Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 381, komentářů celkem: 420809, adminů: 60, uživatelů: 5217  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 327 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Kunaal
monsek
rosmano
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114875347
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA?
Vloženo Sobota, 20. květen 2023 @ 01:12:48 CEST Vložil: Tomas

Služba bližním poslal redifon

VÝZNAM A ÚLOHA KŘESŤANA VE SVĚTĚ

Svého času jsem se při své činnosti v jednom sboru setkal s názorem, který mi doslova vyrazil dech – jeden bratr byl toho názoru, že je Satan nositelem světla a argumentoval při tom známým veršem z Lukášova evangelia. Nechápal jsem fakt, že po tolika létech chození s Pánem může mít někdo problém tohoto druhu. To mě přinutilo k této práci, která je pokusem zjednat v této otázce jasno. Jde o pohled netradiční, který si vynutila sama podstata řešeného problému.

(I). Související texty Písma sv.

(1) Jb. 1:6 „Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan.

(2) Jb. 1:9 „Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?“

(3) Jb 1:11 „Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.“

(4) Iz. 14:12,13 „Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!  A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.“

(5) Luk. 10:18 „Řekl jim: “Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk.“

(6) 2Kor.11:14 „A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;“ (Kraličtí překládají: „proměňuje se“ což není možné, Satan se nemůže proměnit v anděla světla proto, že mu k tomu chybí svoboda – viz část V.).

(7) J. 12:31 „Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“ (To vedlo u Ježíšových učedníků a následovníků později k veliké radosti, kterou vyjádřil apoštol Pavel v Ř. 8:33 „Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!“)

(8) Zj. 12:10 „A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

(9) Žd. 2:14 „…aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,….

(10) Mt. 24:24 „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci  a budou předvádět velká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“

(11) J. 14:30 „Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. (var: nade mnou nemá žádnou moc). Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal.“

(12) Lk. 22:53 „….Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.“

(13) J. 1:5 „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“

(14) 2Pt. 1:19 „Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.“

(15) Zj. 22:16 „Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“

(16) 1J. 1:5 „A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.“

(17) 1Kor. 13:12 „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.“

(18) J. 5:22 „Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.“

(19) Ž.23:4 „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“

(20) Jk. 4:7 „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“

(21) Iz. 42:8 „Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.“

(22) Ř. 6:7 „Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.“

(23) 1M. 6:1-4 „Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude s člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“ Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.“

(24) Juda 6, 7 „Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“
 
(II). Satan, jeho vzpoura a pád
 
Oddílům Písma sv. rozumím takto: Lucifer, kdysi měl svobodný přístup k Bohu (1), ale byl neposlušný. Z textu (4) se podle jeho titulu dá usoudit, že byl postavením blízko Synu Božímu. Nicméně byl neposlušný, a o tuto výsadu i o jméno přišel. Zpočátku měl v říši andělů výsadní postavení; byl Světlonošem, tj. nositelem Božího světla. (Lucifer z lat.=světlonoš). Původně byl  Lucifer a jeho andělé bytosti dobré, bytosti světla, ale vzepřeli se Bohu a byli s nebe sraženi do pekla. (Novotný, BS heslo Lucifer) (23)(24),  (4)(5).

V textu (1) již není pojmenován Lucifer, ale Satan. Z textu vyplývá, že k Božím synům již nepatřil. I když stále měl k Bohu přístup a mohl s Bohem komunikovat přímo, této výsady zneužíval ho k tomu, aby pokoušel Hospodina k tomu, aby zkoušel Joba (2)(3), a Hospodin mu to s určitými omezeními dovolil. Satan a jeho andělé nečinili pokání, naopak se dopouštěli na zemi svévole tím, že se spojovali s dcerami lidskými (1M. 6:1-4). Rekové, jak je známe z nejrůznějších mytologií, podle mého soudu povstali z těchto spojení. I přes opozici vůči Bohu a jeho andělům byl Satan v nebi tolerován až do okamžiku, kdy se pokusil zmařit Boží spasitelské dílo tím, že přivodil smrt našeho Spasitele na kříži. Pak došlo k boji na nebi. V něm archanděl Michael s věrnými anděly porazil Satana i jeho vojska a svrhl je z nebes (Zj. 12:7-10) do nižších světů. Tím, že byl Satan a jeho andělé  vyhnáni od Světla, stali se logicky anděly Tmy.  
 
S bojem na nebi probíhal i boj na zemi, kde Satanovi náš Spasitel svojí smrtí na kříži zasadil definitivní úder: Již na nás nemůže žalovat. (5)(7), (8)(9). Satan byl naším Spasitelem označen za svůdce, vládce tohoto světa a vládce temnosti. (10)(11)(12)Protože Satan svůj boj v nebi již definitivně prohrál, vede na zemi boj s těmi, kdo se drží Kristova učení. (Zj. 12:17).

Tím, že byl Satan a jeho andělé vyvrženi z říše světla, stali se vládci tohoto světa (Mt. 4:8; Lk. 4:5-7).

V Satanovi, jakožto vládci tmy světla žádného není – tedy v žádném případě již nemůže být nositelem světla. Ale Satan se může maskovat jako anděl světla, aby sváděl na scestí(6).

Varování pro nás:

Zjevení Janovo 12:12 Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“

Moje poznání v této věci je toto: Lucifer, ač nositel Božího Světla nemohl jeho podstatu pochopit, obsáhnout ani uchopit. A to ho vedlo ke vzpouře proti Bohu, byl ale poražen a vymeten z Boží blízkosti. Tím ale Lucifer ztratil výsadu být nositelem Božího světla a stal se Satanem (odpůrcem), vládcem sil temnosti. Současně, (pokud to takto lze vůbec formulovat, neboť v nebi není minulost ani budoucnost, ale permanentní přítomnost) (2.Pt. 3:8), proběhlo Boží spasitelské dílo na zemi.
 
Text (6) lze za respektování pravidel logiky interpretovat takto: Satan se převléká za to, co ve skutečnosti není; převléká se za anděla světlosti, kterým není; koexistence světla s temnotou je vyloučena (2Kor. 6:14); shoda Krista s Beliálem je vyloučena (2Kor. 6:15); Kristus je světlo světa (J 8:12)Závěr: Satan Božího světla nemá. Tento závěr není v rozporu s textem (5). Tento zdánlivý rozpor je pojednán níže. Pro Satana je nemožné chodit ve světle Hospodinově, ale my tu šanci máme – dokonce jsme k tomu vybízeni (1.J. 1:7 ;  J. 12:35,36; Ef. 5:8,9).

