíjí, zabíjí sám sebe, a kdo požívá maso zabitých zvířat, požívá z těla smrti.“/28/ “ Avšak pravím vám: nezabíjejte ani člověka ani zvíře ani potravu, kterou přijímají vaše ústa. Neboť, když jíte živou potravu, ta vás oživí, avšak když svou potravu zabijete, pak vás mrtvá potrava také usmrtí. Neboť život přichází jenom ze života a ze smrti přichází vždy opět jenom smrt. Neboť všechno, co zabíjí vaši potravu, zabíjí také vaše tělo. A všechno, co zabíjí vaše tělo, zabíjí také vaše duše.“/28/Bratrství esejců žilo podle těchto nauk a uplatňovalo křesťanskou lásku k bližnímu ruku v ruce s usilováním o harmonii s přírodou. Esejci dosahovali věku více než 100 let a byli známi jako velcí léčitelé. Jak to dokládají originální svitky esejců, patřili Ježíš Kristus i Jan Křtitel k nejvyšší radě esejců.( Z knihy „VÝŽIVA PRO ČLOVĚKA A ZEMI“, autor Christian Opitz )

"Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 151 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 07. duben 2023 @ 06:35:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nejdůležitějším z těchto teologů byl Tomáš Akvinský. Ten ostatně zastával názor, že ani ženy nemají žádnou duši."...

Toto je lež.
Tomáš Akvinský byl geniální (Bohem obdařený) vědec - teolog, z jehož myšlenek můžeme čerpat až dodnes. Ve kterém jeho díle má být názor, že ženy nemají duši? Uveď ho konkrétně!
 Pojmenuj, ať se nepodílíš na lži a ať se i druzí o tom mohou přesvědčit!


Celý tento příspěvek je obyčejná fabulace.
S cílem "dokázat"  předem zamýšlený záměr a tomu podřídit vše - i poctivou pravdu.

(Ex 12,1)
I řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi:
Tento měsíc bude pro vás počátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem roku. Vyhlaste celé pospolitosti Izraele: Desátého tohoto měsíce ať si každý vezme beránka na otcovský dům, beránka na rodinu. A kdyby rodina byla na beránka příliš malá, ať si přibere souseda nejblíže svému domu do počtu duší. Každý bude započten na beránka podle toho, co kdo sní.  Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vyberete ho z beránků nebo z kůzlat.  A bude ve vaší péči až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Potom ho celé shromáždění pospolitosti Izraele k večeru zabije.Z popisu o stvoření světa  (v Genesis) víme, že Bůh stvořil všechna zvířata tím, že řekl - a stalo se. 

Člověka však stvořil jinou "technologií".

Vzal už předtím stvořenou živou i neživou  hmotu (zem, půda, je plná kolonií bakterií) a vdech do ní nový "Dech života (hebr. ruach).

Tím se stal člověk zcela odlišnou bytostí než zvířata, takže Adam si mezi zvířaty nemohl ve své samotě najít na pomoc žádný svůj protějšek. (Gn 2,20).

Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 14:00:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gen 2:20: "Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná."

Co má stvoření Evy pro Adama (aby měl s kým žit) spokečného se zvířaty? Zvířata snad Bůh stvořil pro člověka k jìdlu?


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 14:02:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek je i o tom, že Ježíš nejedl a ucedníky beránka maso, ale úplně něco jiného...


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 16:33:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
T. Akvinský se o ženách nevyjadřoval zrovna pěkně..., třeba si přečti tento článek:]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 08. duben 2023 @ 09:34:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co uveřejní nějaký feminista není vůbec směrodatné. Konkrétní odkaz na Akvinského (1a, q. 92, a.1, Obj.1) v tom článku není pravý, není skutečný.

Skutečná Summa Akvinského začíná tímto číslováním: (I q. 1 a. 1 arg. 1)


(http://summa.op.cz/sth.php?&A=1)


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 08. duben 2023 @ 13:01:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je úplně jedno co si myslíš jaké to má označení Akvinský to o ženách napsal píše se to ve více článcíchvstači si to vygooglovar 


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 07. duben 2023 @ 15:41:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jedným zo znakov falošného učenia je dôraz na pokrmy:
...a prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu. Prvý Timotejovi 4:3
-----------------------------------------

falošný učiteľ vždy zamení duchovné hodnoty kráľovstva Božieho za jedenie a pitie:
Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rimanom 14:17    
..................................................

falošný učiteľ vždy argumentuje tým že pokrm je dôležitý pre duchovný život:
Ale pokrm nás nepribližuje k Bohu; ak nejeme, nič nestratíme, ak jeme, nič nezískame. Prvý Korinťanom 8:8   
..................................................

falošný učiteľ pomocou jedla a pitia vstupuje do svedomia iných a posudzuje ich na základe pokrmu:
Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, Kolosanom 2:16Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 16:23:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...falošný učiteľ vždy argumentuje tým že pokrm je dôležitý pre duchovný život:
Ale pokrm nás nepribližuje k Bohu; ak nejeme, nič nestratíme, ak jeme, nič nezískame. Prvý Korinťanom 8:8   

Nevím co to máš za podivný překlad...
Tady se píše o jezení nebo nejezení obětovaného masa a to opravdu je jedno zda ho jíme nebo ne, protože tím nic nezískáme

1 Korintským 8:8  Pokrm nás Bohu nepřiblíží; nejíme-li obětované maso, nic neztrácíme, jíme-li, nic nezískáme.

...jedným zo znakov falošného učenia je dôraz na pokrmy:
...a prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu. Prvý Timotejovi 4:3

Nikdo normální nezakazuje druhým křesťanům jíst co Bůh stvořil k jídlu tedy rostlinnou stravu...

1 Timoteovi 4:1  Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
2  jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
3  Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.

...falošný učiteľ vždy zamení duchovné hodnoty kráľovstva Božieho za jedenie a pitie:
Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rimanom 14:17  
  
Co takhle si to přečíst celé?
Klidně si jez co chceš, ale ber v úvahu i verš 21.

Římanům 14:12  Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
13  Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
14  Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.
15  Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel!
16  Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali.
17  Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.
18  Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží.
19  A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.
20  Nenič kvůli pokrmu Boží dílo! Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí.
21  Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu.

...falošný učiteľ pomocou jedla a pitia vstupuje do svedomia iných a posudzuje ich na základe pokrmu:
Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, Kolosanom 2:16

Zase je to dobré přečíst celé...
Koloským 2:16  Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.
17  To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.
18  Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.
19  Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem.
20  Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat:
21  neber to do rukou, nejez, nedotýkej se - jako byste stále ještě byli v moci světa?
22  Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí.
23  Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní.

V Koloským 2:20–23 Pavel ukazuje, že asketismus je způsob, jak se nestát zbožným. Falešní učitelé v Kolosích měli systém pravidel, která uvalili na své následovníky. Řekli: "Pokud budete dodržovat tato pravidla, zvítězíte nad tělesnými touhami." Vzali některá starozákonní nařízení týkající se obřadní čistoty a stravy a přidali k nim, podobně jako to dělali farizeové. Pavel připouští (Kol. 2:23), že tato pravidla měla „vzhled moudrosti“, ale dodává, že „nemají žádnou hodnotu proti tělesnému požitkářství“. Paul spíše tvrdí, že…

Zbožnosti se nedosahuje asketismem, ale naším ztotožněním se s Kristem.
]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 07. duben 2023 @ 17:24:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
píšeš:Tady se píše o jezení nebo nejezení obětovaného masa a to opravdu je jedno zda ho jíme nebo ne, protože tím nic nezískáme
a píšeš:
Nikdo normální nezakazuje druhým křesťanům jíst co Bůh stvořil k jídlu tedy rostlinnou stravu...

na jednej strane schvaluješ že jedením mäsa nič nezískame a pak schvaluješ vegetariánstvo...
Ježiš pripravil učeníkom ryby... konzumuješ ryby?

píšeš:
Ježíš Kristus považoval zvířata za bytosti, které jsou součástí stvoření a se kterými má člověk zacházet láskyplně. Zabíjení a pojídání masa je přestupkem proti vysokým etickým přikázáním pravého křesťanství...

a to že na Kristov príkaz učeníci ulovili množstvo rýb a potom ich zabili a skonzumovali to je v poriadku?


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 17:53:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
psal jsem nejdříve reakci na 1 Kor 8.8. maso obětované modlám...

a to druhé byla reakce na 1 Tim. 4.3
Nikdo normální nezakazuje druhým křesťanům jíst co Bůh stvořil k jídlu tedy rostlinnou stravu...
...na jednej strane schvaluješ že jedením mäsa nič nezískame a pak schvaluješ vegetariánstvo...

No ano Bůh nestvořil v ráji zvířata ani ryby k obživě pro Adama a Evu, ale každou zelenou rostlinu, takže schvaluji vegetariánství. I pro zvířata určil to samé.

Genesis 1:29  Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
Genesis 1:30  Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.

Až po potopě kdy nebylo co jíst dovolil Noemu a jeho rodině jíst maso.
Kdyby potopa nebyla nikdo by nejspíš i nadále jako před potopou maso nejedl, ani lidé ani zvířata. Před potopou žila prý na světě +- miliarda lidí.

...Ježiš pripravil učeníkom ryby... konzumuješ ryby?

Ano celkem pravidelně, ale jiné maso se snažím nejíst nebo jen příležitostně na návštěvě apod. A velikonoční skopové si taky nedám. :). Bylo by mi ho líto.

Jedl Ježíš jiné maso než rybu? Biblí se to nedá 100% dokázat.

...a to že na Kristov príkaz učeníci ulovili množstvo rýb a potom ich zabili a skonzumovali to je v poriadku?

V té době to bylo asi normální a neměli obchody kde by si šli nakoupit i něco bez masa, pokud neměli něco vypěstované na poli, což také trvá déle, ale dnes jsme už úplně někde jinde co se týká jídla.
Jinak se ale nikde nepíše, že by ty ryby zabili, i když je určitě něčím klepli. Nedostali od Ježíše příkaz zabíjejte je upečte a jezte :). Ta ryba, kterou tam uviděli na břehu tam už byla na ohni upečená :).

Jan 21:8  Ostatní učedníci přijeli na lodi - nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket - a táhli za sebou síť s rybami.
9  Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb.
10  Ježíš jim řekl: "Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!"
11  Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla.
12  Ježíš jim řekl: "Pojďte jíst!" A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" Věděli, že je to Pán.
13  Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu.

Řekl by dnes Ježíš, kdyby se tady objevil řekl běžte do Lídlu nakupte makrely a budeme společně grilovat?
Myslím, že i když chuť by na ně měl, že už by to dnes neřekl, protože podle mne se v nebi nic živého kvůli obživě nezabíjí a mají tam spoustu jiných bezmasých jídel k obživě. A na ty se také i jednou těším dá-li Pán.

Ale klidně si jez maso, když myslíš, že zvířata kvůli Tpbě netrpí,


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 07. duben 2023 @ 18:01:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mikime, ty jsi vskutku neskutečný mimoň, zabývající se něčím, čím se Bůh nezabývá a navíc bez příčiny, tedy bez příčiny na Boží straně.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 18:11:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč mimoň dal jsem tady článek se kterým souhlasím a proto jsem mimoň? Četl jsi to vůbec?


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 07. duben 2023 @ 18:13:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
je to riadny mimoň... 
základná pravda k životospráve znie:
Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rimanom 14:17

Božie kráľovstvo nemá nič s mojimi stravovacími návykmi...
spájať brucho človeka s kráľovstvom Božím vyzerá na prvý pohľad ako zdanlivá múdrosť ale je to bludná náuka:

Kolosanom 2:21 Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte; 22 to všetko sú veci, ktoré spotrebovaním vychádzajú nazmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí. 23 Je to zdanlivo múdrosť, ale (v skutočnosti) len samovoľné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a trýznenie tela. Má to cenu len pre nasýtenie tela.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 19:04:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na to jsem ti už odpověděl vůbec nečteš komentáře 

V Koloským 2:20–23 Pavel ukazuje, že asketismus je způsob, jak se nestát zbožným. Falešní učitelé v Kolosích měli systém pravidel, která uvalili na své následovníky. Řekli: "Pokud budete dodržovat tato pravidla, zvítězíte nad tělesnými touhami." Vzali některá starozákonní nařízení týkající se obřadní čistoty a stravy a přidali k nim, podobně jako to dělali farizeové. Pavel připouští (Kol. 2:23), že tato pravidla měla „vzhled moudrosti“, ale dodává, že „nemají žádnou hodnotu proti tělesnému požitkářství“. Pavel spíše tvrdí, že…
Zbožnosti se nedosahuje asketismem, ale naším ztotožněním se s Kristem.

Napsal jsem ti klidně si jez co chceš, pokud ti nevadí zabíjení nevinných zvířat jen kvůlu obživě.
Do budoucna sr stejně maso na této planetě jíst nebude, protože se už nikomu nevyplatí chivat zvířata na maso.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 07. duben 2023 @ 19:23:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal jsem ti klidně si jez co chceš, pokud ti nevadí zabíjení nevinných zvířat jen kvůlu obživě
.....................
zabíjanie zvierat mi zjavne nevadí, pretože to nevadilo Kristovi, On jedol zabité ryby, veľkonočného baránka...]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 19:47:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš nejedl žádného velikonočního beránka, ale aramejsky to znamená velikonoční pokrm navíc v domě esejců přísných vegetariánů jakými byl i ap.Jan.

Jestli to Kristovi vadilo nebo ne se v bibli nepíše. Pokud neměl na výběr tak snědl i rybu.
Pokud je to přeloženo správně.


Typy překladů
Text
Obrázky
Weby
Přeložit text
ANGLIČTINA – ZJIŠTĚNO
swap_horiz
ČEŠTINA
Zdrojový text
Evidence That Jesus and The Original Aramaic Christians Were Vegetarians, By James Bean (Exploring the World Religions Column, Copyright January, 2018) Also see, Vegetarianism in Early Christianity: https://ivu.org/history/christian/christ_veg.html Also see, Early Christian Vegetarian Communities: https://hippocratesinst.org/early-christian-vegetarian-comunities And, also see, The Ebionites (Essenes who, early on, populated the Jesus Movement): https://www.biblicaltraining.org/library/ebionites “As long as Man continues to be the ruthless destroyer of lower living beings, he will never know health or peace. For as long as men massacre animals, they will kill each other. Indeed, he who sows the seed of murder and pain cannot reap joy and love.” (Pythagoras) “Nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet.” (Albert Einstein) “Be on guard, so that your hearts do not become heavy with the eating of flesh and with the intoxication of wine and with the anxiety of the world, and that day come upon you suddenly; for as a snare it will come upon all who dwell upon the surface of the earth.” (Jesus, Luke 21:34, Evangelion Da-Mepharreshe — Old Syriac-Aramaic Manuscript of the New Testament Gospels) “Go and find out what is meant by the scripture that says: ‘It is kindness that I want, not animal sacrifices.’” (Jesus, Gospel of Matthew 9:13, Good News translation) Below you will encounter vegetarian sayings of Jesus from many sources — canonical and extra-canonical — along with a collection of passages revealing that the Apostles of the Jesus Movement were also vegetarians, following in the footsteps of their spiritual Master. In addition, I include examples of pro-veg passages from some early church fathers and many other writings too. The carnistic premise or bias of Western church tradition about eating meat is really based on European dietary customs, but they have made use of a couple of verses from the orthodox New Testament in order to reinforce their already established preference for eating meat. For those not acquainted with Judeo-Christian history and the various collections of writings or scriptures from the early centuries A.D., at first glance, or at least on the surface, it appears that Jesus ate fish and John the Baptist dined on insects. Certainly European Christianity portrays it that way. The uninformed Sunday school notion of the disciples of Jesus forever remaining fisherman lives on in the minds of many. When it comes to vegetarianism and Christianity the first question people always ask is: “In the scriptures aren’t there passages describing Jesus as serving fish on a couple of occasions, as well as eating lamb during the Jewish holiday known as Passover?” They have inherited the belief that Jesus was a meat-eating-Messiah. Some might also cite a verse about John the Baptist eating insects (locusts). Dueling Gospel Traditions — Pro-Meat and Pro-Veg There are two traditions within Buddhism: pro-meat and pro-vegetarian. Each have their own sutras or scriptures. The same is historically true with Christianity: the original Jesus Movement or Hebrew Christians (sometimes called Aramaic Christians, Ebionites or Nasoraeans) with their gospels vs. scriptures associated with Paul and what evolved into the Roman church. The Gospels of the Hebrews and Ebionites describe a vegetarian ethos: a vegetarian Jesus and vegetarian Apostles, a John the Baptist who ate carob (locust beans) — beans not bugs! and a rejection of ritual animal sacrifice, be it in pagan temples or the Jewish temple of Jerusalem. For the followers of Paul, dropping the vegetarian dietary requirement of the Jesus Movement was a way to make it easier to get more converts around the Roman Empire. In Sikhism as well we see a similar kind of shift away from the earlier vegetarian ethics of the founder, Guru Nanak, towards meat-eating gradually getting adopted by orthodox Sikhism after the time of the Tenth Sikh Guru. In each of these cases the original spiritual movements were vegetarian, but later versions of these paths eventually accommodated the diet of the larger cultures around them swelling their ranks. For most, living their busy lives and not interested in difficult research anyway, this is an all-too-complicated history of Passover lambs eaten or not eaten, locusts vs. locust beans, and other “fishy” choices made by certain gospel manuscript copyists adding extra servings of fish to the menu. Most stay stuck with whatever diet and beliefs they’ve grown up with. Change (metanoia) is not their way. So on the question of diet they just see what they wish to see and change shall never be. Those on a spiritual quest seeking truth are sometimes more flexible and willing to change. Only a compassionate heart will figure this out. What About Those Pesky ‘Fishes and Loaves’? The original version of the “Feeding of the Multitude” story only
clear
5 000 / 5 000
Výsledky překladu
Výsledek překladu
Důkaz, že Ježíš a původní aramejští křesťané byli vegetariáni, James Bean (Sloupec Exploring the World Religions, Copyright leden, 2018) Viz také Vegetariánství v raném křesťanství: https://ivu.org/history/christian/christ_veg.html Viz také Raně křesťanská vegetariánská společenství: https://hippocratesinst.org/early-christian-vegetarian-comunities A také viz Ebionité (Esejci, kteří brzy osídlili Ježíšovo hnutí): https://www.biblicaltraining.org/library/ebionites „Dokud bude člověk nelítostným ničitelem nižších živých bytostí, nikdy nepozná zdraví ani mír. Dokud budou lidé masakrovat zvířata, budou se zabíjet navzájem. Kdo zaseje semeno vraždy a bolesti, nemůže sklízet radost a lásku." (Pythagoras) "Nic neprospěje lidskému zdraví a nezvýší šance na přežití života na Zemi tolik jako přechod na vegetariánskou stravu." (Albert Einstein) „Mějte se na pozoru, aby vaše srdce neztěžkla pojídáním masa a opojením vína a úzkostí světa a ten den na vás nenastal náhle; neboť jako léčka přijde na všechny, kdo přebývají na povrchu země." (Ježíš, Lukáš 21:34, Evangelion Da-Mefharreshe — Starý syrsko-aramejský rukopis evangelií Nového zákona) „Jděte a zjistěte, co je míněno písmem, které říká: ‚Chci laskavost, ne zvířecí oběti.‘“ (Ježíš, Evangelium podle Matouše 9:13, překlad Dobré zprávy) Níže se setkáte s vegetariánskými výroky Ježíše z mnoha zdrojů – kanonických i mimokanonických – spolu se sbírkou pasáží, které odhalují, že apoštolové Ježíšova hnutí byli také vegetariány, kteří šli ve stopách svého duchovního Mistra. Kromě toho uvádím příklady pro-veg pasáží od některých raných církevních otců a také mnoha dalších spisů. Karnistická premisa nebo zaujatost západní církevní tradice o pojídání masa je skutečně založena na evropských stravovacích zvycích, ale využili několika veršů z ortodoxního Nového zákona, aby posílili svou již zavedenou preferenci konzumace masa. Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s židovsko-křesťanskou historií a různými sbírkami spisů nebo písem z prvních století našeho letopočtu, se na první pohled nebo alespoň na povrch zdá, že Ježíš jedl ryby a Jan Křtitel jedl hmyz. Evropské křesťanství to tak určitě zobrazuje. V myslích mnohých žije neinformovaná představa nedělní školy o tom, že Ježíšovi učedníci navždy zůstanou rybáři. Pokud jde o vegetariánství a křesťanství, první otázka, kterou si lidé vždy kladou, je: „Neexistují v písmech pasáže popisující Ježíše, jak při několika příležitostech servíroval ryby a také jedl jehněčí maso během židovského svátku známého jako Pesach? Zdědili víru, že Ježíš byl masožravý Mesiáš. Někteří by také mohli citovat verš o Janu Křtiteli, který jí hmyz (kobylky). Souboj s gospelovými tradicemi — Pro-Meat a Pro-Veg V buddhismu existují dvě tradice: pro-maso a pro-vegetariánství. Každý z nich má své vlastní sútry nebo písma. Totéž platí historicky s křesťanstvím: původní Ježíšovo hnutí nebo hebrejští křesťané (někdy nazývaní aramejští křesťané, Ebionité nebo Nasoraejci) s jejich evangelii vs. písma spojená s Pavlem a tím, co se vyvinulo v římskou církev. Evangelia Hebrejů a Ebionitů popisují vegetariánský étos: vegetariánský Ježíš a vegetariánští apoštolové, Jan Křtitel, který jedl rohovník (svatojánský chléb) – fazole, ne brouci! a odmítnutí rituálních obětí zvířat, ať už v pohanských chrámech nebo židovském chrámu v Jeruzalémě. Pro následovníky Pavla bylo upuštění od vegetariánských dietních požadavků Ježíšova hnutí způsobem, jak usnadnit získání více konvertitů v římské říši. Také v sikhismu vidíme podobný druh odklonu od dřívější vegetariánské etiky zakladatele Guru Nanaka směrem k pojídání masa, které postupně přejímá ortodoxní sikhismus po době desátého sikhského gurua. V každém z těchto případů byla původní duchovní hnutí vegetariánská, ale pozdější verze těchto cest se nakonec přizpůsobily stravě větších kultur kolem nich, které rozšiřovaly jejich řady. Pro většinu lidí, kteří žijí své zaneprázdněné životy a nezajímají se o obtížný výzkum, je to až příliš komplikovaná historie, kdy se jehňata snědla nebo nejedla, sarančata vs. svatojánský chléb a další „rybí“ rozhodnutí některých opisovačů rukopisů evangelia. přidání dalších porcí ryb do menu. Většina zůstává přilepená na jakékoli dietě a přesvědčení, se kterými vyrostla. Změna (metanoia) není jejich cesta. Takže v otázce stravy prostě vidět, co chtějí vidět a změna nikdy nebude. Lidé na duchovní cestě hledající pravdu jsou někdy flexibilnější a ochotnější se změnit. Na to přijde jen soucitné srdce. A co ty otravné „ryby a bochníky“? Pouze původní verze příběhu „Feeding of the Multitude“.
Více o zdrojovém textu
Pro další informace o překladu je potřeba zdrojový text
Odeslat zpětnou vazbu
Postranní panely
Historie
Uloženo
Přispět
Limit 5 000 znaků. Více obsahu můžete přeložit pomocí šipek.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 20:00:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://medium.com/sant-mat-meditation-and-spirituality/evidence-that-jesus-and-the-original-aramaic-christians-were-vegetarians-b8784ac42506#mce_temp_url#

Původně jsem to chtěl přeložit, ale přes mobil je to moc náročné, ale doporučuji přečíst je o tom, že je Ježíš vegetarián a v Bibli je to přeloženo špatně.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 20:34:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vegetariánské rčení Ježíše ve starém syrsko-aramejském rukopisu evangelia Lukášova: „Buďte na pozoru, aby vaše srdce neztěžkla pojídáním masa a opojením vína a úzkostí světa a nepřišel na vás náhle ten den; neboť jako léčka přijde na všechny, kdo přebývají na povrchu země." (Ježíš, Lukáš 21:34, Evangelion Da-Mefharreshe — Starý syrsko-aramejský rukopis evangelií Nového zákona)


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 12:23:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>zabíjanie zvierat mi zjavne nevadí, pretože to nevadilo Kristovi, On jedol zabité ryby, veľkonočného baránka...<<

Sorry, ivanp, ale tento odkaz na křesťanského Ješu, co ho nazýváte Kristom, a že jíte to, co on jedl, mě pobavil.

Jíte vepřové maso? Hm, asi ho jedl i váš Ješu.
Jíte "mořské plody"? Hm, asi je jedl i váš Ješu.
Jíte maso vařené v mléce? Hm, asi je jedl i váš Ješu.
Jíte nešupinaté ryby? Hm, asi je jedl i váš Ješu.
Jíte židovským šochetem nazabité a nekontrolované maso košer dobytka a drůbeže? Hm, asi je jedl i váš Ješu.
Jíte tatarák? Asi ho jedl i váš Ješu.
Zakousnete se do jablka bez jeho kontroly červů? Asi tak jednal i váš Ješu.
Jíte želatinu z vepřů, mléčné a jné výrobky obsahující žvočišnou syrovátku, syřidla? Asi je jedl i váš Ješu.
Jíte oplodněná vejce drůbeže? Asi je jedl i váš Ješu.
Jíte zeleninu, třeba květáky, saláty , brokolici atd. bez naprosto důkladné kontroly a oprání od červů, slimáků, stop po nich, atd? Zřejmě to jedl i váš Ješu.
Dal byste si pštrosí maso? Pil mléko třeba velblouda? Dáte si moučku z moučných červů či ze cvrčků, či takové energetické tyčinky? Zřejmě si pochutnàval i Ješu.
Jíte maso nezpracované Židem? Jakékoliv, co se prodává v masných prodejnách? Nehledě na jeho původ, zda bylo obětováno modlám? Zřejmě to jedl i váš Ješu.

To vše jedí křesťané po celém světě a mnohem více. Vždyť přeci "ne co do člověka vchází ho znečišťuje" a "tak prohlásil veškerý pokrm za čistý".
A "jací jste vy v tomto světě, takový je on".
]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 09. duben 2023 @ 13:21:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mám doma plný mrazák vepřového masa, rád by som si dal aj velblouda, skúšal som aj slimáka. 
moje stravovacie návyky nemajú nič s duchovným životom, pretože kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie a môj Spasiteľ vyhlásil každý pokrm za čistý...

Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a odtiaľ vychádza do stoky; a tým vyhlásil každý pokrm za čistý. Marek 7:19


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 14:01:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>mám doma plný mrazák vepřového masa, rád by som si dal aj velblouda, skúšal som aj slimáka. 
moje stravovacie návyky nemajú nič s duchovným životom, pretože kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie a môj Spasiteľ vyhlásil každý pokrm za čistý...

Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a odtiaľ vychádza do stoky; a tým vyhlásil každý pokrm za čistý. Marek 7:19<<


Tak tak, ivanp :) Je to tak. Ten křesťanský Ješu porušoval kdejakà B-ží přikázání daná Jisro'eili přímo B-hem k jejich zachovávání a dodržování po všechna pokolení jako Smlouvu věčnou. Každý takový bezbožný svůdce v židovském lidu měl být poprávu za vzdorovité jednání vůči B-hem daným přikázáním potrestán smrtí, jinak si ho našel B-h sám soudem "karet". B-ží mlýny mlely tehdy i teď.
Byl to muž hříšný, vinen před B-hem svými vlastními hříchy vůči lidu Jisro'eile i vůči B-hu. Proviňoval se svůdcovstvím v B-žím přikàzáních. A podle Tóry byl i spravedlivě tedy odsouzen a B-h ho dal ukřižovat, když Jeho lidu bylo zamezeno vykonat na něm trest smrti za jeho zločiny.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 14:20:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota neměl bys chodit psát na Grano, když jsi totálně ožralý...


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 15:35:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máte snad argumentační nouzi, mikime? :)
Jste opravdu hloupoučký.
Jen zde potvrzujete má slova o křesťanském Ješu.
Jak ivanp, tak i Vy.
Byl to muž a zdali Žid, pak plný vin a hříchu.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:12:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk Ježíš byl člověk který nikdy nezhřešil..

1Jan 3:5-6: "A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal."

1Pe 2:21-22: "K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On `hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest´."

Žid 4:14-15: "Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu."
]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:25:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Člověk Ježíš byl člověk který nikdy nezhřešil..<<

To jsou jen naprosto planá křesťanskà prohlášení o jejich Ješu.
Sama křesťanská evangelia vyjevují, čím vším se provinil - zhřešil.
A pár věcí jsem Vám už popsal nedávno jinde v tomto vláknu.
Jestli to měl být Žid a byl obřezán, porušoval B-ží Tóru, Smlouvu mezi B-hem a Jisro'eilem, dokonce učil proti ní.]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:48:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš žádnou tóru neporušil to je lež, uveď příklady z Bible kdy Ježíš porušil Boží nařízení!


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 17:05:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak například profláknuté:

8Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď.“  9A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. 10Židé tomu uzdravenému říkali: „Je sobota; není dovoleno, abys nosil své lehátko.“ 11On jim však odpověděl: „Ten, který mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi své lehátko a choď.‘“ 12Otázali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: ‚Vezmi své lehátko a choď‘?“ 13Uzdravený však nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se ztratil v zástupu, který na tom místě byl.

Vs:

21Toto praví Hospodin: Kvůli svému životu se mějte na pozoru a v sobotní den nenoste náklad ani ho nevnášejte jeruzalémskými branami.  22Nevynášejte v sobotní den náklad ze svých domů, nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem přikázal vašim otcům. 

To je jeden případ. Sváděl druhé k porušování B-žích příkazů. Učil tak proti nm a B-hu. A to je horší, jako sám by sám porušoval, ale nenávàděl k tomu druhé.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 17:22:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Druhý případ. Opět vyučoval proti přikázání B-ha a Jeho učení, že se Žid znesvěcuje jezením toho, co B-h prohlásil za nečisté. Opět k tomu sváděl druhé a za to je trest smrti za svůdcovství.

18Řekl jim: „I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že vše, co zvnějšku vchází do člověka, ho nemůže znečistit,  19protože nevchází do jeho srdce, ale do břicha a vychází do záchodu?“ Tak prohlásil za čisté všechny pokrmy.  20Říkal však: „To, co z člověka vychází, to člověka znečišťuje. 21Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, 22cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. 23Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka.“ 

Vs.

1(Šestý volaný) A Hospodin mluvil k Mošemu a Aharonovi, říkaje jim:2„Mluvte k synům Jisraele, řkouce: Toto jsou zvířata, která smíte jíst ze všeho dobytka, který je na zemi.3Jezte všechny kopytnatce z dobytka, kteří rozdvojují kopyto a přežvykují.4Ale následující z přežvýkavců a z těch, co rozdvojují kopyto, nejezte. Velbloud, jenž sice přežvykuje, ale nerozdvojuje kopyto, vám bude nečistý.5Nečistý vám bude i daman, jenž přežvykuje, ale nerozdvojuje kopyto.6A králík, jenž přežvykuje, ale nerozdvojuje kopyto, vám bude nečistý.7A vepř, protože má kopyto a rozdvojuje je, jenomže nepřežvykuje, vám bude nečistý.8Z jejich masa nejezte a jejich zdechlin se nedotýkejte, jsou pro vás nečistí.9Ze všeho, co žije ve vodě, jezte tyto: z živočichů ve vodě, v mořích a tocích jezte všechny, kteří mají ploutve a šupiny.10A vše, co ze všeho potěru, ze vší živé duše, která žije ve vodě, v mořích a tocích, nemá ploutve a šupiny, je pro vás ohavností.11A bude vám to ohavností; z jejich masa nejezte a jejich zdechliny si ošklivte!12Vše, co ve vodě nemá ploutve a šupiny, vám budiž ohavností.13A tyto si ošklivte z okřídlenců: nebudou pojídáni a jsou vám ohavností: orel, orlosup a sup.14Luňák a poštolka svého druhu.15A každý krkavec svého druhu.16A pštros a sova a racek a jestřáb podle jejich druhů.17A sokol a kormorán a ibis.18A labuť a pelikán a straka.19A čáp, volavka svého druhu a dudek a netopýr.20A všechen létající hmyz chodící po čtyřech je pro vás ohavností.21Ale ze všeho létajícího hmyzu chodícího po čtyřech můžete jíst ten, který má kolínka výše než nožky, jimiž se odráží od země.22Ze všeho létajícího hmyzu můžete jíst tyto druhy: kobylky, sarančata, žlutá sarančata, všechny druhy šedých sarančat a všechny druhy bílých sarančat.23Jinak nejezte žádný létající hmyz, který má čtyři kolínka, je vám ohavností.24Znečistíte se jimi; kdo by se dotkl jejich zdechlin, se znečistí až do večera.25A kdo by na sobě nesl z jejich zdechlin, vypere si oděv a je do večera nečistý.26Stejně tak jsou pro vás nečisté zdechliny všech kopytnatců, kteří nerozdvojují kopyto a nepřežvykují, kdo by se jich dotkl, bude nečistý.27Vše, co chodí po tlapkách ze vší čtyřnohé zvěře, je pro vás nečisté, a kdo se dotkne jejich zdechlin, je nečistý do večera.28A kdo by z jejich zdechlin nesl na sobě, vypere si oděv a je nečistý do večera, protože jsou pro vás nečisté.29A toto je pro vás nečisté z potěru na zemi: druhy lasiček, myší a fretek.30Ježek, chameleon, šnek a krtek.31Ti jsou pro vás nečistí ze všeho potěru, kdokoliv by se jich dotkl mrtvých, je nečistý do večera.32(Sedmý volaný) A kdyby na cokoliv, ať už je to dřevěná nádoba, oděv, kůže nebo pytel nebo nářadí, se kterým se pracuje, některé z nich spadly mrtvé, musí to projít vodou, do večera to bude nečisté, ale potom čisté.33Kdyby však některé z nich spadly do hliněné nádoby, všechno, co bylo uvnitř, je nečisté a nádobu rozbijte.34Znečistí i všechny potraviny k jídlu, na něž přišla voda, a znečistí i všechny nápoje v jakékoliv nádobě.35A nečisté bude všechno, na co padne z jejich zdechlin, i pec a plotna musí být rozbity, budou vám nečisté, protože jsou nečisté.36Pouze pramen, studna a shromaždiště vody zůstanou ryzí, jinak čeho se dotknou jejich zdechliny, bude nečisté.37Pokud však některá z jejich zdechlin spadne na zrní, které je určeno k setbě, zůstane ryzí.38Stane se však pro vás nečistým, kdyby na ně spadla některá z jejich zdechlin a na zrní přišla voda.39Pojde-li dobytek, který máte k jídlu, bude do večera nečistý každý, kdo se ho dotkne.40A kdo by z jeho zdechliny jedl, vypere si oděv a je nečistý do večera, a kdo by jeho zdechlinu nesl na sobě, vypere si oděv a je do večera nečistý.41A všechen ten hmyz, hemžící se po zemi, to je ohavnost a nikdo to nepozře.42Z toho, co leze po břiše a co chodí po čtyřech až po stonožku, ze všeho toho hmyzu, který se hemží po zemi, nic nejezte, poněvadž je to ohavnost.43Žádným tím hmyzem, co se hemží, neposkvrňujte své duše, neznečišťujte se jimi, stali byste se nečistými.44Neposkvrňujte své duše žádným po zemi lezoucím hmyzem, jelikož já, Hospodin, jsem váš Bůh, a vy se máte posvěcovat, abyste byli svatí, protože svatý jsem já.45(Maftir) Protože já jsem Hospodin, jenž vás vyvádí ze země Micrajim, abych vám byl Bohem, a protože já jsem svatý, buďte svatí i vy!“ 46To je nauka o dobytku a ptactvu, o vší živé duši hýbající se ve vodě a o duši hemžící se na zemi. 47K rozlišování mezi nečistým a ryzím a mezi zvířaty jedlými a těmi, která nemají být pojídána.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 17:50:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Třetí případ. Ješu se neřídil nařízeními a učením soudců v těch dnech podle příkazu v Tóře. Jednal a učil svévolně. Tím si zasloužil smrt podle práva B-ha Jisro'eile.
Například:

Pokrytci! Dobře o vás prorokoval Izaiáš, když říkal: 8‚ Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 9Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘ 

Vs.

při sporu ve tvých branách nad tvé síly, vstaň a vystup k tomu místu, jež vyvolil Hospodin, tvůj Bůh. 9A přijď ke kněžím, Levitům, a k soudci, jenž bude v oněch dnech, požádej a oni ti povědí slovo práva. 10A ty učiň podle toho, co ti řeknou z tohoto místa, které Hospodin vyvolil, a hleď konat, jak tě poučí.11Jednej podle nauky, již tě naučili, a podle zákona, který ti řekli, a od slova, které ti povědí, neuhni vpravo ani vlevo.12Ten muž však, jenž by jednal svévolně, úmyslně neuposlechnuv kněze, který tam stojí ke službě Hospodinu, svému Bohu, anebo soudce, takový muž musí zemřít a odstraníš zlo z Jisraele.13Ať to slyší všechen lid a bojí se, pak nebudou jednat svévolně.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 18:22:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čtvrtý, pátý, šestý příklad. Porušoval další zakázané činnosti o šabatu, pohrdal B-žím nařízením, aby podle něho jednal o šabatu) za což si zasluhoval smrt a trest karet - vytětí z B-žího lidu.

1Stalo se, že v druhou sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali a jedli klasy, které mnuli rukama.  2Někteří pak z farizeů řekli: „Proč děláte, co se v sobotu dělat nesmí?“ 
(Pozn.: Trhání, mlácení (mnutí), šlapání po poli, po klasech - opět trhání, sběr.... To vše je zakázáno, protože to bylo potřeba ke stavbě miškanu (putovního stánku) ve všedních dnech)

Dále:

6Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči  
(Zakázané činnosti o šabatu: zavlažování, tvoření, mazání, okopávání - vše činnosti ve všední dny k potřebě výstavby miškanu - zavlažovala se půda pro růst obilí k pečení chleba do miškanu, tvoření nové věci - viz. "protože Hospodin dělal nebesa a zemi šest dní a sedmého dne odpočíval a oddechl si.“, navíc tvorba, stavba miškanu, mazání - kůže pro miškan; ostatní - zemědělská činnost).

Dále:

16Proto Židé Ježíše pronásledovali a usilovali ho zabít, že tyto věci činil v sobotu.  17Ježíš jim však odpověděl: „Můj Otec až dosud pracuje, i já pracuji.“  
(Naprosto tímto zneuctil a pohrdl B-žím příkazem o šabatu daným Jisro'eili).

Vs.

12Hospodin řekl Mošemu, říkaje:13„Promluv se syny Jisraele a řekni: Mé šabaty však zachovávejte, poněvadž šabat je pro všechna vaše pokolení znamením mezi mnou a mezi vámi, abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji! 14Zachovávejte šabat, protože je vaší svátostí, kdo by ho znesvětil, musí zemřít, proto i duše toho, kdo by v něm konal práci, bude vyťata z jeho lidu. 15Práce bude konána šest dní, ale sedmého je šabat, odpočinek, Hospodinova svátost, kdokoli by v den odpočinku pracoval, musí zemřít.16Ať synové Jisraele zachovávají šabat, aby po svá pokolení měli šabat za věčné znamení.17Je věčným znamením mezi mnou a mezi vámi, protože Hospodin dělal nebesa a zemi šest dní a sedmého dne odpočíval a oddechl si.“


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 18:32:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ad mikin:
Mat 17:24-27: "Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: "Váš Mistr neplatí chrámovou daň?" On řekl: "Platí!" Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?" Když odpověděl: "Od cizích", pravil mu Ježíš: "Synové jsou tedy svobodni. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe.""