A pokud chodíme v Božím světle, jsme světlem světa (Ef. 5:8; Mat. 5:14 – což je mj. i titul našeho Spasitele, viz (J. 8:12); jsme synové světla (1Tes. 5:5); jsme šiřiteli světla (Mt. 5:16). Jde o obrovskou výsadu !!!
 
Tedy převzali jsme v tomto světě tutéž funkci, jakou měl Lucifer v nebi před svým pádem.
 
A právě odtud pramení Satanův vztek proti vyznavačům Hospodinovým a Kristovým. A protože je Satan duchovní silou, pak permanentní antagonistický konflikt mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží se odehrává v myslích žijících lidí, tedy všech nás. (Mt. 15:18,19J.13:2; Sk. 5:3). 

Text (5) znamená to, že Satan si svým pádem s nebe na zem nepřinesl Boží světlo (to přece následkem své porážky definitivně pozbyl !!!), ale světlo nižšího řádu, tj. světlo astrální a fyzikální, kterými stále disponuje. A protože naše poznání je jen částečné (17), člověk nedokáže rozlišit Boží světlo od světla astrálního. Ale člověk zakotvený v Kristu dokáže rozpoznat účinky těchto světel; Satan Boží lásky nemá a ani ji nenabízí. Nabízí sebelásku, peníze, moc, slávu, okultní vědění zaměřené sobecky jen k svému prospěchu. Je to nadlidská inteligence, chladná jako ocel. Na člověku jí nezáleží, chce jen člověka využít, zotročit a spolu s sebou strhnout do záhuby. Jistotu záhuby své i jím svedených lidí však před člověkem pečlivě skrýváA v žádném případě nemá na mysli dobro člověka – nikdy ho nechce zachraňovat a ani nemůže !!! 
 
To s Boží láskou se to má úplně jinak. Všechny činy člověka se zjeví ve světle Boží pravdy a člověk svůj život ve světle této Pravdy vidí. Je poučen nesmírně laskavě. Vnímá intenzivně teplo i lásku. Jediným cílem působení Božího světla je záchrana člověka a také i to, aby působil k záchraně jiných. NEKONEČNÝ ROZDÍL !!!

Naší nadějí a světlem je Pán Ježíš Kristus. On je vítězem definitivním. (7), (8), (9) (11). A tak jako v Satanovi není žádného světla, tak v jeho  duchovním protipólu Pánu Bohu není žádné tmy. (13), (14), (15), (16). Boží Světlo se dostalo na zem  v osobě našeho Spasitele, tak jak o tom překrásně vypráví evangelium sv. Jana.

(III). Hranice Satanovy moci
 
Panovník Hospodin dovolil Satanovi zkoušet Jóba – ale určil mu pevné hranice, které nesmí překročit. (Jób 1:12; 2:6). To je naše naděje; i když to na první pohled nevypadá, Satan nemá absolutní moc.

Satanu patří království světa a jejich sláva. Jemu je na jistý čas předáno vedení světa. (Luk. 4:5,6; dále br. farář Marius Baar: „Das Abendland am scheideweg“, Verlag Schulte + Gerth, Asslar). A přestože Satan smrtí vládne (9), brána smrti pro něj znamená definitivní STOP.  DÁL UŽ NEMŮŽE. (22). Za ní je jen TEN, komu byl svěřen soud (18), náš Spasitel, hvězda jitřní (15) (14). Krásný obraz – tak jako po noci přijde den, tak po opuštění černého víru smrti (19) nám zazáří jasné světlo - Pán Ježíš Kristus. Ti, kdo toto prožili a vrátili se z Boží milosti zpět, se s mými tvrzeními jistě ztotožní.

Jestliže s Kristem zemřeme - s Kristem budeme i žít (Ř. 6:8)!

Dále viz:

SLUŽBA UMÍRAJÍCÍM

(IV). Satan (Lucifer) v SZ + NZ

V Písmu sv. je problém postaven takto :

1) Satan (odpůrce) je tímto jménem označen v SZ i NZ.

(2Sam. 24 :1 kraličtí; ekumenický text je v tomto místě zmatený); 1Par. 21:1; Jb 1:6; Zach. 3:2; Mt. 4:10; Mt. 12:26; Lk. 10:18; Lk. 22:3; Řím. 16:20) a na více místech.

2) Satan jako Lucifer je v SZ uveden jen jednou.

(Iz. 14:12-17).

3) Satan jako Lucifer není v NZ zmíněn ani jednou!

A to z velice prostého důvodu: funkci Světlonoše již nevykonává. Byla mu Panovníkem Hospodinem přidělena jiná role a tím mu byla dána i jiná jména. Žasnu nad logikou Písma sv.! Tedy už ne Světlonoš, ale „vládce tohoto světa“ (7); „bůh tohoto světa“ (2Kor. 4:4); „vládce nadzemských mocí“ (Ef. 2:2); „pokušitel“ (1Tes. 3:5); „vše co ovládá tento věk tmy“ (Ef. 6:12) a další.

Inteligence Satanova (byť nadlidská), je ve srovnání s inteligencí Boží naprosto podřadná. Síly tmy vůbec nepředpokládaly zmrtvýchvstání Pána Ježíše!!!

(V). Boj na nebi i na zemi

Aby byla zachována spravedlnost, tak možnosti byly na obou stranách vyrovnány - na nebi nebojoval Hospodin, ale archanděl Michael se svými anděly (Zj. 12:7-10) - a na zemi byl Spasitel dočasně postaven níže než andělé (Fp. 2:6-8; Žd. 2:7-9).

I když Satan jistě věděl o výroku, že"nyní bude vládce tohoto světa  vyvržen ven"   (J. 12:31),  a že, až bude Spasitel vyvýšen ze země, všechny přitáhne k sobě (J. 12:32), přesto se snažil Boží plán spásy zmařit, neboť zřejmě v tomto "vyvýšení ze země" spatřoval své vítězství. Pokračoval až do konce, kdy od Boha dostal největší šanci, když Otec svého Syna, umírajícího na kříži opustil (Ž. 22:2; Mt. 27:46; Mk. 15:34)

Spasitel dokonce mohl odstoupit od zkoušek, které na něj Otec vložil. Otec by k jeho záchraně poslal 12 legií andělských vojsk (Mt. 26:53) - tedy pro nás lidi nepředstavitelnou sílu.
 
Nic nebylo dáno předem!!!

Překlady BK a Pavlíkův, který pokládám za nejpřesnější, hovoří o Spasitelově vyvýšení  ze země (J. 12:31) dokonce v kondicionálu!!!

Spasitel nechápal, proč byl Otcem opuštěn, když přece do nejmenších detailů plnil Otcovu vůli! Dokonce nevyužil i možnost vyhnout se utrpení -což je  v omezeném lidském uvažování další důvod pro to, aby Otec Syna neopouštěl. 

Proto se Spasitel Otce ptá po příčině jeho jednání. Z čistě lidského hlediska bylo Otcovo jednání ke svému Synu nespravedlivé - jenže nebeský Otec nemůže být nespravedlivý!!! Tento rozpor musel Spasiteli působit nezměrné utrpení - ale stejně tak i jeho Otci, protože Otec a Syn jsou jedno (J. 10:30)!!!

Nicméně Spasitel svou věrností Otci, i když ho opustil, tuto poslední Satanovu šanci DEFINITIVNĚ ZMAŘIL. 

Dosud jsem si myslel, že Otec zkoušel svého Syna až" NA DORAZ" - ale nyní jsem toho názoru, že Spasitel byl Otcem zkoušen až "ZA DORAZ" - a za tímto "dorazem" je pouze NEKONEČNO!!!

Proto je Spasitelova oběť NEKONEČNÁ - BEZ HRANIC, vymykající se všem pozemským měřítkům.

Dále viz:

Rád bych zde upozornil na jednu zajímavost; jak se český ekumenický překlad (ČEP) a anglický New International Version (NIV) v tomto místě nádherně doplňují: 
 
Jan 1:5 „To světlo ve tmě svítí, a tma je nepohltila.“
John 1:5 „The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it.“

Syntézou obou textů dostáváme informace, že Světlo je větší a mocnější než Tma a že Tma nepochopila !!! Boží plán spásy lidstva.

Co nelze obsáhnout, nelze ani pochopit. Proto bytost stvořená, nikdy nepochopí Stvořitele. Prostě inteligence Stvořitelova je NADŘAZENA jakékoli stvořené bytosti. 
 
Tak jako tma je pouhou nepřítomností světla, tedy není skutečnou hodnotou, je negativní, tak Pán Ježíš svou smrtí na kříži demonstroval jako vládce světla nad silami tmy svou nesmírnou nadřazenost. Jak účinně vést boj se silami tmy nám popsal apoštol Jakub. Jen je nutné přesně dodržet popsané pořadí. (20).

(VI). Problém svobody
 
Svoboda v Kristu nemá nic společného se svévolí. Do říše svobody můžeme vkročit pouze a jen!!  následováním Krista, tj. nesením kříže, neboť „Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.“ (2Kor. 3:17).

V Kristu byla lidstvu dána jedinečná šance – doslova a do písmene překročit vlastní stín a vkročit do říše svobody. A tato říše je nekonečná, neboť Bůh je nekonečný. Je nekonečný jak z hlediska času (např. Iz. 9:5(6)Ž 102:28Žd. 7:3; aj.) tak i prostoru (Iz. 9 : 6(7)Ž. 119:96 hovoří o Božích přikázáních které mají nekonečný prostor. Kraličtí překládají: „přeširoký náramně“).
 
Lk. 4:18 „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“

Za povšimnutí zde stojí jedna skutečnost, která teologům dosud uniká: Spasitel zde primárně nepřináší POZNÁNÍ (tzv.„poznání je největším a nejúčinnějším lákadlem okultních společností), ale to, co člověk potřebuje nejnutněji – totiž SVOBODU. Následujeme-li Krista, pak se poznání dostaví zcela automaticky.
 

(VII). Vztah Boží svobody a milosti
 
Svoboda a milost jsou obětí Pána Ježíše dokonale propojeny neboť jsme skrze oběť Pána Ježíše na kříži získali z MILOSTI (zadarmo, nezaslouženě) SVOBODU. Tedy svobodu, kterou jsme si vůbec nemuseli vybojovat. V této souvislosti bych směle našemu Spasiteli přisoudil i moderní titul OSVOBODITEL. Svoboda v Kristu je dokonalá, neboť Bůh je dokonalý. Otroctví = smrt, svoboda = život.
 
2Kor. 3:17 „Duch je tím Pánem; kde je Duch Páně, tam je svoboda.“

Lk. 4:18 „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“

(VIII). Problém volby
 
Svoboda ke hříchu, tedy  možnost volit hřích není výsadou a nijak nerozšiřuje naše možnosti z toho důvodu, že hřích před Bohem nemá cenu. Hříchem nelze cokoliv vyřešit a pokud je někdo opačného názoru, žije v iluzi, jejímž původcem je Satan.
 
Všichni musí projít tak říkajíc „zkušební dobou.“ Svoboda ke hříchu, tj. možnost volit mezi dobrým a zlým je v pravém smyslu zkouškou, ve které máme Bohu osvědčit svoji věrnost. Andělé a naši zemřelí již touto zkouškou prošli a nacházejí se v definitivu. Naši zemřelí mají sice již dokonalé poznání, ale nulovou šanci na svém stavu cokoliv změnit. Pro ty duše, které se za svého života nechodily s Kristem a v důsledku toho se s Ním po smrti nesjednotily, nabylo slovo KDYBYCH kolosálních rozměrů. Přál bych lidem všem, aby jim po smrti toto slovo vůbec nepřišlo na mysl.

Touto „zkušební dobou“ prošli i andělé – viz část II. Satan i jeho andělé tuto „zkušební dobu“ ve které je Panovník Hospodin v nebi toleroval, dokonale promarnili a navíc zneužili k revoltě proti Hospodinu.  
 