Toto je další, už sedmý případ. Nezaplatil do té doby chrámovou daň. Když byl na toto upozorněn, udělal tak jen kvůli tomu, aby nepohoršil tím druhé, ale ne kvůli nařízení B-ha Jisro'eile. Navíc sebe i své učedníky měl za ty, kdo nejsou povinováni tímto přikázáním. Tak je učil porušovat B-ží nařízení.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 19:08:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mat 17:24-27: "Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: "Váš Mistr neplatí chrámovou daň?" On řekl: "Platí!" Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?" Když odpověděl: "Od cizích", pravil mu Ježíš: "Synové jsou tedy svobodni. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe.""

Poplatky se vybírali od cizích ne od místních, Ježíš nemusel nic platit...


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 19:18:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Poplatky se vybírali od cizích ne od místních, Ježíš nemusel nic platit...<<

Kecy a křesťanské lži. Výmysly, neznalost. Hlupáčství. Natřu si vás na chleba.

25Stříbro od spočítaných z pospolitosti bylo sto talentů a tisíc sedm set sedmdesát pět šekelů podle šekelu svatyně —  26půl šekelu na hlavu, polovina šekelu podle šekelu svatyně za každého, kdo přešel ke spočítaným od dvacetiletých výše, totiž šest set tři tisíc pět set padesát.  

11Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 12Když učiníš soupis synů Izraele a spočítáš je, dá každý výkupné za svou duši Hospodinu, když je spočítáš, aby mezi nimi nenastala pohroma, když je spočítáš.  13Toto dá každý, kdo přechází ke spočítaným: polovinu šekelu podle šekelu svatyně (šekel je dvacet gér); polovina šekelu je dar pozdvihování pro Hospodina.  14Každý, kdo přechází ke spočítaným, od dvacetiletých výše, dá Hospodinův dar pozdvihování15Bohatý nedá více a chudý nedá méně než polovinu šekelu, když budou dávat dar pozdvihování Hospodinu na obřad smíření za vaše duše16Vezmeš stříbro smíření od synů Izraele a dáš ho na službu stanu setkávání. Bude pro syny Izraele jako připomínka před Hospodinem na usmíření pro vaše duše]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 19:46:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdaleka toto není vše. Ale namáhat Váš mozeček, mikime, (a vůbec křesťanů), tím abyste pochopili a uznali za lež, že Ješu byl bez hříchu, více nemíním. Je to jako házet hrách na zeď a perly sviním. Zatmí se vám, a budete dělat jako nic. Vždyť to máte v těch křesťanských písmech, že nikdy nezhřešil, v ničem se neprovinil. Opakovaná a tradovaná lež pro hlupáčky. Ale v jeho vinách, ve svém hříchu, vám však fakt podobný nebyl. To fakt ne.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:04:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidím, že jsi se s Ježíšem vůbec nechytil a nedokázal jsi ani jeden jediný jeho hřích, takže si můžeš jít házez perly svíním zase o jeden židovský dům dál :).


]


Potvrzeno. Křesťanům se zatmí, když už nemají proti argument. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:15:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>No vidím, že jsi se s Ježíšem vůbec nechytil a nedokázal jsi ani jeden jediný jeho hřích, takže si můžeš jít házez perly svíním zase o jeden židovský dům dál :).<<

Jj, je mi to jasné, mikime. Nech zavřené oči před pravdou a důkazy, a žij sladce, hlupáčku. :)


]


Re: Potvrzeno. Křesťanům se zatmí, když už nemají proti argument. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 21:12:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady máš ještě o alkoholu článek na dobrou nic.. :)

Mýtus padá. Mírná konzumace alkoholu není zdraví prospěšná
9.4.2023
Praxe
Tvrzení, že „přiměřená“ konzumace alkoholu není škodlivá, ale může být dokonce zdraví prospěšná, zaznívá mnohdy i z úst některých lékařů. Realita je ale přesně opačná. Žádná „bezpečná“ dávka alkoholu neexistuje. Potvrzuje to řada vědeckých prací včetně nejnovější metaanalýzy publikované v žurnálu JAMA Network. Stejný postoj mají také čeští adiktologové, kteří dlouhodobě upozorňují na škodlivost mýtu, že je přiměřené pití alkoholu zdravé.
Konzumace malých dávek alkoholu není nijak zdraví prospěšná a ani neprodlužuje lidský život. To je závěr rozsáhlé meta-analýzy, která zahrnula data od více než 4,8 milionu osob. Nic takového, že by mírná konzumace alkoholu měla ochranný efekt na lidské zdraví, se v ní neprokázalo. Vlastně je to právě naopak. Řada dřívějších prací, které něco takového tvrdily, měly metodologické nedostatky. Mnohdy pracovaly s falešnou korelací, kdy mírnou konzumaci alkoholu považovaly za příčinu toho, proč jsou někteří lidé v lepším zdravotním stavu a dožívají se vyššího věku. Pomíjely přitom i další faktory, včetně těch, že tito lidé mohli mít obecně zdravější návyky či mezi sledovanými osobami byli nynější abstinenti, kteří alkohol konzumovali v minulosti.

„Tato práce nabourá naděje mnohých, že mírná konzumace alkoholu je zdraví prospěšná,“ shrnul závěry meta-analýzy pro americký deník The Washington Post Robert DuPont, psychiatr a specialista na látkové závislosti a první ředitel National Institute on Drug Abuse. Představa, že „přiměřené pití“ neškodí, a dokonce má zdraví prospívat, je však silně zakořeněná. Mnohdy jí podléhají i sami zdravotníci, když svým pacientům tvrdí, že konzumací alkoholu mohou za určitých okolností prospívat svému zdraví. To je ale velký omyl.

„Naše klinika dlouhodobě podporuje stanovisko, že neexistuje žádná „bezpečná“ dávka alkoholu. Respektive, že zdravotní rizika konzumace alkoholu vysoce překračují případné zdravotní benefity. Tedy jsme v konsenzu s tím, co vyšlo ve zmiňované meta-analýze,“ vysvětluje Petr Popov, primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, s tím, že v tomto ohledu existuje i společné stanovisko Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a České kardiologické společnosti ČLS JEP z roku 2019. To mimo jiné vyvrací mýtus o tom, že alkohol prospívá zdraví srdce a cév a současně upozorňuje na to, že „je medicínsky i eticky nepřijatelné doporučovat ,preventivní`užívání alkoholu“: „Doporučit střídmou konzumaci alkoholu s ohledem na konkrétní diagnózu (jako zde uváděný kardio-protektivní efekt) znamená současně riziko jiných onemocnění (jako je cirhóza jater nebo rakovina), jenž může výrazně stoupnout.“

Podrobné práce, které upozorňují na nesmyslnost tvrzení o zdravotní prospěšnosti alkoholu, nejsou však novinkou. Například v roce 2015 vyšel shrnující článek v žurnálu Addiction s výmluvným názvem Dočkali jsme se pádu šikmé věže v podobě předpokládané zdravotní prospěšnosti „umírněného“ užívání alkoholu? „Základy hypotézy o protektivních účincích malých dávek alkoholu jsou v současnosti natolik otřeseny, že je podle našeho názoru načase, aby byla v rámci oboru zásadně přehodnocena pozice umírněného požívání alkoholu jako protektivního prvku. Vzhledem k tomu, že alkohol patří mezi nejvýznamnější původce zdravotních problémů, společenská odpovědnost si žádá uplatnění zásady obezřetnosti, zejména při absenci randomizovaných studií (ať už mendelovských či klinických), které by jakékoli protektivní účinky prokazovaly,“ stojí v článku.

„Francouzský paradox“ byl vědecký omyl
Jak upozorňuje deník The Washington Post, představa o zdravotní prospěšnosti alkoholu souvisí s tzv. francouzským paradoxem v podobě nižší míry kardiovaskulárních onemocnění u mužů ve Francii, která měla mít příčinu v podobě pravidelné konzumace vína, což bylo popsáno v 80. letech 20. století. Bez ohledu na to, že pozdější výzkumy nalezly v této práci řadu nedostatků, toto tvrzení se stalo všeobecně přijímaným, a to jak mezi laickou veřejností, tak mezi některými odborníky.

Tvrzení o prospěšnosti červeného vína pro zdraví mimo jiné souvisí s vysokou koncentrací antioxidantu resveratrolu v tomto nápoji, nicméně tato látka je obsažena také třeba v borůvkách nebo brusinkách. Červené víno tedy není samo o sobě v tomto ohledu unikátní. Současně obsahuje alkohol, což je látka sama o sobě toxická. Navíc nemalá část studií, jež popisovaly údajně pozitivní účinky na lidské zdraví, byly financovány výrobci alkoholu. Takových prací podle deníku vyšlo zhruba 13,5 tisíce. „Často se předpokládalo, že alkohol ve víně má nějakým způsobem magické vlastnosti. Ve skutečnosti šlo ale jen o skvělý reklamní tah producentů vína před třemi desetiletími. Ochranná role alkoholu ve víně je nyní zpochybňována a dřívější důkazy neobstojí,“ tvrdil jednoznačně Tim Stockwell, vedoucí autorského týmu a profesor psychologie na University of Victoria.

Korelace není kauzalita aneb nestačí sledovat jen konzumaci alkoholu
Zmiňovaná meta-analýza byla publikována v žurnálu JAMA Network a zahrnula celkem 107 observačních studií, které se zabývaly tématem konzumace alkoholu a vlivu na mortalitu ze všech možných příčin. Jednalo se o práce, jež byly publikovány mezi lety 1980 až 2021. Celkem tato meta-analýza obsáhla data o více 4 838 825 osobách a 425 564 úmrtích. Závěr byl jednoznačný, nic takového jako „ochranný účinek“ alkoholu, jenž by měl lidský život prodlužovat, nebylo prokázáno.

Přesněji tato práce „očistila“ výsledky dřívějších studií o faktory, které s alkoholem nesouvisely, přesto byly závěry studie interpretovány jako důkaz o tom, že přiměřená konzumace alkoholu je zdraví prospěšná. Mimo jiné šlo také o to, že byly porovnávány skupiny s odlišným věkovým rozložením nebo byli do studie zahrnuti bývalí konzumenti alkoholu. Navíc řada dřívějších prací nezahrnovala zásadní faktory ovlivňující délku jejich života a mortalitu, například socio-ekonomický status nebo to, zda se aktivně věnovali pohybu, jak se stravovali nebo jaké bylo jejich pohlaví či věk.

V okamžiku, kdy jsou výsledky těchto prací revidovány s ohledem další faktory, předpokládaný pozitivní efekt konzumace alkoholu na lidské zdraví mizí a stává se statisticky nevýznamným. „Umírněná konzumace alkoholu jednodušše nemá vliv na lidské zdraví,“ shrnul pro deník New York Times Robert DuPont, psychiatr a expert na závislosti, který působil také jako první ředitel National Institute on Drug Abuse.

Ludmila Hamplová


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 18:58:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je Pánem soboty (sabatu) a může se v něm najíst kdy chce a co chce a nějací farizeové a jejich výmysly mu můžou být ukradeni s jejich vymýslenými lidskými příkazy, které nejsou od Boha.

Mar 2:23-28: "Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli: "Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí!" Odpověděl jim: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?" A řekl jim: "Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.""
]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 19:29:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Ježíš je Pánem soboty (sabatu) a může se v něm najíst kdy chce a co chce a nějací farizeové a jejich výmysly mu můžou být ukradeni s jejich vymýslenými lidskými příkazy, které nejsou od Boha.
<<

Jj, prej zbožný a bez hříchu. A porušoval dost veřejně navzdor B-ží příkazy dané B-hem Židům, aby se jimi řídil a konal je každý Žid bez rozdílu.
Byl to svůdce, namyšlený bezbožník, pokrytec, lhář a hříšník. Zasloužil si smrt podle Tóry B-ha Jisro'eile. A B-h si ho našel a usmrtil. Vyťat ze svého lidu.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:06:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne Ježíš bxl bez hříchu a to Vy židé jste ho zavraždili a volali ukřižuj ukřižuj...


]


Křesťanské zatemnění mozku (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:20:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Ne Ježíš bxl bez hříchu a to Vy židé jste ho zavraždili a volali ukřižuj ukřižuj...<<

Zasloužil si smrt podle Tóry. Odsouzení k smrti podle zákonů B-ha Jisro'eile.
Žádná vražda. Trest smrti za vzdorovité pohrdání B-žími příkazy a veřejné zneuctění B-ha Jisro'eile.

Žádná vražda.


]


Re: Křesťanské zatemnění mozku (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:35:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidské soudy mají zvláštní schopnost postavit spravedlnost zcela na hlavu. Bezbožní často prosperují, zatímco spravedliví trpí neprávem.

Nikde to není vidět názorněji než na zatčení, soudu a ukřižování Ježíše Krista. Žádná oběť nespravedlnosti nebyla nikdy nevinnější než bezhříšný Boží Syn. A přesto nikdo nikdy netrpěl větší agónií než On. Byl krutě popraven muži, kteří otevřeně uznali Jeho bezchybnost. Přesto byl Barabáš, vražedný, zlodějský vzbouřenec, stručně propuštěn na svobodu. Byl to největší výsměch spravedlnosti, jaký kdy svět viděl.

Zvažte fakta: Ježíš Kristus byl jediný skutečně bezhříšný člověk, který kdy žil – nejnevinnější, bezúhonný a ctnostný muž všech dob. „Nedopustil se hříchu a v jeho ústech nebyl nalezen lest“ (2 Petr 2:22). Byl „svatý, neškodný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků“ (Židům 7:26). A přesto muka a trest, který vytrpěl ve své smrti, byly nekonečně ohavnější, než kdy kdokoli jiný trpěl. Nesl plnou tíhu odplaty za lidské zlo. Trpěl, jako by se provinil těmi nejhoršími proviněními lidstva. A přesto se ničím neprovinil.

Je snadné podívat se na kříž a dojít k závěru, že to byl nejhorší omyl lidské spravedlnosti v dějinách světa. A to bylo. Byl to zlý čin spáchaný rukama zlých lidí.

Ale to není celý příběh. Ukřižování Krista bylo také největším činem Boží spravedlnosti, jaký kdy byl proveden. Bylo to učiněno v plném souladu s „určeným záměrem a předzvěděním Boha“ (Skutky 2:23) – a pro ten nejvyšší účel: Kristova smrt zajistila spasení nevýslovného počtu a otevřela cestu Bohu, aby odpustil hříchy bez kompromitující Jeho vlastní dokonale svaté měřítko.

Kristus nebyl pouhou obětí nespravedlivých lidí, když visel na kříži. Přestože byl Kristus nespravedlivě zavražděn lidmi, jejichž úmysly byly pouze zlé, zemřel dobrovolně a stal se smířením za hříchy nespravedlivých, stejně jako vrazi, kteří ho zabili. Byla to největší oběť, jaká kdy byla učiněna; nejčistší akt lásky, jaký kdy byl proveden; a nakonec nekonečně vyšší akt božské spravedlnosti než všechna lidská nespravedlnost, kterou představoval.

Každý správný křesťan ví, že Kristus zemřel za naše hříchy. Tato pravda je tak bohatá, že pouze věčnost odhalí její plnou hloubku. Ale ve světské existenci našeho každodenního života jsme příliš nakloněni tomu, abychom Kristův kříž považovali za samozřejmost. Mylně si myslíme, že je to jeden ze základních faktů naší víry. Zanedbáváme proto meditaci o této pravdě všech pravd a uniká nám její skutečné bohatství. Pokud na to vůbec pomyslíme, máme tendenci se příliš plácat na mělkém konci bazénu, kdy bychom se měli denně ponořit do jeho hlubin.

Mnozí mylně považují Krista za pouhou oběť lidské nespravedlnosti, za mučedníka, který trpěl tragicky a zbytečně. Ale pravdou je, že Jeho smrt byla Božím plánem. Ve skutečnosti to byl klíč k věčnému Božímu plánu vykoupení. Kristova smrt zdaleka nebyla zbytečnou tragédií, ale byla slavným vítězstvím – nejmilostivějším a nejúžasnějším činem, jaký kdy božská dobrota prokázala ve prospěch hříšníků. Je to dokonalé vyjádření Boží lásky k nám.

Přesto i zde vidíme Boží hněv proti hříchu. Ve všech našich písních a kázáních o kříži příliš často postrádáme, že to bylo vylití Božího soudu proti osobě Krista – ne proto, že by si ten soud zasloužil, ale protože ho ochotně vzal na sebe ve prospěch těch, které chtěl. vykoupit. Slovy Isaaca Wattse,

Potkala se taková láska a smutek,

Nebo trny tvoří tak bohatou korunu?"

Kristova smrt je zdaleka nejdůležitější událostí v dějinách lidstva. Je ústředním bodem křesťanské víry. Bude to naše jediné útočiště při posledním soudu. Mělo by to být hlavní útočiště pro soukromou meditaci každého věřícího. Všechny naše nejcennější naděje pramení z Kristova kříže a tam by měly být zakořeněny naše nejvyšší myšlenky. Je to téma, které si nemůžeme dovolit zanedbávat nebo s ním zacházet na lehkou váhu. Je ostudou moderní církve, že se tak často zaměřujeme jinam.

https://www.gty.org/library/Articles/A296/The-Murder-of-Jesus#mce_temp_url#
Kéž nikdy nepovažujeme Kristův kříž za samozřejmost a nepostrádáme jeho hloubku. Právě tam se setkaly milosrdenství a pravda; spravedlnost a pokoj se navzájem políbili (Žalm 85:10).
]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 18:52:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento příklad nechápu Ježíš upozorňoval na lidské nauky a příkazy co je na tom špatného? Co tím porušil?


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 19:31:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co nechápete? Vše je vysvětleno dostatečně pro rozumné tvory.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 18:33:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prohlásil Ježíš všechno maso za čisté?
Publikováno 10. prosince 2002
od Larryho Walkera
11 komentářů
Předpokládaná doba čtení: 10 minut
Přidat do mého studijního seznamu
Mnozí předpokládají, že Ježíšovy výroky v Markovi 7 odstranily dietní omezení zaznamenaná ve Starém zákoně. Jak máme rozumět Kristovým slovům?
Otevřená Bible. Todd Sadowski/iStock/Thinkstock
Bůh dal své zákony o jídle ze zdravých důvodů.
V této sérii článků jsme zkoumali výroky Ježíše Krista, které, když jsou správně pochopeny, mají překvapivě odlišný význam od toho, jak jsou běžně chápány. V případě dietních omezení zaznamenaných v Bibli může být překvapení výsledkem pochopení nejen toho, co Ježíš řekl, ale také toho, co neřekl v Markově evangeliu.

Mnozí věří, že Ježíš při svém setkání s farizeji zaznamenanému v Markovi 7:1-23 zrušil zákony o čistém a nečistém pokrmu zjevené v Leviticus 11 a Deuteronomium 14. Ve skutečnosti mnoho moderních překladů Nového zákona vkládá do textu dodatečná slova. text Marka 7:19, aby odrážel toto porozumění. Například nová mezinárodní verze končí verš: „(Tímto slovem Ježíš prohlásil, že všechna jídla jsou ‚čistá‘).“

Verze New King James Version „takže očišťuje všechna jídla“ a obsahuje okrajové vysvětlení: „NU [zkratka pro text používaný mnoha překlady Nového zákona] uvádí poslední frázi jako Markův komentář, že Ježíš prohlásil všechny potraviny za čisté. "

Je však tato textová variace správná? Vystihuje význam příslušné pasáže? Co přesně Ježíš myslel svým prohlášením?

Kontext poskytuje odpověď
Jedním ze základních principů pro porozumění pasáži z písem je zkoumat kontext. Jaké je zde téma diskuse?

Nejprve bychom si měli všimnout, že předmětem je jídlo obecně, nikoli to, které maso je čisté nebo nečisté. Řecké slovo broma, použité v Markovi 7:19, jednoduše znamená jídlo. Zcela jiné řecké slovo, kreas, je použito v Novém zákoně, kde je specificky určeno maso – zvířecí maso (viz Římanům 14:21; 1. Korintským 13:8). Tato pasáž se tedy týká spíše obecného tématu jídla než masa. Ale bližší pohled ukazuje, že jde o víc.

První dva verše nám pomáhají pochopit kontext: „Pak se k němu sešli farizeové a někteří zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma. shledána chyba“ (Marek 7:1–2). Ptali se Ježíše: "Proč tvoji učedníci nechodí podle tradice starších, ale jedí chléb s nemytýma rukama?" (Marek 7:5).

Nyní vidíme téma dále objasněno. Týká se stravování „nemytýma rukama“. Proč to zajímalo zákoníky a farizey?

Smlouva, kterou Bůh uzavřel s Izraelem na hoře Sinaj, byla založena na mnoha zákonech a dalších pokynech, které zajišťovaly rituální čistotu. Židovské zachovávání však často přesahovalo tyto v přijímání „ústního zákona“ nebo „tradice starších“ – předávaného ústním podáním a skládajícího se z mnoha dodatečných požadavků a zákazů vytvořených lidmi v Božích zákonech. Marek 7:3-4 poskytuje stručné vysvětlení konkrétní praxe, o které se farizeové a zákoníci v této zprávě zmiňovali: „Neboť farizeové a všichni Židé nejedí, pokud si neumyjí ruce zvláštním způsobem a dodržují tradici starší ..."

Všimněte si, že zde nejde o potravinové zákony. Tématem je rituální čistota vycházející z náboženských tradic ústního práva. Učedníci byli kritizováni za to, že nedodržovali správný postup obřadního mytí rukou předepsaný těmito uctívanými náboženskými tradicemi.

Židovský komentář Nového zákona, vysvětlující pozadí Marka 7:2-4, nabízí popis tohoto zvyku: „Markovo vysvětlení... rituálního mytí rukou v těchto verších odpovídá podrobnostem uvedeným v Mishna tractate Yadayim [the Mišna je pozdější psaná verze ústní tradice. nemá nic společného s hygienou, ale je založeno na myšlence, že „domov člověka je jeho chrám“, jídelní stůl jeho oltář, jídlo jeho oběť a on sám cohen (kněz). Protože Tanakh [Starý zákon] vyžaduje cohanim Aby [kněží] byli obřadně čistí před obětováním na oltáři, ústní Tóra vyžaduje totéž před jídlem“ (David Stern, 1995).

V době Krista mnozí učinili z těchto dodatečných praktik nejvyšší prioritu, a přitom někdy přehlíželi a dokonce porušovali základní principy zákona 
Bůh (Matouš 23:1-4, Matouš 23:23-28).

Duchovní princip očisty
Poté, co Ježíš odsuzuje pokrytectví této a dalších náboženských tradic a praktik té doby, dostává se k jádru věci. Vysvětluje, že to, co člověka poskvrňuje (v očích Boha), nepřichází zvenčí – tím, co mu člověk vkládá do úst – ale zevnitř (Marek 7:15).

Řekl, že je mnohem důležitější soustředit se na to, co vychází z vašeho srdce, než na to, co vkládáte do úst. Ježíš vysvětluje: „Neboť z nitra, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, cizoložství, smilstva, vraždy, krádeže, chamtivost, špatnost, lest, prostopášnost, zlé oko, rouhání, pýcha, pošetilost. Všechny tyto zlé věci přicházejí zevnitř a poskvrnit člověka“ (Marek 7:21-23).

Některé z těchto vlastností jsou uvedeny v Galatským 5:19-21 jako „skutky těla“. Jsou v kontrastu s „ovocem Ducha“ (Galatským 5:22-23). „Láska, radost, pokoj, shovívavost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost [a] sebeovládání“ jsou vlastnosti duchovně očištěného srdce.

Obřadní mytí a očistné praktiky Staré smlouvy byly fyzickými reprezentacemi duchovního očištění, které má být nabízeno v Nové smlouvě (Židům 9:11-14). Židům 9:23 nám říká: „Proto bylo nutné, aby kopie nebeských věcí [odkaz na svatostánek, oltář, kněží atd.] byly očištěny těmito [obřadními očistami], ale samotné nebeské věci lepší oběti než tyto." Apoštol Pavel tedy píše, že Ježíš „se za nás vydal, aby nás vykoupil z každého nezákonného skutku a očistil pro sebe svůj zvláštní lid, horlivý pro dobré skutky“ (Titovi 2:14).

„Blahoslavení čistého srdce“ je jedno ze základních Kristových učení (Matouš 5:8).

Neumyté ruce neposkvrňují srdce
V Markovi 7 Ježíš vysvětluje, že obřadní mytí není nutné pro duchovní čistotu nebo zdravé duchovní zdraví. Poukazuje na to, že „cokoli vchází do člověka zvenčí, nemůže ho poskvrnit, protože to nevchází do jeho srdce, ale do žaludku, a je vyloučeno, čímž očišťuje všechny pokrmy“ (Mk 7,18-19).

Ježíš zde jednoduše prohlašuje, že jakákoli špína nebo jiné náhodné nečistoty, které nebyly odstraněny komplikovaným mytím rukou, budou odstraněny lidským trávicím systémem způsobem, který nemá žádný vliv na srdce a mysl člověka. Protože duchovní očista zahrnuje srdce, obřadní omývání je neúčinné a zbytečné, aby se zabránilo duchovnímu znečištění.

Několik biblických učenců si uvědomuje chybu při interpretaci této pasáže jako zrušení zákonů čistého a nečistého masa. Určité gramatické faktory a také kontext Písma určují, jak správně přeložit verš 19. Řecké slovo přeložené jako „očišťující“ je příčestí a musí souhlasit v gramatickém rodu s podstatným jménem, které popisuje. Protože toto příčestí má mužskou koncovku, nemůže odkazovat na „žaludek“, který je v řečtině v ženském rodě. Proto mnoho učenců místo toho vztahuje „očištění“ zpět k „Řekl“.

Lepší vysvětlení však poskytuje jiná alternativa. Výraz „je odstraněn“ v nové verzi krále Jakuba je eufemistickým ztvárněním toho, co původní verze krále Jakuba překládá jako „odchází do průvanu“. „Draught“ (průvan) je archaický způsob, jak přeložit řecké slovo aphedron, což znamená „místo, kam se vypouští lidský odpad, záchod, umyvadlo, záchod“ (software BibleWorks). Aphedron je podstatné jméno mužského rodu, takže „čištění“ může odkazovat na konečný výsledek lidského odpadu, záchod.

The Commentary on the New Testament: Interpretation of Mark vysvětluje úryvek na základě této relevantní informace: „Překlad... ,To řekl, činí všechna masa čistým‘, činí z participiální klauzule [‚purifying all foods‘] poznámku. Markem ... že Ježíš očišťuje všechny pokrmy – poznámka ... kterou nemůžeme přijmout ... Vysvětluje svým učedníkům, jak žádné jídlo neposkvrňuje člověka ... Pokud jde o tuto myšlenku, Ježíš ji vyjadřuje již v předchozí větě: 'a jde ven do záchodu.' Co nyní dodává, je, že záchod [konečný výsledek trávicího procesu] „činí veškeré jídlo čistým“ ... protože všechny potraviny procházejí pouze tělem, nikdy se nedotýkají srdce, a tak končí záchodem... Protože jsou učedníci tak zahuštění, je Pán nucen poskytnout jim tak hrubé vysvětlení. Tím však v žádném případě neruší levitské zákony týkající se jídla“ (R.C.H. Lenski, str. 297-298, zvýraznění přidáno).

Židovský komentář Nového zákona ve své poznámce k verši 19 dobře shrnuje celkový význam této pasáže: „Ješua [Ježíš] nezrušil, jak mnozí předpokládají, zákony kašrut [košer], a tak prohlásil šunku košer! Na začátku kapitoly byla tématem rituální čistota... a vůbec ne kašrut! Nikde není ani nejmenší náznak toho, že by potraviny v tomto verši mohly být něco jiného, než co Bible umožňuje Židům.


jíst, jinými slovy, košer jídla ...

"Ješua spíše pokračuje ve své diskusi o duchovním upřednostňování (v. 11). Učí, že tohar (čistota) není primárně rituální nebo fyzická, ale duchovní (verše 14-23). Z tohoto důvodu zcela nepřevažuje nad Farizejské/rabínské rozpracování zákonů čistoty, ale degraduje je na vedlejší význam."

Petrovo svědectví je významné
Můžeme najít další biblické důkazy, že tento názor je správný, že Ježíš nikdy nezměnil biblické zákony o jídle? Výmluvnou událost z Petrova života nacházíme dlouho po Ježíšově smrti a vzkříšení.

Petr je ústřední postavou rané církve. Ježíš přikázal Petrovi, aby posiloval bratry (Lukáš 22:32). Petr pronesl mocné kázání, které vedlo k obrácení tisíců lidí (Skutky 2:14-41). Jeho odvážné tvrzení o Kristově jménu mělo za následek zázračné uzdravení chromého muže. Mocně kázal o pokání těm, kdo se shromáždili, aby viděli zázrak (Skutky 3:1-26). Později pouhé přenesení Petrova stínu na nemocné vedlo k dramatickým uzdravením (Skutky 5:15).

Petr by jistě pochopil něco tak zásadního, jako to, zda Ježíš zrušil zákony čistého a nečistého masa. Přesto, roky po Kristově smrti a vzkříšení, když zažil vidění nečistých zvířat doprovázených hlasem, který mu říkal, aby „zabíjel a jez“, všimněte si Petrovy spontánní odpovědi: „Ne tak, Pane! Nikdy jsem nejedl nic běžného nebo nečistého “ (Skutky 10:14, zvýraznění přidáno v celém textu).

Je ironií, že mnozí věří, že účelem této vize bylo odstranit dietní omezení týkající se čistého a nečistého masa. Význam Petrovy počáteční reakce se přehlíží. Zjevně nepovažoval tyto zákony za zrušené Kristem!

Toto podivné vidění se Petrovi naskytlo třikrát, ale stále „uvažoval v sobě, co znamená toto vidění, které viděl“ (Sk 10,16-17) a „přemýšlel o vidění“ (Sk 10,19). Petr nedělal ukvapené závěry jako dnes. Už věděl, co ta vize neznamená. Později Bůh odhalil pravý význam: „Bůh mi ukázal, abych nikoho nenazýval obyčejným nebo nečistým“ (Skutky 10:28).

Petr si uvědomil, že význam této vize spočívá v tom, že Bůh otevírá cestu spásy pohanům (neizraelitům), a tak Petr krátce nato pokřtil první neobřezané pohany, které Bůh povolal do Církve (Skutky 10:34-35; Sk. 10:45-48). Petr nikdy neměl jíst nečistá zvířata, ale naučil se tuto zásadní lekci v Božím plánu.

Lekce pro dnešek
Morálka tohoto příběhu je, že zákony o jídle a spravedlnost se vzájemně nevylučují. Bůh dal své zákony o jídle ze zdravých důvodů. Pravá spravedlnost znamená podřízenost a poslušnost celému Božímu Slovu (Žalmy 119:172; Matouš 4:4; Matouš 5:17-19).

https://www.ucg.org/good-news/the-surprise-sayings-of-jesus-christ-did-jesus-declare-all-meats-clean#mce_temp_url#


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 19:10:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Neumyté ruce neposkvrňují srdce<<

Přečetl jsem si ten křesťanský elaborát, a konstauji, že jde o hovadinu křesťanů, kteří neznají, co proč my Židé činíme.

Rituální omývání rukou se koná pro oddělení se k oběti, neboť vše co jíme, je před tváří Hašem. Nejenže tak jednáme podle nařízení daného kněžím Jisro'eile, ale také podle už pradávného zvyku, který lze najít ve slovech krále Dovida. (13Jistě, zbytečně jsem udržoval své srdce v čistotě a umýval dlaně v nevinnosti! ) Ze slov krále Dovida je patrné, že pokud si Žid neomyje rituálně své ruce, pak ani jeho srdce není čisté - jde o pohrdání příkazem B-ha - oddělit se (posvětit) k jídlu tělem i srdcem. Rituální duchovní nečistota). 

Je hodně dost jedno, zda Ješu prohlašoval za čisté pokrmy jedené nezasvěcenýma rukama, nebo pokrmy samotné, že jsou všechny čisté, v obou případech se provinil proti B-žímu příkazu.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:38:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy židé jste v prvé radě řádně praštění vůbec se Ježíši nedivím že se s Váma moc nebavil.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 17:35:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lehátko není náklad zboží, který židé nesměli nosit přes bránu do starého města, to není zboží ani žádný náklad, ale věc osobní potřeby.

To snad nemyslíš vážně to bych fakt nevymyslel ani se stáhnutou láhvi červeného :).


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 17:44:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádný náklad, mikime, žádný. Nejde vůbec o to, co je nákladem, ale že jde o zakázanou melachu (činnost) o šabatu. Je jedno, co se nosí ve veřejném prostoru. Zákaz je nejen přenášet břemena ve veřejném prostoru a z jednoho (soukromého) prostoru do druhého a naopak, ale i zvedat jakákoliv břemena - náklad. Jde o zakázanou činnost o šabatu. Prodej či nákup je další zakázaná činnost o šabatu, a je jedno, co se kupuje a prodává.

Hlupáčku neznalý. Argumenty žádné. Svou opilost si řeš se sebou i svou abstinenční krizi.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 19:04:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jer 17:27: "Nebudete-li mě poslouchat a den odpočinku vám nebude svatý, ale budete-li v den odpočinku nosit břemena a vcházet s nimi do jeruzalémských bran, zanítím v jeho branách oheň a ten pozře jeruzalémské paláce a neuhasne.""

Uzdravování v sobotu je dovolené a uzdravený šel domů ani není napsáno, že by prošel bránou...

Luk 5:24-25: "Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy," řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů." A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha."


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 19:24:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Uzdravování v sobotu je dovolené a uzdravený šel domů ani není napsáno, že by prošel bránou...<<

Ne, není vždy. Ne způsobem mazání, ne tvořením nové věci. Je to opět Vaše neznalost. Život má přednost, oddaluje šabat. Tedy jen ty dovolené či zakázané činnosti v lékařství, které zachraňují před smrtí. Slepota život ke smrti přímo neohrožuje. Ani křivá záda, ani chromota. To vše lze udělat ve všední dny. Ale Ješu tak nečinil. Činil ve vzdoru k b-žím příkazům, rušil je, porušoval zákony šabatu. Zasloužil smrt dle práva B-ha Jisro'ele.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:09:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidské příkazy Farizejů, které neměly žádnou boží moc mohl Ježíš porušovat levou zadní a také to často správně dělal. ]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 14:18:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...mám doma plný mrazák vepřového masa, rád by som si dal aj velblouda, skúšal som aj slimáka. 

Ivan musím konstatovat, že jsi masožrour jak prase. Za tebe se Ježíš musí hrozně stydět.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 09. duben 2023 @ 15:32:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Masožrout jako prase som zajiste, to je fakt.
A tiež je pravda že nejaká dieta by mi prospela.
Je fajn, že som pohan a žiadne židovské stravovacie navyky nemusím dodržať


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:12:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Je fajn, že som pohan a žiadne židovské stravovacie navyky nemusím dodržať<<

A to píšete, ivanp, jako ten, kdo argumentoval, že jí maso proto, že ho taky jedl Ješu :) No, asi jste se sekl. Protože nejíte maso proto, že ho proto jedl Ješu :)) 
Zbožní Židé jedí jen to, co jim dovoli a i přikázal jíst B-h a co jim nezakázal jíst. A je dost jedno, jestli někomu vadí jíst to či ono, či vadí nejíst to či ono.

Vy jste nežidé, pohané, Vám po Noachovi nikdo nezakázal jíst, co bylo zakázáno Židům. Jen jíst maso ze živých tvorů nesmíte a jedno, jak je zabijete. Jste mimo Toru. Ješu vám tedy ani nic nepovolil. Jíte prostě, co jedli vaši předci.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:14:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je fajn, že som pohan...

Tak to jo já jsem si celou dobu myslel, že jsi křesťan...]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 09. duben 2023 @ 17:26:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
áno som pohan (nie som žid) a ako pohan som uveril v to že Ježiš je Boží syn rovný Bohu

Vedzte teda, že je k pohanom poslané toto spasenie Božie a oni budú počúvať. Skutky apoštolov 28:28


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 18:34:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak může být spasen někdo kdo zabíjí a jí zvířata? To se úplně vylučuje.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 09. duben 2023 @ 19:26:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
židia zabíjajú ovce, kravy, obetujú ich na oltári a kňazi konzumujú mäsa z týchto zabitých obetí. a nijako to neprekáža ich spáse


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:13:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože to jsou normální ikváči tykváči co nic dodnes nepochopili. Jak vůbec může být spasený běžný žid kromě mesiánských to mi hlava nebere.
]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:48:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
bol Abrahám mesiánskym židom? a bol spasený?


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:54:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Starý zákon do toho nepleť Abraham asi nebude spasený vírou v Ježíše Krista...


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 08. duben 2023 @ 16:58:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Přesně tak. 
Jídlo se  týká jen našeho fyzického těla,  duše s jídlem nemá nic společného.
Naše duše se sytí láskou, jen ta duše, která je milována Bohem, je šťastná...
Magdalena


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 08. duben 2023 @ 17:58:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak ovlivňuje konzumace masa Vaší mysl?
https://stesti-zdravi-penize-prace.webnode.cz/news/jak-ovlivnuje-konzumace-masa-vasi-mysl-/#mce_temp_url#


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 08. duben 2023 @ 18:13:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spiritualita a jezení masa. Proč sami sobě lžeme?

https://youtu.be/T0UtA4DqoPk#mce_temp_url#


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 09. duben 2023 @ 10:38:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Magdalena


Jojo ,to tak bývá. Jsou i nábožní ,kteří se také hlásí ke křesťanské víře ,a zároveň - paradoxně, , si vydedukovali ,že na tom budou tzv duchovně lépe ,když nebudou jíst maso a pít alkohol ,a kávu ,atd . To že Ježíš Kristus ,jedl samozřejmě maso ,jim sice do jejich "duchovní" askeze ,nezapadá ,ale jedou tak dál. A snaží se to cpát i křesťanům . Viz to množství těch jakoby "argumentů" ,že Ježíš Kristus byl prý odpůrce masa a alkoholu atd ,atd . Opět klasika blouznivců ,cpát něco ,co je zcela mimo.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 12:23:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťan, který žere maso a pije alkohol není v podstatě žadný křesťan.

Přís 23:17-21: "Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Však to budoucnost ukáže! Tvá naděje nebude zmařena. Ty, můj synu, poslouchej a zmoudříš, veď své srdce touto cestou: Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry."
]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 20:51:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Názor, že Ježíš při velikonoční večeři nejedl jehně, podporuje také Jeho Svatost papež Benedikt XIV., který prohlásil:

„S největší pravděpodobností [Ježíš] slavil Pesach se svými učedníky v souladu s kumránským kalendářem, tedy alespoň o jeden den dříve; slavil jej bez beránka, jako kumránská komunita, která Herodův chrám neznala a čekala na nový chrám.Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 08. duben 2023 @ 17:39:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikina

....,,Jeho Svatost papež Benedikt.....,,. Už jen toto mě stačí . Mikime , jaká Jeho Svatost ? Co to je za patvar z hloubky řk modlářství? 