Pro nás dosud žijící, má tato „zkušební doba“ dvě specifika: předně je pro každého z nás nestejně dlouhá, a pak nikdo z nás neví, kdy mu tato „zkušební doba“ skončí!!!

ZKOUŠKY, VĚRNOST, SVOBODA VŮLE

bez zkoušek se věrnost nemůže manifestovat. A bez svobodné vůle je jakákoli zkouška NEMOŽNÁ. 

Jen ten, kdo byl zotročen, si dovede vážit svobody, jen ten, kdo žil ve smrti, si dovede vážit života. Pro mě je svoboda v Kristu živou hodnotou, která mě vede k pokání a ke chválení Boha – nikoli nějakým vágním pojmem, nebo teoretickou veličinou, možností, která je pouze více či méně pravděpodobná. 
 
Lk. 7:47 „…Komu se málo odpouští, málo miluje.“

Všichni lidé si nosí svobodu, nebo žalář ve své mysli a to nezávisle na sociálních podmínkách v nichž se právě nacházejí. Je skličující vidět mnohé lidi v žaláři; ale je ještě více deprimující, když vidím některé křesťany, jak si v takovém žaláři dokonce hoví – a neopustili by ho ani v případě, kdyby jim někdo dveře na svobodu otevřel. Krásně to vyjádřil jeden katolický farář popravený za Velké francouzské revoluce.
 
„S KRISTEM I V ŽALÁŘI SVOBODA, BEZ KRISTA I NA SVOBODĚ ŽALÁŘ.“
 
TEDY:
SVOBODU V KRISTU POKLÁDÁM ZA NEJVĚTŠÍ DUCHOVNÍ HODNOTU, PROTOŽE ZA NI BYLA ZAPLACENA CENA NEJVĚTŠÍ A  PŘINESENA OBĚŤ NEJVYŠŠÍ.
 
(IX). Shrnutí
 
Jako nyní my, měli i nebeští andělé možnost volit mezi dobrým a zlým. Po volbě nastal definitivní, konstantní stav. Andělé se již rozhodli – jak se rozhodneme my? Satan si dokonce u Pána vyprosil byli apoštolé, potažmo i my, vystaveni stejné zkoušce jako byli vystaveni duchové.

Lk. 22:31 „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal aby vás směl tříbit jako pšenici.“

A i když si toto tříbení bude Satan provádět na první pohled po svém, přece je Hospodinem omezen – vždyť oddělení zrna od plev by stejně musel provést sám Panovník Hospodin, i když jinými prostředky!!! Satan tím zase jen plní Hospodinův záměr – a protože tak učiní dle své přirozenosti, jen tím naplní a dovrší své odsouzení.

Ale ti z nás, kdo vytrvají až do konce budou dokonce Satana a jeho anděly soudit (1Kor. 6:3).
 
Hospodinovým záměrem bylo zjistit, kdo mu zachová věrnost. Bytosti temnoty jsou i při svých obrovských možnostech omezeny. Nemají např. potřebnou svobodu konat dobro – naproti tomu andělé Boží nemohou konat zlo. Jsou tedy nemožností konat zlo omezeni? NIKOLI!!! – viz část VIII. Andělé Boží jsou příslušníky nebeské, tj. naprosto neomezené říše, jsou v blízkosti Boží a kde je Pán, tam je svoboda naprosto neomezená (2Kor. 3:17) a veliká radost Jemu sloužit.. Přiblížil bych to asi takto: představme si, že by nás Pán v našem těle podléhajícímu mnohým neduhům učinil stále zdravými a nesmrtelnými. Pokládali bychom za nějaký nedostatek to, že nejsme vystaveni nemocem a tělesnému utrpení? Jsem si jist, že by po tom nikdo ani nezatoužil.

Apoštolem Petrem jsme vyzýváni k tomu, abychom upevňovali své vyvolení.

2Pt. 1:10 „Proto se bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.“

Toto je nezbytné uskutečňovat, neboť Satan stále disponuje velikou silou a mocí, což nám ilustrují tyto texty Písma sv.:
 
Mar. 13:19, 20 „S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku Božího stvoření až do dneška a nikdy nebude. A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk.“

Marnost Satanova počínání.
 
Mt. 24:24 „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“

J. 10:29,30 „Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. (30) Já a Otec jsme jedno.“

Tyto texty se týkají poslední fáze lidských dějin, kdy boj mezi Dobrem a Zlem na této zemi bude nejtvrdší. Faktem ale zůstává to, že počet vyvolených spasených Satan neovlivní – Pánu se neztratí ani jeden!!!
 
Na druhé straně Satan použije neomezeně své síly PROTI svým následovníkům; ti nemohou počítat s Boží pomocí a ochranou, neboť jí pohrdli. Naproti tomu teror Satanův proti vyvoleným Božím bude nutně omezen, viz (J. 10:29) V každém případě Hospodin dá svým vyvoleným sílu k tomu, aby se přes nutná utrpení z Jeho milosti přenesli.
 
Tma znamená nepřítomnost světla, zlo nepřítomnost dobra, smrt nepřítomnost života, nenávist nepřítomnost lásky – tedy negativní entity nemají skutečnou hodnotu a proto  v nebeském světě nemohou být obsaženy (16)Panovník Hospodin je vládcem naprosto suverénním a nikdo, tedy ani  Satan se svými anděly se před Ním ani v pekle neskryje (Ž. 139:8). 
 
1) Lucifer svou vzpourou prokázal to, že není hoden !!! být nositelem Božího světla.
2) Totální porážkou Satana (dříve Lucifera) a jeho andělů skončila definitivně i jeho funkce Světlonoše.

 Přestal být archandělem – k Božímu trůnu již nemá přístup. Dostal novou roli: Stal se „vládcem tohoto světa.“ (11).

A to je TREST, který si svou revoltou proti svrchovanosti Hospodinově dokonale zasloužil.

(X). Závěr
 
Studium nepřítele pokud není realizováno z biblických pramenů, vždy představuje určité riziko, jehož velikost nelze dopředu nijak odhadnout. Výjimkou jsou práce probuzených křesťanů. Mohu s dobrým svědomím doporučit  knihu amerického profesora Clintona E. Arnolda, novozákoníka na Biola University (Ca): „Síly temnoty“, která je přes svoji přístupnost překvapivě přesná. Vydal Návrat domů, Plzeňská 166, Praha 5. (1997).