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 08. duben 2023 @ 18:15:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ti je citace z daného čĺánku, který jsem uvedl v komentáři..
https://medium.com/sant-mat-meditation-and-spirituality/evidence-that-jesus-and-the-original-aramaic-christians-were-vegetarians-b8784ac42506#mce_temp_url#


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 08. duben 2023 @ 17:48:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikim 

Omluva. Překlep v tvém nicku.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. duben 2023 @ 21:14:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždycky mě fascinuje jak Ježíš na Velikonoce vymlátí obchodníky v chrámu tady jsem našel zrovna verzi z Jesus Superstar...
https://youtu.be/WjR6nHhc6Rg#mce_temp_url#Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 08. duben 2023 @ 08:58:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Několik set let poté, co proroci jako Izajáš, Jeremiáš, Amos a Ozeáš odsoudili obětní zabíjení zvířat, Ježíš provedl to, čemu se eufemisticky říká čištění chrámu. Bylo těsně před Pesachem a on narušil nákup a prodej zvířat, která se kupovala na porážku. (Viz článek „Slaughter of The Innocent“ www.HumaneReligion.org). A protože křesťanští učenci a náboženští vůdci nadále ignorují biblická odsouzení tohoto krvavého uctívání, snaží se také zakrýt důvod Kristova útoku na systém.

Udělali to tím, že se soustředili na směnárníky, i když byli jen drobnými hráči v dramatu, které se odehrálo. Ježíš se snažil rozbít kult oběti, nikoli systém peněžní směny. Ve všech třech evangelijních zprávách o této události jsou nejprve zmíněni ti, kteří poskytli zvířata k obětování: byli hlavním ohniskem Kristova pobouření.

Nejpodrobnější zprávu o této události podává Janovo evangelium.

„Když se blížil čas židovských Velikonoc, Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V chrámových dvorech našel muže prodávající dobytek, ovce a holubice a další sedící u stolů a vyměňující si peníze. Udělal si tedy bič z provazů a vyhnal všechny z chrámu, ovce i dobytek; rozházel mince směnárníků a převrátil jejich stoly. Těm, kteří prodávali holubice, řekl: ‚Vypadněte odtud.‘ (Jan 2:13–16)


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 08. duben 2023 @ 09:06:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A celý článek končí takto:

Evangelium podle Marka dává do souvislosti Kristův pokus rozložit obětní systém s plánem na jeho zabití. Stejně jako Matoušovo evangelium začíná Markova zpráva o čištění chrámu tím, že Ježíš „začal vyhánět ty, kteří tam kupovali a prodávali“. Dále vypráví, jak lidem vysvětlil, proč to dělá, tím, že citoval Jeremiášův odpor k obětování zvířat: „Můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy. Ale vy jste z ní udělali ‚doupě lupičů‘.“ A ve verši z písem, který bezprostředně následuje po tomto prohlášení, Marek uvádí, že „o tom slyšeli velekněží a zákonníci a začali hledat způsob, jak ho zabít, neboť se ho báli, protože celý zástup byl ohromen jeho učením." (Marek 11:18)

Je směšné tvrdit, že náboženští vůdci Kristovy doby by zosnovali jeho smrt, protože podkopal funkci směnárníků. Dav by také nebyl „ohromen jeho učením“, kdyby jim Ježíš jednoduše řekl, aby se ujistili, že při nákupu chrámových mincí neztratí nic. Lidé byli ohromeni jeho odsouzením zvířecích obětí; byly to stovky let, co v Jeruzalémě zaznělo takové odsouzení. A to by nebylo dovoleno. Několik dní poté, co se Ježíš pokusil svrhnout kult zvířecích obětí, byl ukřižován. 


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Shona v Neděle, 09. duben 2023 @ 04:52:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zaujal mě ten Lincolnův citát. Jak to myslel s těmi náboženstvími, která nepřinášejí nic dobrého kočkám a psům? Jakože ho odpuzovalo náboženství propagující vegetariánskou stravu? Kočky a psy jsou masožravá zvířata. Neznám náboženství, které by zakazovalo krmit kočky a psy masem. Ani křesťané by neměli nutit druhé jíst či nejíst maso. Není nic takového v Písmu. Tajný archiv je tak tajný, že se dostávají takové informace ven? Že tam rovnou není, jezte brouky. Odpusť Mikim, ale Ježíš nic takového nemohl říct. Je to v rozporu s tím, že Ježíš jedl ryby. A proč zpochybňovat to, že Ježíš jedl beránka, když sám poslal učedníky za nějakým člověkem se vzkazem, že u něho bude jíst velikonočního beránka? Mikim, zbytečně se netrap tímto. Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 08:23:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani Ježíš ani žádný apoštol nejedli maso, což dokazují biblické texty texsyrski-aramejských překladů aj. Ježíš nerozmnožil 5 chlebů a 2 ryby to 2 ryby tam dopsal nějaký překladatel později.
Ježíš nejedl beránka - maso ale velikonoční jídlo s esejci, kteří byli vegetariáni. A jestli si dal někdy pečenou rybu, pokud je to správně přeloženo tak to bylo z masa u něj vše. Dnes i vegetariáni vč. mne jí občas ryby.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 15:03:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Mikim:


A kněží ve SZ chrámu jedli jako co? A Ježíšovi tam ty dvě ryby někdo dopsal? Tak to už mám fakt z tebe dost. Co ještě z tebe vyleze? 

]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:40:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi dopsal, protože dále když se o tom zázraku mluví tak už tam je popsán jen chleba a o rybách ani zmínka  zapomněli ty ryby dopsat všude:
Mar 6:43-52: "A ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch pak, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů. Hned na to přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil. A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že je to přízrak; všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl byla zatvrzelá."


]


Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 15:06:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"to 2 ryby tam dopsal nějaký překladatel později." ... "Dnes i vegetariáni vč. mne jí občas ryby."

No jo Miki, kdybys byl homosexuál, tak bys nám tu asi psal, že Ježíš přece taky praktikoval homosexualitu (že to tam prostě "mezi řádky" tak nějak je) a ty pasáže, jak Bůh nenávidí homosexuály a homosexualitu, přikazuje je popravovat a jak je za to nakonec pošle do Ohnivého Jezera, tak to tam určitě dopsal nějaký zlomyslný překladatel později a při kanonizaci si toho čirou náhodou nikdo ze stovek tehdejších biskupů nevšiml a tak už se to tam teda tak muselo nechat do dnešních dní :)))

Mikine - dyť tohle je tak průhledné, co děláš, že by ti toho tvojeho vegetariánského židokřesťanského Boha mohl uvěřit jen někdo, kdo je buď v komatu nebo v životě nečetl ani řádku z Bible! Vždyť si to vem - Bůh přikazoval lidem zvířata spalovat na otářích k Jeho Slávě, čichaje přitom libou vůni spáleného masa, tuku a vnitřností. Aniž by se zvířata proti Bohu provinila, seslal na ně bolest, smrt, nemoce, parazity, potravní řetězec, kdy masožravci požírají býložravce a jiné slabší masožravce či hmyz a jako bonus pak téměř všechny zvířata utopil při kataklyzmatické celosvětové potově, kterou naprojektoval jako opravný mechanismus svého velkolepého Plánu.
Apoštolové samozřejmě jedli maso, nejenom ryby a stejně tak i Ježíš - obětní beránek je prostě zvíře z masa a krve a pokud se toto nějakému věřícímu nelíbí, protože je to proti jeho morálnímu přesvědčení, měl by zcela vážně změnit náboženství a ne se snažit takto trapně dezinterpretovat tuny textových pasáží, ve kterých je až příliš očividné, jaký vztah ke zvířatům židokřesťanský Bůh vlastně má.

Jestli upřimně věříš Mikime na židokřesťanského vegetáriánského Boha, musíš být ve stádiu extrémní kongitivní disonance, kdy Biblické texty jsou vlastně kospirační materiál prošpikovaný lidskými naukami, které tam z nějakých zvláštních důvodů ponechal židokřesťanský Bůh kanonizovat, aby mu tak partička starověkých svévolníků fakticky zničila jeho jediný písemný odkaz, co tu pro budoucí generace zanechal.

Pokud cítíš, že je to spíše osobní alibistické přání, aby takový Bůh byl (jakože Bible dokazuje, že židokřesťanský Bůh sám sebe popisuje úplně jinak), nastal čas na změnu náboženského přesvědčení, jinak budeš muset jako věřící žít v permanentním vědomém rozporu s tím v co bys věřit chtěl a co ti Bible, potažmo křesťanství, nabídnout nemůže.]


Re: Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:53:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
LD neměl by ses raději přejmenovat na LSD? 
Bůh oběti nechtěl, ale chtěl odnaučit židy hřešit, proto za své hříchy museli židé přinášet oběti, ti bohatí zvířata a naopak ti chudí třeba donesli jen mouku.
Žádný apoštol nejedl kromě občas ryb jiné maso.


]


Re: Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:19:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně - Bůh oběti nechtěl, nepotřeboval je, ale zároveň je přikazoval a liboval si v čichání vůně spáleného masa - i když jinak mohl nařídit, aby na oltářích zasvěcených Jemu obětovali židé třeba svoje nejlepší oblečení :))

A apoštolové a Ježíš byli vegetáriáni - když si pekli beránka, jednalo se o imitaci berana ze zeleniny, kterého když košerovali, tekla mu z tuřínového krku rajčatová šťáva...

Takže podle tebe Bůh nemá problém přikázat, aby lidé na jeho přímý rozkaz v průběhu času porazili a spálili tisíce a tisíce kusů dobytka jakožto náboženskou oběť, ale zároveň ten samý Bůh odmítá k večeři skopové, protože zabíjení zvířat je podle něj morálně závadné.

No nevím nevím Mikime, jeden z nás možná nějaké drogy užívá, ale já to dle výše uvedeného budu jen stěží :)]


Re: Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 21:18:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

]


Re: Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 10. duben 2023 @ 06:08:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tímto křesťanem nemá žádný smysl vést diskuze, zapře i nos mezi očima.

Například:

33Neboť přišel Jan Křtitel, nejedl chléb ani nepil víno, a říkáte: ‚Má démona.‘  34Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkáte: ‚Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!

14a tam, kam vejde, řekněte hospodáři: ‚Učitel říká: Kde je moje místnost, kde bych se svými učedníky pojedl velikonočního beránka? ‘  15A on vám ukáže velkou horní místnost, již prostřenou a připravenou, a tam nám připravte jídlo.“ 16Učedníci vyšli, přišli do města a nalezli vše, jak jim řekl, i připravili velikonočního beránka. 17Když nastal večer, přišel s Dvanácti. 18A když byli u stolu a jedli, Ježíš řekl: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí, ten, který jí se mnou.“

8Ježíš poslal Petra a Jana a řekl: „Jděte a připravte nám beránka, abychom pojedli.“  9Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom jej připravili?“ 10Řekl jim: „Hle, až vejdete do města, potká vás člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, 11a hospodáři toho domu řekněte: ‚Učitel ti praví: Kde je místnost, kde bych pojedl se svými učedníky velikonočního beránka? ‘ 12A on vám ukáže velkou horní místnost, již prostřenou; tam jej připravte.“ 13Odešli a nalezli vše, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. 14Když nastala ta hodina, zaujal místo u stolu a apoštolové s ním. 15Řekl jim: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět16Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v Božím království. “ 

Ale on bude tvrdit opak, že Ješu nepil víno a nejedl maso.
Křesťané jsou vesměs hodně falešní, ale mikim i mezi nimi vyniká.]


Re: Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 10:27:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přelož si to lépe je to jen rychlý překlad přes mobil...

Byl Ježíš obžerský opilec?
https://forwhatsaiththescriptures.org/2020/12/07/jesus-gluttonous-drunkard/#mce_temp_url#
od Shawna Brasseauxe

Matouš 11:16-19: „[16] Ale k čemu mám přirovnat toto pokolení? Je to jako s dětmi, které sedí na tržištích a volají na své druhy [17] a říkají: "Hádali jsme vám, a vy jste netancovali." truchlili jsme pro vás, a vy jste nenaříkali. [18] Jan přišel, nejí ani nepije, a říkají: Má ďábla. [19] Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: Hle, člověk žravý a pijan vína, přítel celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravedlněna od svých dětí."

Lukáš 7:31-35: „[31] A Hospodin řekl: K čemu tedy připodobním muže tohoto pokolení? a jaké jsou? [32] Jsou jako děti, které sedí na tržišti, volají na sebe a říkají: "Pískali jsme vám, a vy jste netancovali." truchlili jsme pro vás, a vy jste neplakali. [33] Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb ani nepil víno; a vy říkáte: Má ďábla. [34] Přišel Syn člověka, jí a pije. a vy říkáte: Aj, žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků! [35] Ale moudrost je ospravedlněna ode všech svých dětí."

Na základě Matouše 11:19 a Lukáše 7:34 se tvrdí, že Ježíš byl hříšník. Opravdu, kupodivu, někteří „křesťanští“ (!) lidé, kteří používají Bibli, zašli tak daleko, že řekli, že Pán byl ve skutečnosti žrout a opilec! Vykládají tyto pasáže správně? Máme tři důvody věřit, že Pán Ježíš Kristus nebyl ani žrout, ani opilec.

1. POTŘEBUJE Spasitel Spasitele?

Za prvé, pokud jsme ochotni přijmout jako fakt, že Kristus byl žrout (ten, kdo nadměrně hltavě jí) a opilec (ten, kdo je obvykle opojen alkoholickými nápoji), pak měl Spasitel sám problém s hříchem. Je-li Spasitel také vinen nesprávným jednáním, pak sám potřebuje spasení. Kde je tedy Jeho Spasitel? Může skutečně hřešící Spasitel dostatečně zaplatit za hříchy druhých? Pokud byl Ježíš Kristus hříšníkem, pak se ve skutečnosti nelišil od nás ostatních a celý předpoklad pro křesťanství je zredukován na nic. Mohli bychom se pak dokonce nazývat "křesťany?!"

2. JE BIBLE NEČESTNÁ?

Za druhé, pokud jsme ochotni přijmout jako fakt, že Kristus byl nenasytný a opilec, pak biblický záznam není v několika verších pravdivý, když mluví o Kristově bezúhonnosti nebo bezchybnosti.

„A hle, hlas z nebe, který říká: Toto je můj milovaný Syn, v němž se mi zalíbilo“ (Matouš 3:17). „Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil; můj milý, v němž se má duše zalíbila: vložím na něj svého ducha a pohanům vykáže soud“ (Matouš 12:18). „Zatímco ještě mluvil, hle, jasný oblak je zastínil, a hle, z oblaku se ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, v němž mám zalíbení; vy ho poslouchejte“ (Matouš 17:5). „A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v němž se mi zalíbilo“ (Marek 1:11). „A Duch Svatý sestoupil v tělesné podobě jako holubice na něj a z nebe se ozval hlas, který řekl: Ty jsi můj milovaný Syn; v tobě mám zalíbení“ (Lukáš 3:22). „A ten, který mě poslal, je se mnou; Otec mě nenechal samotného; vždyť dělám to, co se mu líbí“ (Jan 8:29). Jak zde může být Ježíš – údajný žrout a opilec – tak vysoce chválen? Pokud nemůžeme věřit těmto veršům, čemu pak v Bibli můžeme věřit? Proč vůbec používáme Písmo?

Bible mluví o opilství a obžerství (chamtivosti jídla) v negativním světle. Například Deuteronomium 21:18–23: „[18] Má-li muž tvrdohlavého a vzpurného syna, který nebude poslouchat hlas svého otce ani hlas své matky, a když ho potrestali, [19] Otec a matka ho chytí a vyvedou ke starším jeho města a k bráně jeho místa. [20] A řeknou starším jeho města: Tento náš syn je tvrdohlavý a vzpurný, neposlechne našeho hlasu. je to žrout a opilec. [21] Všichni muži jeho města ho budou kamenovat, aby zemřel. a všecken Izrael uslyší a bude se bát. [22] Jestliže se někdo dopustí hříchu hodného smrti a bude usmrcen a ty ho pověsíš na strom, [23] Jeho tělo nezůstane na stromě celou noc, ale budeš kdokoli moudrý jej toho dne pohřbí; (neboť ten, kdo je pověšen, je proklet Bohem, ) aby nebyla poskvrněna tvá země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví.“

„Neboť opilec a žrout zchudne, a ospalost oblékne člověka do hadrů“ (Přísloví 23:21). "Pojďme jít, zlato."
stly, jako ve dne; ne ve výtržnostech a opilství, ne v komornictví a rozpustilosti, ne ve sváru a závisti“ (Římanům 13:13). „Ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači ani vyděrači nebudou dědici Božího království“ (1. Korintským 6:10). „Nyní jsou zjevné skutky těla, což jsou tyto:... Závist, vraždy, opilství, radovánky a podobně: o kterých vám říkám dříve, jak jsem vám také řekl v minulosti, že ti, kdo to dělají, věci nebudou zdědit království Boží“ (Galatským 5:19,21). „A neopíjej se vínem, v němž je přemíra; ale buďte naplněni Duchem…“ (Efezským 5:18).

Jak mohl Otec Bůh podporovat Ježíše „obžerského, opilého“? Ježíš zjevně nebyl ani žrout, ani opilec, protože Písmo uvádí: „Neboť [Otec Bůh] ho učinil hříchem za nás, který hřích nepoznal; abychom v něm byli učiněni Boží spravedlností“ (2. Korintským 5:21). První Petr 2:22 tvrdí, že Ježíš „nehřešil“. Také Židům 7:26: „Neboť takovým veleknězem jsme se stali, který je svatý, neškodný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a povýšený nad nebesa;…“ Jediný způsob, jak by mohl být Kristus „oddělený od hříšníků“, je, kdyby on sám nebyl hříšníkem! Samozřejmě, pokud věříme Bibli a použijeme trochu zdravého rozumu. Pokud Bibli nevěříme, musíme to říkat, místo abychom předstírali, jak to děláme.

3. BYL JAN KŘTITEL POSADNUT ĎÁBLEM?

Za třetí, pokud jsme ochotni přijmout jako fakt, že Kristus byl žrout a opilec, pak jsme také nuceni dojít k závěru, že Jan Křtitel byl posedlý ďáblem. Koneckonců tytéž strany, které obvinily Ježíše ze zlého jednání, podobně obvinily Jana, že je pod Satanovou kontrolou!

„Neboť přišel Jan, nejí ani nepije, a říkají: Má ďábla. Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: Hle, člověk žravý a pijan vína, přítel celníků a hříšníků“ (Matouš 11:18-19). „Neboť Jan Křtitel přišel, nejí chleba ani nepije víno; a vy říkáte: Má ďábla. Přišel Syn člověka, jí a pije; a vy říkáte: Hle, obžer a pijan, přítel celníků a hříšníků! (Lukáš 7:33-34).

Přečtěte si z Lukáše 1. kapitoly: „[13] Anděl mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena; a manželka tvá Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. [14] A budeš mít radost a veselí; a mnozí se budou radovat z jeho narození. [15] Bude velký v Hospodinových očích a nebude pít víno ani opojný nápoj; a bude naplněn Duchem svatým již od lůna své matky. [16] A mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. [17] A půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a neposlušné k moudrosti spravedlivých; připravit lid připravený pro Hospodina." To je stěží popis muže posedlého ďáblem! Oproti tomu, že byl Jan Křtitel naplněn nečistým duchem, byl ovládán Duchem svatým. Byl posedlý ďáblem do té míry, že byl Ježíš nenasytným opilcem. Oba případy jsou v žádném rozsahu zvučné.

ZÁVĚR

Přečtěte si znovu Matouše 11:16-19 a Lukáše 7:31-35. Johnovi a Ježíšovi kritici nemohou být spokojeni. Zesměšňují Jana i Ježíše, přehánějí a pomlouvají až pohrdají. Bez ohledu na kazatele, Izrael naprosto nereaguje a odmítá konvertovat k Bohu JEHOVAH. Židé nechtějí Janovu službu a nechtějí Ježíšovu službu. Jan žil na poušti a měl skromnou nebo jednoduchou stravu se sarančaty a divokým medem (Matouš 3:1–4; Marek 1:4–6), ale oni ho falešně obvinili z posedlosti ďáblem. To je extrémní nálož. Nyní se podívejte na kontrast, druhý extrém. Ježíš jedl a pil s veřejností, ale oni ho mylně obvinili z obžerství a opilství. Obě obvinění jsou zjevně nepravdivá. Jan a Ježíš jsou oba nesprávně prezentováni, překrouceni a očerněni. Jedná se o nepodložená nebo nepodložená obvinění. Abych to řekl otevřeněji, jsou to naprosté lži!

Není to tak, že by Pán Ježíš schvaloval hřích nebo se připojoval k lidem v jejich spáchání hříchu. Spíše pochopil, že to byly právě ty duše, které přišel zachránit (srov. Matouš 9:10-13 a Marek 2:15-17). Navíc byli ochotni uznat svůj problém s hříchem a vážit si Ho jako Spasitele, zatímco náboženští snobové (farizeové, saduceové, zákoníci) věřili, že jsou „dost dobří“ a nepotřebují Spasitele. Náboženští elitáři zlehčovali Ježíše jednoduše proto, aby mu odcizili lidi, aby si (vůdci) udrželi své postavení v národě. Bible je skutečně pravdivá. Cituje však hříšníky, když lžou. Písmo je faktickým znázorněním toho, co bylo řečeno, bez ohledu na to, zda samotný výrok byl pravdivý či nikoli. Lidé si tehdy z Pána dělali legraci a dělají to i nyní. Tehdy o Něm lhali, stejně jako lidé dnes. Tyto pasáže jsou ukázkovým příkladem, na který bychom měli být velmi opatrní před uchopením vytrhávání veršů z kontextu a jejich překrucování k našemu vlastnímu zničení (2. Petrův 3:16).

Tím, že se lidé budou bránit tomuto bodu, mohou se velmi dobře pokoušet ospravedlňovat svůj vlastní hřích. Jmenovitě: "Kdyby byl Ježíš nenasytný a opilec, mohu být těmi věcmi i já!" Ať už se odvolávají na Matouše 11:19 a Lukáše 7:34 z jakéhokoli důvodu, falešně ho osočují a my bychom neradi byli v jejich postavení, kdyby zemřeli jako ztracení lidé a čelili Otci Bohu. Jsou vinni rouháním a my si pamatujeme ona vážná slova Kristova, která jsou uvedena ve 12. kapitole Matouše: „[34] Plemeno zmijí, jak můžete, když jste zlí, mluvit dobré věci? neboť z plnosti srdce ústa mluví. [35] Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré věci a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. [36] Říkám vám však, že z každého planého slova, které lidé pronesou, se budou zodpovídat v den soudu. [37] Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov budeš odsouzen."

Přátelé, volme slova moudře – zvláště když mluvíme o Pánu Ježíši Kristu!


]


Re: Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 10:43:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I jedno změněné slovo v Bibli může nesmírně ovlivnit celkový křesťanský světový názor na určité téma. Příkladem toho je biblická výpověď, podle níž Ježíš jedl velikonočního beránka. Martin Luther svého času přeložil, jistě bez zlých úmyslů, výraz „TO-PAS-CHA“ pojmem „velikonoční beránek“. V jeho době však již bylo zvykem jíst na zelený čtvrtek beránka.Ne však v době Ježíšově. U Židů platil na zelený čtvrtek přísný zákaz porážky. „TO-PAS-CHA“ znamená „velikonoční pokrm“ .O beránku není v aramejských původních textech Bible ani zmínka (aramejština byla jazykem, kterým mluvil Ježíš).Večeře se podle Bible konala v domě nějakého nosiče vody. Mezi Židy však tehdy nebylo zvykem, aby jeden člověk přebíral úlohu nosiče vody. To se dělo jenom ve společenství esejců. Večeře se tedy konala v domě jednoho z esejců. V zhledem k tomu, že příslušníci tohoto bratrstva byli přísnými vegetariány, lze z toho vyvodit, že biblická večeře byla bezmasá.Další nesprávný překlad jediného slova s těžkými následky se týká jídelních zvyklostí Jana Křtitele. O něm je v Bibli řečeno, že pojídal kobylky a med. Latinské slovo „lokusta“ skutečně znamená „kobylka“, ale zároveň také označuje plody stromu rohovníku obecného. A protože Jan pojídal právě tyto plody a nikoli hmyz, nazývají se dnes „svatojánský chléb“.V 1. dopise Timoteovi doporučuje apoštol Pavel požívání masa a vína. Ve stejném dopise Pavel také varuje před společenstvím gnostiků, kteří se živili vegetariánsky a zastávali učení o reinkarnaci. Pozoruhodné však je, že společenství gnostiků vzniklo dlouho po Pavlově smrti. Jeho varování v prvním dopise Timoteovi však nezní jako proroctví pro budoucnost, ale spíš jako by v té době gnostikové již existovali. Jelikož první dopis Timoteovi se svým stylem i pojmově značně liší od druhého, je oprávněný závěr, že nepochází z Pavlova pera, nýbrž od již výše zmíněných korektorů .Mnozí velcí křesťanští svatí byli vegetariáni a velcí přátelé zvířat. Nejznámější z nich je jistě František z Assisi .Ale také sv. Antonín, Basilius Veliký, Origines, Jan z Chrysostomu, Kléménsz Alexandrie, sv. Jeroným, Eusebius, Bonifác, Řehoř z Nazianzu, apoštol Matouš, Tertulián, Mistr Eckhart, a další kteří nejedli žádné maso. Také matka Tereza, zajisté symbolická osobnost křesťanské lásky k bližnímu, se živila vegetariánsky. Existují také tradice, které je zapotřebí brát velmi vážně, a z nichž jasně vyplývá, že sám Ježíš Kristus žil vegetariánsky, miloval zvířata a i dalším lidem předával lásku ke zvířatům.]


Mikiho do očí bijící zaruputilý cherry-picking (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Pondělí, 10. duben 2023 @ 11:21:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jasně vyplývá, že sám Ježíš Kristus žil vegetariánsky, miloval zvířata a i dalším lidem předával lásku ke zvířatům.

Pokud křesťan věří, že Ježíš je Bůh, čemuž by věřit měl, poněvadž věřící by se měl modlit k Bohu a nikoliv k člověku, pak by měl věřit tomu, že Bůh není vnitřně rozpolcený. Pokud Bůh není vnitře rozpolcený, pak nemůže být ani nahodou řeč o nějakém proklamování vegetariánství. Vážně Mikime - vykašli se na to, jestli ti svoje svědomí velí lásku ke zvířatům, pak toto svědomí nemůže být křesťanské. Prostě nemůže:


Přivedeš býčka před stan setkávání a Áron se svými syny položí ruce na hlavu býčka. Pak zabiješ býčka před Hospodinem u vchodu do stanu setkávání. Vezmeš trochu krve z býčka a dáš ji prstem na rohy oltáře a všechnu ostatní krev vyleješ ke spodku oltáře. Vezmeš všechen tuk pokrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny a tuk, který je na nich, a budeš to obětovat na oltáři. Maso býčka, jeho kůži a jeho výměty spálíš ohněm venku za táborem. To je oběť za hřích. Pak vezmeš jednoho berana a Áron se svými syny položí ruce na hlavu berana. Zabiješ berana, vezmeš jeho krev a pokropíš s ní oltář ze všech stran. Berana rozsekáš na jeho díly, vnitřnosti a hnáty umyješ a dáš na jeho díly a jeho hlavu.  Budeš obětovat celého berana na oltáři. To je zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně; to je ohnivá oběť Hospodinu.  Vezmeš druhého berana a Áron se svými syny položí ruce na hlavu toho berana. Zabiješ berana, vezmeš trochu jeho krve a dáš na lalůček Áronova pravého ucha i na lalůček pravého ucha jeho synů, na palec jejich pravé ruky a palec jeho pravé nohy a pokropíš krví oltář ze všech stran. Vezmeš trochu z krve na oltáři a oleje pomazání a stříkneš na Árona a jeho roucha a na jeho syny a roucha jeho synů s ním. Tak bude posvěcen on a jeho roucha, jeho synové a roucha jeho synů s ním. Vezmeš z berana tuk, tučný ocas, tuk pokrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny a tuk, který je na nich, a pravou kýtu, neboť to je beran zasvěcení, a jeden bochník chleba, jeden bochník chleba s olejem, jednu placku z koše s nekvašenými chleby, který je před Hospodinem, a to všechno dáš do ruky Árona a do ruky jeho synů a zamáváš s tím před Hospodinem jako mávanou obětí. Vezmeš to z jejich ruky a budeš to obětovat na oltáři jako zápalnou oběť, jako příjemnou vůni před Hospodinem. To je ohnivá oběť Hospodinu. Vezmeš také hrudí z Áronova berana zasvěcení a zamáváš s ním před Hospodinem jako s mávanou obětí; bude patřit tobě jako podíl. Posvětíš hrudí mávané oběti a kýtu daru pozdvihování, kterými bylo máváno a pozdvihováno z berana zasvěcení Árona a jeho synům. To bude patřit Áronovi a jeho synům jako věčný příděl od synů Izraele, neboť to je dar pozdvihování. Dar pozdvihování bude od synů Izraele z obětního hodu jejich pokojných obětí jako jejich dar pozdvihování Hospodinu. Áronova svatá roucha zůstanou jeho synům po něm, aby v nich byli pomazáváni a zasvěcováni. Sedm dní je bude oblékat kněz, který nastoupí na jeho místo z jeho synů, když bude vcházet do stanu setkávání, aby sloužil ve svatyni. Vezmeš berana zasvěcení a uvaříš jeho maso na svatém místě. U vchodu do stanu setkávání bude Áron se svými syny jíst maso z berana a chléb, který bude v koši. Ti mohou jíst věci, s nimiž byl vykonán obřad smíření, aby byli zasvěceni a posvěceni. Nikdo jiný je jíst nebude, protože jsou svaté. Jestliže zůstane něco z masa zasvěcení a z chleba až do rána, spálíš to, co zbude, ohněm; nebude se to jíst, protože je to svaté. S Áronem a s jeho syny naložíš takto, právě tak, jak jsem ti přikázal; sedm dní je budeš zasvěcovat. Denně budeš připravovat býčka k oběti za hřích na smíření; očistíš oltář od hříchu, když za něj vykonáš obřad smíření a pomažeš ho, abys ho posvětil. Sedm dní budeš konat obřad smíření za oltář. Posvětíš ho a oltář bude nejsvětějším místem. Cokoliv se dotkne oltáře, bude svaté. A toto budeš připravovat na oltáři: dva roční beránky denně, ustavičně. Jednoho beránka připravíš ráno a druhého beránka připravíš navečer. Desetinu éfy jemné mouky namísené se čtvrtinou hínu panenského oleje a jako litou oběť čtvrtinu hínu vína na jednoho beránka. Druhého beránka připravíš navečer, jako ranní přídavnou oběť a jako patřičnou litou oběť ji připravíš — jako příjemnou vůni, ohnivou oběť Hospodinu. To bude ustavičná zápalná oběť pro všechna vaše pokolení u vchodu do stanu setkávání před Hospodinem, kde se budu s vámi setkávat, abych tam k tobě mluvil.

Čestné by bylo, kdybys ses tu neztrapňoval sám před sebou i před ostatními a prostě přesedlal na jinou vírou, která má lásku ke zvížatům zakotvenou ve svém jádru. To židokřesťanství není, nebylo a nikdy nebude, protože kánon je uzavřený a sebelepší pokus o reinterpretaci Písma na tom vůbec nic nezmění. Hledej pravdu Mikime a pravda tě osvobodí.]


Re: Mikiho do očí bijící zaruputilý cherry-picking (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 12:48:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravda o mase ze SZ už neplatí pro křesťany z NZ to bys jako křestan měl vědět, jestli se tím řídí židé kresťany už nemusí vůbec zajímat.


]


Re: Mikiho do očí bijící zarputilý cherry-picking (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Pondělí, 10. duben 2023 @ 18:52:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, takže Ježíš, který se v Novém Zákoně představuje jaho YHWH, který sestoupil na zem v lidském těle bude asi podle tebe podvodník, když se nechce znát k tomu, že v minulosti nařizoval ve Božím jménu celopaly a přikazoval pojídání obětního masa? Pokud s tímhle nemá Ježíš nic společného, pak nemá ani nic společného s YWHW, chápeš?

Jak říkám Mikime - radši se na to vykašli a dej se třeba k buddhistům nebo tak něco. To co děláš, je okaté lhaní si sám sobě, kterým děláš židokřesťanství medvědí službu...

Vegetariánství prostě do židokřesťanství nenapasuješ i kdyby ses na hlavu stavěl.

Btw., ten kdo jí ryby není vegetarián. Ryba je živé zvíře jako každé jiné. A týká se to i hmyzu. Pokud někdo jí kobylky a ryby, není to vegetarián - to je prostě blbost. Je to jen forma alibismu, že ošklivější zvířata se jíst můžou a ty hezká chupatá s milýma očima by se jíst neměly. Ježíš nebyl vegetarián a nebyl abstinent stejně jako apoštolové. Tak je psáno, a tvoje přání, aby to bylo jinak to prostě nezmění - už to pochop.]


Re: Mikiho do očí bijící zarputilý cherry-picking (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 20:25:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš určitě není JHWH to je vzdy jen Bůh Jehovah ve SZ i NZ
Semivegetariané si dají občas maso:
https://www.weebee.cz/semivegetarianstvi/


]


Re: Mikiho do očí bijící zarputilý cherry-picking (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:30:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano semifinále není finále, stejně tak jako semivegetarián nemá nic společného s vegetariánem, tedy člověkem, který nepojídá zvířata včetně ryb a bezobratlých. Tímto nám mýtus o Ježíšovi, coby vegetariánovi padá. Pokud chceš věřit vlastním fantazijním představám o tom, že zlomyslní překladatelé dopisovali do evangeliích zmínky o pojídání, lovení a vyčarování ryb, pak můžeš klidně věřit tomu, že jiná libovolní pasáž byla zlomyslnými překladateli takto zprasena, aniž by to Bohu nějak zvláště vadilo, že mu takto někdo nadrzo upravuje jeho jediné poselství, které tu pro budoucí generace zanechal.

Btw., pokud si myslíš, že Ježíš není ten samý Bůh, co JWHW, tak nechápu, co ještě v řadách křesťanů pohledáváš ?! :)) Vždyť to bys popíral to, co sám o sobě biblický Ježíš nejméně tucetkráte tvrdil - že on a JHWH jsou jedna substance. Jak říkám Mikime - dozrál jsi bodu, kdy nejčestnější pro tebe bude změna náboženství - jinak to nevidím.


]


Re: Mikiho do očí bijící zarputilý cherry-picking (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:56:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
LD ty pořád jedeš na LSD podle toho jaké nesmysly píšeš.


]


Re: Mikiho do očí bijící zarputilý cherry-picking (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Pondělí, 10. duben 2023 @ 23:21:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Došly argumenty na obhajobu New-Age Ježíše co Miki? :)) Jestli ti připadá jako nesmysl to, co pronášel biblický Ježíš - tedy že Ježíš je JHWH v lidském těle, tak v tom případě už jsi dal křesťanství "vale", protože žádný křesťan by netvrdil to, že jeho Bůh říká nesmysly...

Tak to je Miki. Možná, že už delší čas nejsi křesťanem, jen sis to ještě nestačil uvědomit :)


]


Re: Mikiho do očí bijící zarputilý cherry-picking (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 11. duben 2023 @ 07:20:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já na rozdíl od Tebe křesťan jsem ateisto. 


]


Re: Mikiho do očí bijící zarputilý cherry-picking (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:00:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťanství není žido, LD.
Nemá nic společného se židovstvím.
A Židovství není křesťano.
Už si to zapamatuj.
Křesťané TaNaCh neznají, jen si vypichují pasuky z něho ke svému zneužití a překrucují, viz. evangelium Matouše třeba, tzv. list Židům, co není pro Ždy, výroky pomatence Šaula.


]


Re: Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 10. duben 2023 @ 16:52:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já už fakt nevím, zda jste až tak hloupý, mikime, nebo jen prostě nám tu předvádíte to pověstné křesťanské zatmění mozku.

Že křesťané ze své idolatrické modly dělají lepšího, než byl a než i uvádějí evangelia, to je křesťanská běžná praxe.

Ale já uvedl dost jasné citace vět z křesťanských evangelií, kde se Ješu sám přiznává k tomu, že pije víno, v jídle se neomezuje a jí maso. Je to tam jasně napsáno. A vůbec mi nešlo o to, zda to byl žrout nenasyta a pijan alkoholik. Jen o to, že v křesťanských písmech jsou zcela jasná a zřetelná slova o tom, že Ješu nebyl abstinent a ani vegetarián a vůbec vegan. Což Vy mikine popíráte navzdory jasným důkazům. A nejen v této věci tak jednáte.

A to je ono pověstné křesťanské zatmění mozku, křesťanský šáteček.
A s hlupáky, jako jste Vy, nemá smysl vést diskuze o čemkoliv.


]


Re: Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 20:35:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádné důkazy o:tom, že by Ježíš pil alkoholické víno a že jedl maso jsi nepředložil, všechny jsem ti vyvrátil a to ani v čĺánku o víně jde jsme diskutovali předtím. Ježíš pil nejčastěji šťávu z hroznů a neopíjel se jako ty Voto každý pátek večer a netancoval se židy na technopárty :)

https://youtu.be/Ep_35FTnYVA#mce_temp_url#


]


Re: Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 20:54:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že by byl nějaký rozdíl mezi tančícími židy a tančicimi jeptiškami či mnichy? 
https://youtu.be/qDMZRIO9Uy4#mce_temp_url#

https://youtu.be/Dp7aVYPa6QM#mce_temp_url#


]


Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 10. duben 2023 @ 20:55:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Žádné důkazy o:tom, že by Ježíš pil alkoholické víno a že jedl maso jsi nepředložil<<

Vy jste už vážně pacient pro psychiatrii, mkime.
Tvrdit, že jsem žádné důkazy nepředložil, poté co jsem uvedl citace z evangelií a že Vy jste je vyvrátil, to můžete jen jako absolutní ingnorant.
Diskuze s Vámi, hlupáčku, jsou o ničem. Bavit se s blbem mne neba.

:) Techno párty v synagoze. No, i na tom jde vidět, že jste blb. A ten zpěvák vzadu otevírá pusu na mikrofon jen tak. Blb jste.

O šabatu se neopíjíme. A rozhodně ani netančíme a nepouštíme muziku ani nehrajeme na hudební nástroje. Na svatbě ano. Ale ta není nikdy o šabatu, mikime sabatisto.

Jste jen křesťanský extrémista a pohlupavý blb. 


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:03:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota nezuřte vypadáte pak v zrcadle jak strašidlo :).

Ale židé to umí rozjet :)

https://youtube.com/shorts/pgDYmn7qoYA?feature=share#mce_temp_url#

https://youtube.com/shorts/MuGKhrNAqtg?feature=share#mce_temp_url#

https://youtube.com/shorts/a4g_WcdVHDc?feature=share#mce_temp_url#


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:20:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale to víte, že umíme oslavit významnou svatební událost, zásnuby.
A co jako?


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:14:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...O šabatu se neopíjíme. 
To jsem nenapsal...