Související texty:


Jsem si vědom toho, že můj příspěvek postihuje jen některé aspekty z citovaných biblických textů. Faktem je, že biblický text je mnohoúrovňový, nevystižitelný a můj komentář ubohý. Snad tyto řádky pro základní orientaci v oblasti postačí a k dobrému poslouží.
 
SOLI  DEO GLORIA !
rdf

"JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 102 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 20. květen 2023 @ 17:04:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podotýkám, že se nechci hádat, ani nikomu brát víru. 

Jen mě při čtení tohoto článku napadlo to, co napadne každého s funkční logikou. 


Praktický a logický nepoměr mezi tím, jak se Jehova (Hospodin) chová k potížistům. 

Co udělal Jehova s lidmi, které neměl rád? V příběhu o potopě světa vidíme, že Jehova lidi plošně likviduje. Stačí, aby se mu znelíbili. A hromadně a za drobnější prohřešky. 


Zatímco Satan, alias Lucifer udělal největší přečin v dějinách. Vzpouru, ještě těsně pod trůnem. To žádný z lidí neudělal. Ale Lucifera Jehova potrestal jen tím, že ho vystrnadil z Nebe na planetu Zemi, kde má svádět lidi. Čili Jehova Satanovi jen změnil činnost a oblast působnosti. redefion píše, cituji  Přestal být archandělem – k Božímu trůnu již nemá přístup. Dostal novou roli: Stal se „vládcem tohoto světa. Čili jen rekvalifikaci na něco jiného. To není trest adekvátní tomu provinění.


To je směšné. Je to nepoměr. U člověka za malé provinění likvidace, u satana za největší zločin vzpouru jen přesídlení na jiné místo a změnu činnosti. 

Z toho je vidět, jak strašně moc musí ten Jehova nenávidět lidičky... a jak strašně moc je nespravedlivý a nemá žádný cit pro míru. 

Já vím, je to vymyšlené, ty fantasy storky v Bibli jsou fikce. Takže jsem v klidu a nic to se mnou nedělá. Ale zpětně nedovedu pochopit, jak jsem mohl tak kolosálního ču.áka jako je ten Jehova vůbec kdy uctívat. To je vlastně nejhorší postava z té knížky... 

Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 20. květen 2023 @ 17:18:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane,
blábolíte hlouposti. Vaše bláboly sahají dál, než vidíte. Vyjadřujete se suverénně k problémům, kterým vůbec nerozumíte, což jste zřejmě odkoukal od komunistů, či jejich pohrobků. 
Berte to tak, že můj článek Vám - i Vám podobným, nebyl určen. 
Přeji hezký víkend.
rdf


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 20. květen 2023 @ 17:35:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidíš, bobku, co jsi udělal? Nedokázal jsi rozporovat, co jsem napsal. Sám vidíš, že na to není výmluva, že chování Jehovy a jeho nepoměr v trestání bije do očí. Nerozporoval jsi to, nedokázal jsi obhájit špatné rozhodování Jehovy. Nemáš na to argument. Nedokážeš obhájit tak špatného a nespravedlivého Jehovu. 


Místo toho jsi napsal něco afektovaného a vylhaného o komunistech. Čili si vypomáháš lží a fikcí. Já jsem z antikomunistické rodiny. V 89. r. jsem se aktivně účastnil změn. Cinkal jsem klíči proti komunistům a komunisty jsem nikdy nevolil. V žádných volbách. Totalitní ideologie jako je komunismus, nacismus, islám, křesťanství, judaismus, progresivismus, atd. jsou mi cizí. 

A tím, jak za křivé obvinění napíšeš, cituji: "Přeji hezký víkend rdf" připomínáš cizince. Ten taky napíše křivárnu a popřeje hezký den. Nejsi klon od cizince? 


Pobožní - je mezi vámi vůbec někdo s rovnou páteří? Nebo jste všichni jen zkroucení jako pružiny ze staré matrace? 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 20. květen 2023 @ 17:52:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane,
spěte dál . . . 
Hezký den a víkend.
rdf


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Sobota, 20. květen 2023 @ 18:17:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Syntezator
Píšeš tu hnusně o Jehovovi
To je špatně


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 20. květen 2023 @ 18:40:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak pokud jsi pobožný, tak máš argumentovat. Máš umět obhájit chování Jehovy a jeho dvojí metr. Místo argumentu jen říkáš, že se o tom má mlčet. Ty mlčíš, páč jsi podělaný strachy a budeš sloužit jakékoli stvůře. Já ne. Mám hrdost. Ty ne. Tak mě nepeskuj. 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Sobota, 20. květen 2023 @ 18:46:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Syntezator
Ty jsi chytrý člověk, čtu tvé komentáře
Mám hrdost Božího dítěte
Ty máš čí hrdost? 
Svou?
No, Jahve svou slávu nikomu nedá, proto nevím, proč si myslíš, že potřebuje moji obhajobu, když o něm mluvíš neslušně


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 20. květen 2023 @ 20:04:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není pouze tento jeden příběh o dvojím metru Jehovy při trestání lidí a Lucifera. V Bibli jsou další příběhy. O Jehovovi, který požadoval po Abrahámovi, aby zabil svého syna Izáka jako oběť, tím dokázal, že víra v hlasy v hlavě od Jehovy je pro něj vyšší level než život jeho syna. Příšerný příběh. I když nakonec svého syna nezavraždil, jde o ten princip. Že toho byl schopen a jeho ruka už to začala yvkonávat. Kdyby nebyl zastaven, tak syna oddělá. A to se dává jako vzor správného vztahu k Bohovi. To není k smíchu. Vy, pobožní, to myslíte vážně. Proto jste nebezpeční. Vy nadřazujete vaši víru nad životy lidí. Uslyšíte hlavy v hlavě, pak v afektu konáte. Páč máte pocit, že k vám promluvil Jehova. Pak vám odebírají úřady děti a dávají je do Klokánku. Čím větší náboženský cvok, tím větší hrozba pro své okolí. 