...A rozhodně ani netančíme a nepouštíme muziku ani nehrajeme na hudební nástroje.

To musíte mít vážně smutnou bohoslužbu. Díky Bože, že nejsem žid!


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:24:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vaše zvyklosti, vaše křesťanská adventistická věc.
Aspoň je zjevné, že šabaty správně nezachováváte a jen si hrajete na to, že ano.
Jste na tom stejně jako nedělníci.


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:53:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
My se sami nesekýrujeme dalšími 38 nebiblickými zákazy co nedělat v sobotu jako
 Vy židé, vždyt vy si ani nesmíte v sabat rožnout světlo ani si nemůžete pustin plynový či elektrický sporák ani nemůžete jezdit autem apod.nesmysly, kterými se řídite. 


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 10. duben 2023 @ 22:01:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A dodržujeme ta opatření správně. Melachot je 39, troubo.


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 22:06:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kóhn jdem spát už jsme si popovidali na dnešek až až :).


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 22:06:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kóhn jdem spát už jsme si popovidali na dnešek až až :).


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 10. duben 2023 @ 22:16:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem Köhn. Ani nevíte, co to slovo znamená. Trumpeto.
Až se probudíte, ať už konečne jako nepokrytec.


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:29:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>...O šabatu se neopíjíme. 
To jsem nenapsal...<<

Nelžete zase blbe.
Napsal jste:
>neopíjel se jako ty Voto každý pátek večer<

Asi mi zase budete tvrdit, že jste to nepsal. A že v pátek večer není šabat. Nebo jiné výmluvy, šátečky, mozková zatmění.

Mikime, jste nefér člověk. Křivák.


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:49:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nenapsal jsem, že se jako židé opijite o šabatu napsal jsem, ze se opijíte Vy v patek večer kokrétně po tom co jste se sám chlubil v jiném komentáři kolik toho červeného vina vypijete. To nebyli dvě deci.
]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 10. duben 2023 @ 21:58:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naprostý blb jste, mikime. Lhář a křivák.
O ma'ariv šabatu se koná kiduš před jídlem. Vypije se pohár (1 dcl) vína.
Tak po šacharit a tak po mincha. Kiduš před jídlem.
O pesachovém sederu se pijí čtyři kiduše.
Žvaníte hlouposti, nevíte nic o židovství.
Jste nevzdělaný blb. Já toho vím o křesťanství více, než Vy.


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 11. duben 2023 @ 07:22:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy nevíte vůbec nic a zavraždili jste Ježíše Krista.


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 11. duben 2023 @ 07:50:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:) To víš, mikime, my jsme zavraždili vašeho křesťanskýho pohanskýho ježíška.
Co byste z toho vašeho života vlastně měli, k čemu jste křesťané?
Kdybychom my nezavraždili ježíška, viďte.]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 11. duben 2023 @ 08:06:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mt 23:34: "Hle, proto já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona; některé z nich zabijete a ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu,"

Mk 15:13: "Oni opět zvolali: "Ukřižuj ho!""

Mk 15:14: "Pilát jim říkal: "Co tedy udělal zlého?" Oni pak ještě silněji zvolali: "Ukřižuj ho!""

L 23:21: "Oni však volali: "Ukřižuj, ukřižuj ho!""

J 19:6: "Když ho velekněží a strážci uviděli, zvolali: "Ukřižuj! Ukřižuj!" Pilát jim řekl: "Vezměte ho vy a ukřižujte, neboť já na něm vinu nenalézám.""

J 19:15: "Oni zvolali: "Pryč, pryč s ním, ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "Vašeho krále mám ukřižovat?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře.""

Vy židé jste neskutečná prasata ani se nedivim, že se na Vás Bůh JHVH zcela vykašlal 


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 11. duben 2023 @ 08:51:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně, mikim. Co byste z toho života měli a v něm asi tak dělali, křesťané? :)
Nezavraždit toho vašeho ježíška... Měli byste být za to rádi, že byla ta postava podle vašich písemností postavena před soud a ukřižovaná Římem. :))


<<Mt 23:34: "Hle, proto já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona; některé z nich zabijete a ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu,">>

HA, HA. Moudré muže a učitele Tóry - to jako křesťany? Kdo z nich kdy učil Tóře a moudře? Jmenujte je.

<<některé z nich zabijete a ukřižujete>>

Ha, ha, jmenujte, udejte počty zabitých a ukřižovaných křesťanů Židy,

<<některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu>>

Ha, ha. Uveďte počty bičovaných Židy. Uveďte počty pronásledovaných od města k městu Židy.

Důkazy.

Dále. Křesťané jako skupina odpadlíků od Tóry, tedy zákona Jisroeile, porušující zákon, a braní jako pronáslerdovaní? Odkdy jsou lidé, kteří porušují zákon, natožpak Zákon B-ží pronásledovaní?

Jste padlí na hlavu, a máte vše naruby.


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 11. duben 2023 @ 09:56:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jste hadí plemeno zmijí jak správně řekl o Vás Ježíš...


Mt 23:1-39: "Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: „Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte; neboť mluví, ale nečiní. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. A všecky své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují třásně svých oděvů, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, pozdravy na tržištích a jsou rádi, když je lidé oslovují Rabbi Rabbi. Vy se však nenechte nazývat Rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři. A nikoho nenazývejte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani se nenechte nazývat Vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš. Ale největší z vás bude vaším služebníkem. Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“ „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože zavíráte království Nebes před lidmi; sami totiž nevstupujete, a těm, kdo by chtěli vstoupit, vstoupit nedovolujete. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože vyjídáte domy vdov a okázale dlouho se modlíte; proto vezmete těžší odsouzení.“ „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože obcházíte moře i souš, abyste získali jednoho proselytu; a když se jím stane, děláte z něho syna Gehenny, dvakrát horšího, než jste sami.“ „Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Kdo by učinil přísahu při svatyni, nic to neznamená; ale kdo by učinil přísahu při zlatu svatyně, je vázán.‘ Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo svatyně, která to zlato posvětila? A ‚kdo by učinil přísahu při oltáři, nic to neznamená, ale kdo by vyslovil přísahu při daru, který je na něm, je vázán.‘ Blázni a slepci, co je větší: dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co je na něm. A kdo přísahá při svatyni, přísahá při ní i při Tom, kdo v ní přebývá. A kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím i při Tom, který na něm sedí.“ „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci Zákona: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte.“ „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože čistíte číše a mísy zvnějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše a mísy, aby se stal čistým i jejich zevnějšek.“ „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti.“ „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. I vy naplňte míru svých otců! Hadi, plemeno zmijí! Jak uniknete trestu Gehenny? Hle, proto já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona; některé z nich zabijete a ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu, aby na vás padla všechna spravedlivá krev vylévaná na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto pokolení.“ „Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Neboť pravím vám, od nynějška mne již neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!‘ “"


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 11. duben 2023 @ 09:25:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
<<Pilát jim řekl: "Vašeho krále mám ukřižovat?"<<

Vašeho krále? To jako židovského? A kdo jako měl toho Ješu ustanovit, zvolit za krále Jisroeile? Samozvaný král? A ještě k tomu nikoliv narozený Židovi z Dovidovy a Šlomovy linie po otci (z jeho lůna)? Co křesťané vymýšlí, to hloupost. Navíc Mašiach musí a bude pomazán olejem pomazání, kterým byl pomazán jak Dovid, tak Šlomo.

Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře.""<<

A to byla pravda tehdy. Neměli jsme tehdy žádného krále. Zrovna v té době žádného. A i podle toho lze určovat, kdy mohl ten Ješu být ukřižovanej. Vládl nad námi tehdy jen římský císař, než nám zase z Říma dosadili námi nevoleného krále.

A dosud nemáme krále, už dlouhou dobu nemáme ani toho císaře. Žádný člověk nám není králem. A přesto máme Krále králů králů. On Jediný nám vládne.
A žádnéj ježíšek nikdá nebyl naším králem.
Máme jen ]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 11. duben 2023 @ 10:14:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mt 2:1-2: "Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: „Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit.“"

Mat 21:4-9: "To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: `Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.´ Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!""

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mat 25:34-40: "Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.´ Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´ Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Luk 19:35-38: "Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!""

CEP Ekumenický překlad, 1979
Luk 23:38: "Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: "Toto je král Židů.""

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 12:12-16: "Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský." Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: `Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.´ Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 19:19-22: "Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněží řekli Pilátovi: "Neměls psát `židovský král´, nýbrž `vydával se za židovského krále´." Pilát odpověděl: "Co jsem napsal, napsal jsem.""

Ježíš má titul Pán pánů a Král králu stejně jako jeho Bůh Otec

CEP Ekumenický překlad, 1979
Zjev 17:14: "Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.""

CEP Ekumenický překlad, 1979
Zjev 19:16: "Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů."
]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 11. duben 2023 @ 09:37:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
<<zavraždili jste Ježíše Krista>>

Povídali, že mu hráli. Obehraná písnička.
Židovský Zákon Tóra nezná trest smrti ukřižováním. Nikdy jsme nikoho na smrt odsouzeného neukřižovali. Pověšení mrtvoly odsouzeného na dřevo (strom) není výkon trestu smrti. Žádného živého odsouzeného jsme na dřevo nevěšeli.

To, co se stalo, je toto:

 3... znesvětil mé svaté jméno, vytnu jej z nitra jeho lidu. 4A kdyby prostý lid nad tím mužem, .., zavíral oči, aby jej nemusili usmrtit,5já si toho muže a jeho rodinu najdu a vytnu z nitra jejich lidu jej i všechny, kteří se spouštějí s Molechem za ním.6A tu duši, která by se obracela na duchaře a věštce, spouštějíc se za nimi, i takovou duši si najdu a vytnu ji z jejího lidu.


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 11. duben 2023 @ 10:19:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co to blábolíš za nesmysly ty jsi ještě nevystřízlivěl od včerejška? To se vůbec netýká Ježíše.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Lev 20:1-5: "Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Izraelcům: Kdokoli z Izraelců i z těch, kdo budou v Izraeli přebývat jako hosté, by daroval Molekovi někoho ze svých potomků, musí zemřít; lid země ho ukamenuje. Já sám se obrátím proti tomu muži a vyobcuji jej ze společenství jeho lidu, neboť daroval někoho ze svých potomků Molekovi, a tak znečistil mou svatyni a znesvětil mé svaté jméno. Jestliže lid země přivře oči, aby neviděl, že ten muž daroval někoho ze svých potomků Molekovi, a nepotrestá ho smrtí, postavím se sám proti tomu muži i proti jeho čeledi a vyobcuji jej ze společenství jejich lidu se všemi, kdo ho v tom smilstvu následovali a také smilnili s Molekem."


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 11. duben 2023 @ 11:05:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale týká, mikime, týká. On ten muž znesvětil Jméno B-ha Jisroeile.


]


Re: Mikim je prostý blb (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 11. duben 2023 @ 11:14:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš znesvětil snad jméno svého Boha Otce, který byl neustále s nim až do kříže? Nejsi padlý na hlavu? :).


]


Re: Zcela upřimně - Mikim by udělal nejlépe, když by změnil náboženství (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 10. duben 2023 @ 11:17:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.zdravezpravy.cz/2023/04/10/zdrave-piti-alkoholu-neexistuje-stare-pravdy-uz-neplati/#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=leg0&dop_req_id=ajDvFeDXGwj-202304100900&dop_id=20272787#mce_temp_url#


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Shona v Neděle, 09. duben 2023 @ 18:12:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím, že jednou nebudeme jíst maso a nemám problém, že jsi vegetarián, ale když zpochybňuješ NZ a následně SZ, pak to nedává logiku. Židé by se ohradili, že to Ježíš zavedl. Ne, Mikim, ale všechno zkoumejte a dobrého se držte. Přeji ti, ať ti Ježíš pomůže najít pravdu a klid. 


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:17:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč by se ohradili, že co Ježíš zavedl? Mnozí židé třeba essenci maso vůbec nejedli už dávno předtím než se narodil Ježíš. Jim by to určitě nevadilo.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 10:35:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Věděli jste, že Ježíš nejedl na velikonoce ani beránka jako maso?<<

Hm.Vyplnilo se na něm (na křesťanském Ješu. Byl vyťat ze svého lidu Jisro'ele. Z B-žího lidu a nesl svůj hřích):

3Povězte celé obci Jisraele: Desátého dne tohoto měsíce vezměte každý pro svou rodinu jehně, jedno jehně na každý dům!4A pokud by na jehně byla rodina malá, dohodnou se soused se sousedem podle počtu osob a podle toho, co každá rodina sní, aby jehně stačilo pro všechny.5Vezměte jehně bez vady, ročního samce, z ovcí nebo koz je vezměte. 6A střezte je až do čtrnáctého dne tohoto měsíce a v podvečer je celá obec Jisraele zařízne. 7A vezmou z té krve a dají na obě veřeje a na překlad nade dveřmi domů, kde je budete jíst.8Této noci jezte jen maso pečené na ohni a jezte je na macesech a na hořkých bylinách!

14Tento den vám budiž památným a oslavujte ho jako Hospodinův svátek, po všechna vaše pokolení jej oslavujte, toť zákon navěky!

42Je to noc, zachovaná Hospodinem pro jejich východ ze země Micrajim, je to tato Hospodinova noc, zachovávaná v jejich pokoleních syny Jisraele.43Hospodin řekl Mošemu a Aharonovi: „Toto je nařízení o oběti přeskoku: cizinec z ní nebude jíst.44A měl-li bys koupeného otroka, nejdřív ho obřež, a potom ať z ní jí!45Ať z ní nejí cizinec nebo nájemný dělník.46Každá jednotlivá oběť bude celá snědena v jednom domě, z tohoto masa nevynášejte nic ven z domu a nezlomte v něm žádnou kost!47Obětovat ji bude celá obec Jisraele!48A usadí-li se s tebou přistěhovalec, obřež mu každou mužskou osobu a pak ať přistoupí k oběti stejně jako domorodec, ale žádný neobřezanec ať z ní nejí!49Pro domorodce a přistěhovalce, jenž se usadil mezi vámi, platí stejný zákon!“50A všichni synové Jisraele učinili, jak Mošemu a Aharonovi přikázal Hospodin, aby činili.

10„Mluv k synům Jisraele, říkaje: Každý muž, bude-li nečistý tou duší nebo bude na cestě, která pro vás nebo vaše potomky bude příliš daleká, musí pesachovou oběť Hospodinu přesto vykonat.11Vykonají ji ale odpoledne čtrnáctého dne druhého měsíce a budou ji jíst na macesech a hořkých bylinách!12Neponechají z ní nic do rána a nezlomí v ní kost, prostě ji vykonají podle všech nařízení o pesachu!

13Ale muž, který by byl čistý a nebyl na daleké cestě, a přesto se rozhodl pesach nevykonat, jeho duše bude vyťata z jeho lidu, protože Hospodinovu oběť neobětoval v její čas, takový muž ponese svůj hřích!Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 12:34:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš na kříži zrušil všechny oběti a tedy i nesmyslné zabíjení zvířat židy, které nenáviděl dokonce i Bůh. A ty židovské prasata chtěji obětovávat v Jeruzalémě i dnes.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 13:51:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Ježíš na kříži zrušil všechny oběti a tedy i nesmyslné zabíjení zvířat židy, které nenáviděl dokonce i Bůh. <<

Ale já taky celou tu věčnost zde netvrdím o křesťanském Ješu nic jiného :)
Přišel, aby zrušil B-ží přikázání a sváděl po sobě B-ží lid Jisro'el.
Falešne tvrdil, že nepřišel zrušit Tóru a proroky, ale naplnit, ale přitom učil proti Tóře, sváděl k porušování Tóry a sám také takto hřešil. Byl to falešný svůdce, který se měl za Mesiáše a poprávu byl za to B-hem potrestán. B-h sám si ho našel a potrestal smrtí za jeho vinu.

>>nesmyslné zabíjení zvířat židy, které nenáviděl dokonce i Bůh. <<

Ale kdepak. Písmo Tóry a Tanachu jasně mluví jinak:

13Zachovávejte všechno tak, jak jsem vám řekl, a jméno jiného božstva nepřipomínejte, ať ani nevyjde z tvých úst!14Mně však obětuj o třech poutních svátcích ročně. 15Zachovávej svátek macesů, po sedm dní, jak jsem ti přikázal, jez v období jarního měsíce macesy, jelikož jsi tehdy vyšel z Micrajim, a ať vás má tvář nevidí přicházet s prázdnou16A svátek žně, prvotin tvého díla, které jsi zasel do svého pole, a svátek sklizně, když rok skončil a ty jsi své dílo sklidil z pole!17Třikráte do roka ať se každý tvůj mužský ukáže před tváří Pána, Hospodina!18Krev mé oběti však neobětuj spolu s kynutým a tuk mé sváteční oběti ať do rána neprodlí!

Problém není v přinášení krvavých (i nekrvaých) obětí. Ale v tom, s jakým srdcem byla v určitých časech přinášena:

5Budete-li Hospodinu obětovat dobrovolnou oběť, obětujte ji tak, aby byla přijata. 

6Neboť já mám zalíbení v milosrdenství, a ne v obětech, poznání Boha jsem si oblíbil víc než zápalné oběti.  7Avšak oni přestoupili smlouvu jako Adam, v tom mě nevěrně opustili. 8Gileád je městem zločinců, plným krvavých stop. 9Houf kněží je jako číhající loupežná horda; vraždí na cestě do Šekemu, spáchali hnusnou věc. 10V domě izraelském jsem viděl něco otřesného: Efrajim tam smilní, Izrael je poskvrněn. 11I pro tebe, Judo, je připravena žeň! Když měním úděl svého lidu,

11Neboť od východu slunce až na západ velké bude mé jméno mezi národy a na každém místě bude přinášeno kadidlo mému jménu a čistá přídavná oběť, neboť mé jméno je velké mezi národy, praví Hospodin zástupů. 12Ale vy ho znesvěcujete, když říkáte: Panovníkův stůl je poskvrněný, jeho ovocem, jeho potravou je možno pohrdat. 13Říkáte také: Hle, jak otravné! — a ošklíbáte se nad tím, praví Hospodin zástupů. Přinášíte ukradené, chromé a nemocné; to přinášíte jako přídavnou oběť. Takovou oběť mám od vás se zalíbením přijmout? — praví Hospodin14Proklet buď ten, kdo jedná lstivě — má ve svém stádu samce, učiní slib, ale obětuje Panovníkovi poškozené — neboť jsem velký král, praví Hospodin zástupů, mé jméno vzbuzuje bázeň mezi národy.

>>A ty židovské prasata chtěji obětovávat v Jeruzalémě i dnes.<<

Prase jste tu akorát Vy, mikime. Křesťanské adventistické prase a bezbožník.
Krom toho jste moc hloupý a směšný. 


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 14:15:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Ale já taky celou tu věčnost zde netvrdím o křesťanském Ješu nic jiného :)
Přišel, aby zrušil B-ží přikázání a sváděl po sobě B-ží lid Jisro'el.
Falešne tvrdil, že nepřišel zrušit Tóru a proroky, ale naplnit, ale přitom učil proti Tóře, sváděl k porušování Tóry a sám také takto hřešil. Byl to falešný svůdce, který se měl za Mesiáše a poprávu byl za to B-hem potrestán. B-h sám si ho našel a potrestal smrtí za jeho vinu.


Ježíš přidaný zákon, který si Mojžíš zapsal do knihy a který se hlavně týkal obětí tak jej přibil na kříž. Od té doby jsou a byly již všechny oběti zbytečné. Pár židům to trvalo o pár ket déle než to vůbec pochopili.

Kde se píše, že Ježíš sváděl k porušování tóry a tak hřešil? Ježíš byl jedině proti lidským nesmyslným příkazům farizejů, které nemají nic společného s Mojžíšovým zákonem, třeba kolik můžou židé ujít kroků v sabat apod. nesmysly.