Nebo příběh o Jehovovi, jak se radil se Satanem, kterak potrápí Jóba a budou zkoušet, kolik vydrží. Jehova se tam v tom příběhu se Satanem vybavuje jako s kámošem, druhým grázlem a sázejí se, ke komu se Jób po tom všem přikloní. Je to morbidní, nechutné. Jóbovi zabíjejí děti, ničí mi majetek. Dělá to Satan s pověřením od Jehovy. A pokaždé zkusí o něco více Jóbovi poničit život. Dva gansteři, co se trumfují ve špinavostech. O čestném jednání neslyšeli ani z rychlíku. Zase jen intriky a špína. 

A podobně vidím na pobožných, že ty intriky jim vyhovují. Tady je to vidět i na konkrétních uživatelích. Shlídli se ve špatném bohovi. Špatní lidé uctívají špatného boha. Zkažení lidé si vytvořili zkaženého boha,. K obrazu svému...


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Sobota, 20. květen 2023 @ 21:07:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Syntezator
Izraelec ví, že nesmí obětovat dítě, jak to měly v praxi okolní národy
Je to zkouška víry Abraháma
Izák měl být darem pro Jahveho
Poučení po nás  -   nelze obětovat dítě
Ten, kdo tvrdí, že ta oběť je dar pro Boha, je mimo, protože Jahve to nechce

Jób? no satan říká Hospodinu, že Jób mu není věrný, že nemá víru a že je třeba ho vyzkoušet, jelikož se mu daří a má Boží požehnání, má hojnost a bohatství

Ukáže se, že to tak není, že Jób se pevně opírá o Boha a ani v trápení a smutku mu nezlořečí


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. květen 2023 @ 09:33:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jí ti rozumím. Nemůžeš kritizovat příběhy v Bibli, páč si nechceš nahněvat Jehovu. Ty věříš, že je reálný a že to tu čte. ]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 22. květen 2023 @ 13:49:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Syntezator
A ty máš někoho jiného, kdo stvořil svět a taky člověka?
Já ne


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 23. květen 2023 @ 11:13:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vycházím z toho, že kdybych se narodil o pár tisíc km jihovýchodně, od malička by mi zase psali, že to Alláh stvořil svět a člověka. A kdybych se narodil někde jinde, tak zase tam mají jiného boha. 

Mně se ale ti Jehovové, Alláhové a další bohové zdají být jen kulturní záležitostí daného regionu. A že v Alláha věří 1.5 miliardy človíčků a v Jehovu 2.0 miliardy človíčků nedokazuje nic. V Číně zase věří 1.4 miliardy lidí v Mao Ce Tunga nebo v Si Ťin-pchinga. 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 23. květen 2023 @ 14:14:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Syntezator
Člověk byl z Ráje vyhnán
Bůh člověka nikdy neopustil a dokonce k člověku promlouvá
Na Boha si může vzpomenout každý člověk

Však se můžeš zamyslet jaké vlastnosti dávají lidé Manituovi a nebo Allahovi a dalším bohům
Hospodin je však jenom jeden a je nejvýš dobrotivý, nejvýš spravedlivý, on není zároveň dobrý i zlý

Mao není  bůh, jen si lidé do něj můžou projektovat božské vlastnosti


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 23. květen 2023 @ 15:11:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Však se můžeš zamyslet jaké vlastnosti dávají lidé Manituovi a nebo Allahovi a dalším bohům    


Zamyslel jsem se a neláká mě uctívat ani Mannitoua, ani Alláha ani Jehovu. 


Ono už jen je problém v tom uctívání. Uctívání vyžaduje jen ten, kdo je zakomplexovaný. Už tady je kardinální problém. Zralá nepsychopatická dospělá osobnost se nedožaduje uctívání. Uctívání požaduje jen kdo trpí mindráky. ]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 23. květen 2023 @ 15:20:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinými slovy, kdyby existoval nějaký stvořitel vesmíru, tak by nepožadoval uctívání, páč by nebyl zamindrákovaný ubožák. 

Ani by lidi netýral. Stejně jako psa týrají jen zamindrákovaní lidi. https://www.youtube.com/shorts/A2Rx2wnNRpM


Normální vyrovnaný člověk se k pejskům chová slušně. Takže normální stvořitel vesmíru by se taky choval slušně k lidem. 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 29. květen 2023 @ 06:34:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stvořitel nepotřebuje žádné uctívání, ale touží po niterném vztahu s člověkem, aby jej mohl obdarovávat.


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 23. květen 2023 @ 17:02:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Syntezator
každý se může zamyslet kdo stojí za veškerým stvořitelským dílem
Já ne
Ty ne
Tak kdo to bude?]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 23. květen 2023 @ 11:36:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
<<Ukáže se, že to tak není, že Jób se pevně opírá o Boha a ani v trápení a smutku mu nezlořečí<<


Akuzativ, zase vedle :)
Naopak je tomu, potvrdilo se, že Ljov se neopíral pevně o Hašem Eloikeinu, a to ačkoliv Hašem nezlořečil ve svém trápení a smutku. Ljov o sobě tvrdil, že je bez úhony, že je nespravedlivě souzen a trestán, že to co se mu děje je proto, že si na něho Hašem zasedl. Vůbec do té doby nic nepochopil a jak sám uznal, byl hodně naivní, bláhový, hloupý. Když ho satan na svůj návrh a z příkazu zasáhl naposledy na jeho citlivém bodě, projevil se a obnažil své nitro, že si zakládal sám na sobě, aby se mu nemohlo přihodit to, čeho se obával od Hašem Eloikeinu.


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 23. květen 2023 @ 14:04:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota
co je citlivým bodem ve zkoušce Jóba


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 24. květen 2023 @ 09:32:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jejda, Akuzativ :) Vy nevíte?
Zkuste nějakého biskupa či papeže z Říma na telefonu či emailu.
Anebo si přečtěte pořádně knihu Ljov.
Proč bych měl radit křesťanovi, co neslyší, nepřemýšlí?
Křesťanovi, co má za to, že zmije na žerdi a serafové na žerdi jsou příkladem pro výrobu obrazů a soch a klanění se před nimi? Co má za to, že kosti Josefovy přenesené z Micrajim do Erec Jisro'eil, jsou příkladem pro modlení se k nim a k různým procesím a dotykům k požehnání a uzdravení apod?
Proč mám radit pohanovi, který ve všem vidí modloslužbu, avoda zara, a činí ji?
Tomu, který má satana za vzbouřeného anděla Hašem, protivícím se Jemu a Jeho vůli, a konajícím, co chce sám a bojujícím s Hašem, který ho má za nepřítele, protivníka Hašem?
Těžko byste mohl porozumět, co se odehrávalo u Ljova :)


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 28. květen 2023 @ 18:42:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota
Však to není těžké odpovědět
Římskokatolici Bibli znají
Myslíš, že poznáš Mesiáše?