Ty Vota nestáhnul jsi dneska flašku červeného vína, když píšeš takové hovadiny?]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:01:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Ježíš přidaný zákon, který si Mojžíš zapsal do knihy a který se hlavně týkal obětí tak jej přibil na kříž. Od té doby jsou a byly již všechny oběti zbytečné. Pár židům to trvalo o pár ket déle než to vůbec pochopili.<<

Mojšeho Tóra mu byla nadiktována B-hem na Sinaji, ústně předána i s výkladem. To je ústní Tóra. Písemně to základní Mojše pak zapsal do svitků až v posledním roce jeho života. A vůbec nejde o přidaný psaný zákon, ale o Tóru, kterou mu slovo od slova nadiktoval B-h, aby ji B-ží lid, Jeho prvorozený a vybraný ze všech národů měl za Zákon na věky.

Pár zbloudilých bezbožných Židů, a kdo ví jestli nejde jen o helénský konstrukt, na tom nic nezměnilo a nezmění.

Ješu měl být potrestán smrtí cca roku 33 křesťanského letopočtu. Oběti přestaly být přinášeny teprve roku 68 z důvodu nedostatku k oběti vhodných zvířat kvůli obležení Jerušolojim a Bejt hamikdaš (Chrámu). Se zabitím Ješu to nijak nesouvisí. Křesťanství v té době bylo mezi Židy dost ztraceno.

>>Kde se píše, že Ježíš sváděl k porušování tóry a tak hřešil? Ježíš byl jedině proti lidským nesmyslným příkazům farizejů, které nemají nic společného s Mojžíšovým zákonem, třeba kolik můžou židé ujít kroků v sabat apod. nesmysly.<<

Zjevně neznáte ani vaše křesťanská písma. Zrvna jsem reagoval ivanp na porušování přikázání o čistotě pokrmu. Dále Ješu porušoval přikázání o šabatu, sváděl k nošení břemene ve veřejném prostoru. Tvořil z bláta novou věc (oko). Plivnutím zaléval půdu. Mazal tím. To jsou například věci, které nemají s obětmi nic společného. Dále podle Vás osobně nesvětil šabat a svátky kidušem vína a nejedl pesachového (nikoli velikonočního) beránka. Odmítal platit chrámovou daň, přinášet půl šekel. 

>>Ty Vota nestáhnul jsi dneska flašku červeného vína, když píšeš takové hovadiny?<<

Hm. Argumentační nouze jednoho hlupáčka. O pesachovém sederu v noci ze středy na čtvrtek a ze čtvrtka na pátek jsem vypil povinné 4 poháry (min. celkem 4 dcl) vína. Před šabatem pohár havdaly k posvěcení oddělení svátku a šabatu. Pak na začátek šabatové večeře kiduš, před obědem a před třetí hostinou a na závěr šabatu pro havdalu. A docelička střízlivý.

A hlupáčku mikime, Vy nejste střízlivý ani když alkohol nepijete. Však se jen koukněte střízlivě na to, co tu předvádíte. Vy budete Ješu sám sobě mezi Ješuovci.

]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:26:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Dále Ješu porušoval přikázání o šabatu, sváděl k nošení břemene ve veřejném prostoru. Tvořil z bláta novou věc (oko). Plivnutím zaléval půdu. Mazal tím. To jsou například věci, které nemají s obětmi nic společného. Dále podle Vás osobně nesvětil šabat a svátky kidušem vína a nejedl pesachového (nikoli velikonočního) beránka. Odmítal platit chrámovou daň, přinášet půl šekel. 

Dokaž to Biblí. Kniha Mojžíšova zákona neobsahovala jen obětní zákony jak dobře víš.
Sabat Ježíš světil 100% správně a měl na háku dalších lidských +- 38 přikázání, které si vymysleli farizejové a které nebyli součástí Mojžíšova zákonaaby mohli buzerovat ostatní, když je nedodržují a Ježíš to dobře věděl a proto je nedodržoval.
A chrámovou daň zaplatil:

Mat 17:24-27: "Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: "Váš Mistr neplatí chrámovou daň?" On řekl: "Platí!" Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?" Když odpověděl: "Od cizích", pravil mu Ježíš: "Synové jsou tedy svobodni. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe.""
]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 11. duben 2023 @ 08:07:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tímto se nestavím na stranu Mikima - protože ten tvrdí také nesmysly. Ale v případě Ježíše - nebylo to spíš tak, že si ho našli sami židé a nechali ho ukřižovat?


..."tvrdil, že nepřišel zrušit Tóru a proroky, ale naplnit, ale přitom učil proti Tóře ..."...

Není skutečným naplněním Zákona právě jeho realizace - jeho správné uchopení a správné pochopení?

Smyslem a cílem Zákona nebylo usmrtit zvíře a obětovat ho místo sebe za své hříchy - ani usmrtit zvíře a spálit ho, aby se tím vzdala Bohu pocta. Byl to prostředek k výchově člověka.
Tyto úkony byly nařízeny proto, aby se lidé vychovali ke vztahu k Bohu, aby měli vědomí své hříšnosti - že je třeba jejich hříchy nějak také řešit.
Ježíš Nazaretský tedy přinesl vyšší "level" chápání Zákona - chápání v duchovním rozměru.
]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 11. duben 2023 @ 09:28:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo, ale vysvětluj to těm hlouoým židům, kteří kŕičeli Ukřižuj, ukřižuj a ted tady jeden křičí, ze ho sám Bůh Otec nechal zabit, protože nedodržoval jejich farizeji vymýšlené zákony.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 11. duben 2023 @ 09:51:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milenej Ojko. Máte v kontextu jasně napsáno, že až bude mít Jisroeil srdce  obnažené (obřezané), bude zachovávat jeho lid všechny ty nauky, zákony a přikázání zapsané v Tóře.

Víte, co znamená být poslušen hlasu Hašem? Když řekne, učiíň toto a nečiň toto, tak to udělám, to druhé neudělám. Když řekne, že nebudete jíst vepře, tak ho jíst nebudu. Když řekne, jezte jen čistou zvěř a zabitou a odkrvenou, podle mého učení (tedy přesně tak, jak řeknu), tak to učiním. Když řekne slavte Mé svátky, tak je slavím tak, jak řekl, že mají být slaveny. Když řekl, neberte si nežidovské ženy, tak si nežidovskou ženu nevezmu za manželku, atd. atd.

Už z mnohých příkazů, nejen z daného kontextu Dt30 je jasné, že Tóra nebyla dána Vám k zachovávání. A do té Tóry patří i to požehnání a prokletí za poslušnost či neposlušnost B-žím přikázáním v ní uvedeným.

Proto nejste a ani nemůžete být, křesťané, naroubování na Jisroeil, ani jako planá větev.
Můžete se snažit nějak opičit, snažit se učení Tóry na sebe nějak aplikovat, ale nikdy, nikdy ji tímto nebudete dodržovat a naplňovat. Je to vaše vymyšlené učení lidmi. Fraška.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 11. duben 2023 @ 10:25:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celou Tóru už dávno nezachovává ani jeden žid na celém světě jen ti nejuktraortodoxní zachovávají max. 100-150 nařízení z 612. Ostatní tak +-50.
Naštěstí Ježíš přibil na kříž valnou většinu Mojžíšových přikázání, která byla proti nám a obsahovala i kletby.

Nikdo z kresťanů nemá už dnes sebemenší důvod opičit se ve všem po židech leda že by byl cvok.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 11. duben 2023 @ 11:02:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celou Tóru? A odkdy mohl jeden Žid kdy dodržet všech 613 příkazů Tóry?
Jste vůbec normální? Byla dána celému národu Jisroeile.
Nelze nyní dodržovat přikázání vztahující se k Chrámu, obětí, vztahující se na krále, apod.
Přesto zůstávají v platnosti a rozhodně to neznamená, že ostatní se nemají zachovávat a dodržovat.
Až bude postaven třetí Chrám a budeme mít krále, a všichni se vrátíme do vlasti, budou zachovávána všechna přikázání, jak je ustanovil Moše.

Kletby vůči křesťanům? Hm, co myslíte, mikim, přijdou na vás.]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 11. duben 2023 @ 11:12:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žadný třetí chrám Vám Bůh JHVH nedovolí postavit. Všichni se do Izraele nevrátíte tolik místa tam pro zidy z celého světa není ledaže by chtěli žít na poušti.
Krále toho si nezasloužíte po tom jak jste se zachovali k Ježíši Mesiášovi.

Vy buďte rádi za prezidenta.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 09. duben 2023 @ 11:27:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč někoho tak zajímá strava? Z církví vím, že to propagují adventisté. Kdyby to bylo tak důležité, Pán Ježíš by o tom hovořil a zakázal jíst maso. Ostatně, jak je vidět vegetariánství nevede k tomu, aby lidé byli dobří. 

  1. Kain wikipedia.com Nejstarší syn Adama a Evy, který se prvním lidem na tomto světě narodil po vyhnání z ráje. Bratrovrah vegetarián. Zatímco Ábel tenkrát přinesl Hospodinovi oběť v podobě ovčích kostí potřených ovčím sádlem, Kain přitáhl plody země. Takže vegetarián. Jestli jsme v něčem dobrý, pak je to dedukce. 

 2. Adolf Hitler memecenter.com Jeden z nejznámějších vegetariánů světa. Führer sice nejedl maso, protože ho po něm údajně trápily zažívací potíže, ale i tak se raději obklopoval zvířaty než lidmi. Své poslední hodiny strávil ve společnosti svého psa Blondi. V článku uveřejněném v The New York Times 30. května 1937 se píše: „Je všeobecně známéo že Hitler je vegetarián, nepije a ani nekouří. Jeho oběd a večeře se tedy skládá hlavně z polévek, vajec, zeleniny a minerální vody, i když si také občas dopřeje plátek šunky a vylepší fádní dietu delikátním kaviárem.“ (Roberta Kalechofsky, „Hitler's Vegetarianism: A Queston of How You Define Vegetarianism“)

3. Pol Pot facebook.com Pol Pot, slavný vůdce Rudých Khmérů, byl zarytým veganem. Tuhle „dietku“ naordinoval i obyvatelům Kambodži, a během let 1975 – 1979 tak vyhladovělo a zemřelo na dva miliony lidí. No dobře, možná to bylo trochu jinak. Možná většina z nich dostala kulku do týla. 

 4. Charles Manson arts.nationalposts.com Člověk, který byl obdarován schopností manipulovat s lidmi a shromažďovat je kolem sebe. V šedesátých letech vytvořil skupinu The Family, se kterou velmi radikálně bojoval za práva zvířat. On a jeho „rodina“ mají na svědomí série vražd. „Udělal jsem to pro vzduch, stromy, vodu a zvířata!“ nechal se později u soudu slyšet vegan Manson. Svůj doživotní trest si odpykával ve věznici Corcoran v Kalifornii, než loni 19. listopadu ve věku 83 let zemřel. 

 5. Volkert van der Graaf hilfigerhilfiger.hotspot.com Holandský enviromentální aktivista, člen skupiny De Ziedende Bintjes (Zuřivé brambory), která vykonávala nelegální a násilné akce proti chovatelům kožešinových zvířat a firmám praktikujícím testování produktů na zvířatech. Vegetarián Volkert stojí za vraždou politika Pima Fortuyna z 6. května roku 2002. U soudu Van der Graaf uvedl, že chtěl Fortuynovi zabránit ve využívání muslimských menšin v Nizozemsku za účelem posílení své politické moci. Po odpykání dvou třetin trestu byl v květnu 2014 propuštěn na svobodu a dnes žije v městě Apeldoorn. 

 6. William MacDonald vnnforum.com Nejznámější australský masový vrah, který se v šedesátých letech specializoval na znásilňování a vraždy homosexuálů. Svým obětem vždy uřezal penis a varlata. Ale jiného než lidského masa se nedotkl. Byl vegetarián.

 7. Chandrakant Jha Dailymail Indický mnohonásobný vrah, který v období 1998 – 2007 škrtil své oběti nunčakami. Bral si domů mladé muže, většinou přistěhovalce, kterým sehnal práci a taky se o ně staral jako o svoje vlastní děti. Do té doby, než zjistil, že za jeho zády pijí, kouří nebo jedí maso. To bylo pak důvodem k vraždě a následnému rozkrájení. 

 8. Kamil Barčiš profimedia Šéf skupiny mužů, kteří přepadávali pošty. V roce 1998 rozstřílel samopalem policistu a také zavraždil svého kumpána. Ani jemu nevoní zvířecí maso. V roce 2010 držel dvacet dní hladovku za přidělení vegetariánské stravy ve valdické věznici, kde si odpykává pětadvacetiletý trest.


 9. Adam Lanza businessinsider.com.au Dvacetiletý mladík, který v prosinci roku 2012 zabil svou matku a pak šel do základní školy v Newtownu ve státě Connecticut, kde postřílel 26 lidí, z toho 20 dětí. Nepapal maso.Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 12:32:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franto, 99.9% lidí nejdou vrazci a cvoci, které Ty asi upřednostňuješ ve svém životě.
Jezení nebo nejezení masa má na člověka velký vliv ci se týče jeho chování k dalším živým tvorům ke zvířatům. Kdo jí maso bere zvířata jako věc a kdo je nejí tak si je váží jo Boží stvoření. Bůh nestvořil zvířata proto aby je člověk zabíjel a aby je jedl.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 09. duben 2023 @ 14:14:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo chce, ať není maso. Je to jeho věc a nesouvisí to s vírou v Krista a v Boha . Člověk nemá žaludek jak kravičky. A když má zvířata rád, proč je zabíjel kvůli kůži a kožešině?


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 14:27:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dnes je lidstvo už na výšší úrovni a maso na které se kvůli chovu zvířat spotřebuje 3x tolik vody než třeba na obilí se do budoucna lidstvu už nevyplatí. Bůh nedal ta potravu Adamovi a Evě v ráji maso. A spasení půjdou do ráje kde maso zase nebude.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 15:15:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Mikim:


///Bůh nestvořil zvířata proto aby je člověk zabíjel a aby je jedl.///


Proto od Abrahama po Mojžíše a až do zboření židovského chrámu kněží pobili milióny obětních zvířat a dokonce je (Bože chraň) ještě i jedli...


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:32:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pobili je jvůli vlastním hříchům, Bůh o jejich oběti vůbec nestál jak potvrzuje Ježíš:

Mat 9:13: "Jděte a učte se, co to je: `Milosrdenství chci, a ne oběť´. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.""

Žid 10:3-8: "Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není s to hříchy odstranit. Proto Kristus říká, když přichází na svět: `Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení. Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno.´ Předně říká: `Oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích jsi nechtěl a nenašel jsi v nich zalíbení´ - totiž v takových, jaké se obětují podle zákona."


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 11. duben 2023 @ 15:35:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Pobili je jvůli vlastním hříchům, Bůh o jejich oběti vůbec nestál jak potvrzuje Ježíš:<<
>>"Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají,<<

Co že to?? Mysl pohanů je fakt nedozírně hloupá.
Oběť (korban, to je přistoupit s darem) za hřích byla jen jednou z mnoha jiných.
A nikdy, i ta oběť za hřích, nebyla přinášena darem B-hu kvůli hříchu, a nikdy nepřipomínala nikomu jeho hřích. Tedy z Židů.
Pohanské křesťanské myšlení je zvrácené. Oběť byla vždy darem Králi, B-hu, v přístupu k Němu. A měla charakter ceny darovaného majetku.
K odpuštění vždy bylo zapotřebí pokání. A teprve potom se přinášela oběť nad níž bylo vyznáno provinění. A to vždy jen nechtěné.
Za záměrné přestoupení nikdy nebyla oběť přinášena.
Oběti byly děkovné, k povznesení B-ha, za (po) očištění od různých nečistot, přídavné oběti (musaf) o šabatu, svátcích, roš chodeš (novoluní), roš hašana (nový rok).
Navíc nebyly oběti toliko zvířat, ale i moučné, i peněžité, i z potravin.

Co Vy jste to za hlupáka, mikime. Máte myšlení pohanů ze tmářského středověku.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 12:35:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Mikim:


větší kravinu jsem ještě nečetl. Ty už nejsi jen křesťanský bludař, ale už i New Age zelený bolševik...Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 14:28:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až budeš umírat na rakovinu žaludku nebo střev tak si pak na mne vzpomeň.


]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 14:52:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu.

Máš pravdu s tou kravinou či hloupostí. Kvůli svému zdravotnímu stavu, přetvářet  Písmo, to už chce určitou náturu. Navíc je to dobrá ukázka toho, jak vznikají  nové sekty a pod. postačí mít zdravotní problém nebo jen nenadálé "osvícení"

Tímto však nijak jeho problémy kterými si prošel, nijak nezlehčuji.

Honza


]


Proč bohové neumějí psát... (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:03:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Navíc je to dobrá ukázka toho, jak vznikají  nové sekty a pod. postačí mít zdravotní problém nebo jen nenadálé "osvícení" - no a jak myslíš, že vznikla Bible?, resp. všechny nábožné texty, Afrikou a dálným východem počínaje, "moderním" New Age konče :))

Na všech náboženstvích je až nápadně podobná jedna věc. Jakkoliv se od sebe jednotlivá náboženství liší, tak ta, kde figuruje nějaká stvořitelská supranaturální entita(y) , mají jeden společný znak: stvořitel, či stvořitelé celého vesmíru jsou neuvěřitelně mocní a super-inteligentní, ale žádný z nic neumí psát! Ani jeden!

Na tom by možná nebylo nic až tak zvláštního, pokud by zde nebyla skutečnost, že psaný text je pro tyto supranaturální entity vyloženě životně důležitý. Aby se o nich celé generace dozvěděli, potřebují tyto supranaturální entity svoje poselství lidstvu zapsat. Ale sami to nesvedou! Stvořit miliardy hvězd - žádný problém. Vytvořit ex-nihilo jednu stránku textu - nemožné!

Místo toho tyto supranaturální entity vstupují do mozků lidí a telepaticky je nutí, aby Boží testament tito telepaticky řízení lidé zapisovali a prohlašovali přitom, že se zcela nepochybně jedná o vzkaz neviditelného všemocného tvůrce celého Vesmíru. A kdyby se prý objevil někdo, kdo by napsal něco rozporného a přitom tvrdil, že jej taky při psaní řídil všemocný tvůrce vesmíru - tak takovému nevěřte, protože takový člověk si to buď vymyslel nebo je možná duševně nemocný :))]


Re: Proč bohové neumějí psát... (Skóre: 1)
Vložil: noname (honza610@centrum.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 18:42:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,

Vznikají takto  různá společenství ale způsobem myšlení se neodlišují od  těch, kteří se považují za ateisty - tohle je otázka víry a týká se těch, kdo zde proklamují, že nevěří.
Lidé často zapisují své myšlenky, to není nic divného, jsou různé spisy od lidí různých i hrůzných, leč mají jedno společné, omezenou životnost. :-)

Honza


]


Re: Proč bohové neumějí psát... (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:02:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezdá se, že třeba takový Islám měl omezenou životnost - počet věřících zápiskům inspirovaných archandělem Gabrielem stále narůstá. Vypovídá to ale něco o pravdivosti tohoto náboženství? Nikoliv a židokřesťanství je na tom naprosto stejně, jen si to zkrátka coby příznivec židovských pověr z přelomu doby bronzové a železné odmítáš přiznat :)
]


Re: Dal nám Bůh zvířata pro potravu…Opravdu? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 09. duben 2023 @ 16:55:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Masožroute masožroute New Age zelený bolševik se neříká....:)


]


Nečtu diskusi, ale jen vkládám důležité sdělení (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 09. duben 2023 @ 20:05:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=vuRVsSbHvgoStránka vygenerována za: 1.02 sekundy