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 29. květen 2023 @ 11:46:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota
Víš co mi napadlo a je třeba ti to připomenout?
No, dva tisíce let Hospodin nepromlouvá k židovskému národů, neposílá k němu proroky a oni nepoznali a nepoznají Mesiáše
Nemůžu ti říct že neznám Starý zákon
Znám ho dobře a vím, že si můžeš popovídat na webu z Izraele, s rabínem
Já nejsem žid, jsem římskokatolík  
Je to zajímavé, že dost urputně stojíte dva tisíce let na místě a nic, ticho, nic, ticho a Mesiáše máte kde?


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 21. květen 2023 @ 00:28:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

to Syntezator:

No víš bobku, jak vidno - nerozumíš tomu. Tak ti dám příklad - ty jsi si svojí prací vytvořil nějaký majetek Zatím je to tak, že je ten majetek pořád ve tvé moci (tedy než zase přijdou ultrabolševici). Co si s ním uděláš je naprosto tvá věc.

Když budeš chtít nějaké věci vyřadit, tak je vyřadíš. Když budeš chtít nějaké už obnošené věci přeřadit jen na domácí nošení, tak je přeřadíš.

Cokoliv uděláš - i kdybys to všechno spálil, je naprosto tvá věc. Ty jsi majitel, tys to všechno stvořil, tak si s tím můžeš dělat co chceš a NIKDO - opakuji NIKDO tě nemůže obvinit z nespravedlnosti. 

Máš doma hrnky a talíře a příbory. Jedny máš na zahradu a ty druhé máš na sváteční okamžiky. Právě tak je to s tvým oblečením.

Ukaž mi někoho, kdo ti může kecat do toho, co uděláš se svým vlastním majetkem? Všechno, co uděláš, bude spravedlivé, i kdybys to všechno zničil.

A přesně tak to má Bůh s celým vesmírem a všemi dalšími vesmíry.

A Bůh je Svatý. On nás stvořil takové, jací jsme. A my neodpovídáme Jeho standardům. To vše tak mělo být. Proč? Aby On se oslavil - vše dělá pro sebe a svojí Slávu. Normálně by nás ve své prchlivosti měl všechny zničit. 


Iz 48,9  Pro jméno své poshovím s prchlivostí svou, a pro chválu svou poukrotím hněvu proti tobě, abych tě nevyplénil.
10  Aj, přepálím tě, ačkoli ne jako stříbro, přeberu tě v peci ssoužení.
11  Pro sebe, pro sebe učiním to. Nebo jakž by mohlo v lehkost vydáno býti? Slávy své zajisté jinému nedám.


Avšak nezničil nás, ale vyslal k nám z Lásky svého Syna, aby ten Syn zachránil Bohem vyvolené. Což je Jeho obrovská milost, že vybral nejprve Izrael a pak ohromné množství lidí ze všech národů a ras, aby byli Jeho královským kněžstvem.

A mnoho jiných zatvrdil.


Dělá to vše pro sebe, aby ukázal svou moc. On může, protože opravdu není nikdo jako On. On nemůže být sobec nebo pyšný jako my. Vše co učiní je spravedlivé a nikdo ho nemůže obvinit.

Tak jako tebe ohledně nakládání s tvým majetkem.

Frštenzi? Paňátno? Do you understand? 
]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 21. květen 2023 @ 00:31:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Syntezator:


A to vše dělá, aby nakonec byl On všechno ve všem. 
]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. květen 2023 @ 09:36:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To samé, co pro Akuzativ. Já vám rozumím. Pro vás je Jehova reálný a věříte tomu, že může číst zdejší texty. Proto nikdy nemůžete kritizovat příběhy v Bibli. 

A já bych se musel opakovat. Co jsem napsal, to jsem napsal. 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. květen 2023 @ 09:55:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No víš bobku, jak vidno - nerozumíš tomu. Tak ti dám příklad - ty jsi si svojí prací vytvořil nějaký majetek Zatím je to tak, že je ten majetek pořád ve tvé moci (tedy než zase přijdou ultrabolševici). Co si s ním uděláš je naprosto tvá věc.
Když budeš chtít nějaké věci vyřadit, tak je vyřadíš. Když budeš chtít nějaké už obnošené věci přeřadit jen na domácí nošení, tak je přeřadíš.
Cokoliv uděláš - i kdybys to všechno spálil, je naprosto tvá věc. Ty jsi majitel, tys to všechno stvořil, tak si s tím můžeš dělat co chceš a NIKDO - opakuji NIKDO tě nemůže obvinit z nespravedlnosti. 
Máš doma hrnky a talíře a příbory. Jedny máš na zahradu a ty druhé máš na sváteční okamžiky. Právě tak je to s tvým oblečením.
-------------------------------------------------------------No, Gregu, srovnávat lidi s hrnky a talíři, tedy věcmi, je brutální. Ale cením si na tobě, že Jehovu nepřikrášluješ. Na rozdíl od jiných pobožných jsi poctivý a Jehovu nevylepšuješ. Hnusotu Jehovy bereš, jak je, bez úprav. Akorát podle tebe na to má právo a může si dělat, co chce. 

Gregu, jenže právě podle toho, když má někdo moc na někým, tak se pozná charakter. Podle míry zneužívaní moci. Já nebudu srovnávat ten vztah jako k hrnkům. Hrnky nejsou živé. Spíše je lepší přirovnání člověk a pes. Mám nad svým psem taky moc a můj pes je na mě závislý. Můžu kdykoli života svého psa ukončit. Nebo ho můžu mučit, kdybych chtěl. Nebo ho trápit špatným jídlem, otrávit, utopit, upálit. Můžu se svým psem udělat cokoli, co udělal Jehova s člověkem. Ale já na rozdíl od Jehovy nejsem magor a když se pes choval jinak, než jsem chtěl, tak jsem věnoval čas tréninku. Vzal jsem si ho od štěněte. Udělal jsem ten čas. Osobně jsem angažoval. Dal jsem pejskovi svoji energii, výchovu, každodenní přítomnost. A to se mi vyplatilo v tom, že pejsek i když ne vždy, ale převážně poslouchá, na zvolání jeho jména přijde ke mně. Je ovladatelný. 

Ale tohle Jehova neudělal. Jehova nedal tomu člověku čas, nebyl s ním od dítěte. Jen se mstil a hromadně. Je to špína. Je to blázen. Nezná základní pedagogické postupy. Jehova je nevzdělaný primitiv s násilnickými sklony. Nedivil bych se, kdyby byl i alkoholik. Však jako první zázrak chtěl dělat kořalu skrze svého synka. 


Jehova v Bibli i jeho synek Jošua nejsou pro mě vzory. Nesahají mi ani po kotníky. Vzděláním, inteligencí a pracovními výsledky. Já jsem vychoval dobře nejen své psy, ale i svoji třídu, když jsem byl třídní učitel. Jehova nic z toho neumí. Jen vyhrožovat, topit, ožírat lidi, lhát, slibovat fejkový konec světa. Jehova podle Bible má podobnou moc nad lidmi jako já nad svým psem. Já bych mu mohl být vzorem, jak se má schovat ke slabšímu. On mi nemůže být vzorem v ničem. Jehova je pokažený. Já ne. Kdyby mohl můj pes mluvit, tak ti to potvrdí. Já nedělám žádné extrémy. Ani nerozmazluji, ale ani se nemstím a nejsem agresivní buran. 

Můj soused je agresivní buran, řve na svého psa. Taky je dost často v lihu. (Asi pdole vzoru Jehovy) a jeho pes je neurotik, chudák vyděšený. A na zavolání k němu nepřijde, má strach. A soused o to více zuří,  a pak svého psa bije. Začarovaný kruh. Stejně jako ten Jehova v Bibli. 

Vysvětli Jehovovi, až  s ním budeš mluvit, Gregu, že výchova se dělá odměňováním žádoucího chování, pozitivním osobním příkladem, trpělivou a spravedlivou péči. Nikoli topením, pálením, vyhrožováním mučením. Vysvětli to Jehovovi.... ( Pokud má IQ na to to pochopit...)


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 21. květen 2023 @ 12:03:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Syntezator:
]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. květen 2023 @ 12:23:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chování literární postavy Jehova alias Hospodin není vtipné. Je smutné a ohavné. 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 21. květen 2023 @ 12:06:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Syntezator:Já nebudu srovnávat ten vztah jako k hrnkům. Hrnky nejsou živé.


Ty nevíš, že jsme jen hliněné nádoby? Bez Boha mrtvé?]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 21. květen 2023 @ 12:11:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Syntezator:


A navíc se paradoxně chováš jako komunista, resp. ULTRABOLŠEVIK, když se opovažuješ posuzovat Boha za to, co činí se svým MAJETKEM. 

Vidím, že tak jako bolševici neuznáváš soukromé vlastnictví. Nechtěl bys znárodnit kosmos?


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. květen 2023 @ 12:32:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevěřím na reálnost literární postavy Jehova alias Hospodin. Spíše zkoumám, jaké motivy vedly konkrétní lidi, co tu postavu ztvárnili. V díle se pozná autor. Každý pisatel románu, nebo fikce nebo pobožného příběhu do toho dává kus sebe. A jaké literární postavy tvoří - vypovídá o jeho vnitřku. Pokud stvořil literární postavu, která je panovačná, mstivá, nervní, psychotická, tak se tam zračí kus něco samotného. Tedy dá se krásně vyvodit, že ti lidi, co psali příběhy třebas o Abrahámovi a Izákovi, nebo Jóbovi, atd. byli špatni lidé, kteří si projektovali do té postavy sami sebe. To je jediné, co uživateli cizincovi uznávám, že měl recht. Ty projekce skutečně fungují. Tedy jakého boha si stvoříš, takový bys byl ty sám, kdybys měl tu moc. Je to tvůj bůh udělaný podle tvého vnitřku. 

Romane, dá se vyvodit, jaký bys byl kmenový náčelník, nebo diktátor, kdybys měl neomezenou moc. Byl bys takový jako jsi psal. Dělal by sis, co bys chtěl a neohlížel by ses na ztráty ani životy lidí. Nemají pro tebe žádnou vzácnost, cenu. 

Ještě, že není ani literární Jehova bohem ani Gregorios777. Oba dva jsou pro tu pozici zcela nevhodní. Vy dva s Jehovou nepatříte ani k dobytku. I tam byste dělali paseku. Patříte do izolace od společnosti nebo pracovat leda fakt s něčím neživým. 

S komunismem to nemá nic společného. Snaha udělat ze mě bolševika je trapná, směšná. Je to zoufalost, když máš slabší nebo žádné argumenty. Nemáš výmluvu na svoji špatnost. Máš špatného boha, protože sám jsi špatný. Stvořil sis boha ke svému obrazu. 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. květen 2023 @ 12:40:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebo druhá možnost = víš, že Jehova je špatný, ale máš strach, že by se ti mstil, kdybys se k němu nelísal. Víš, že trestá jakoukoli pochybnost o něm. 


Jsou jen dvě možnosti: 


1. Buď ti Jehova vyhovuje, v tom případě jsi stejně špatný jako on. Vrána k vráně. 
2. Nebo víš o špatnostech Jehovy, ale děsíš se jeho mstivosti, proto mu připosraně sloužíš. 


Žádná třetí možnost neexistuje. 
]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 21. květen 2023 @ 13:01:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Syntezator:

za 1 a za 2. Neuhodls. Ještě je třetí možnost - 3. Kristus se mi dal poznat jako PRAVDA.


A pokud někdo věří na základě tvého bodu 2, tedy jaksi ze strachu z pekla, tak ta jeho víra není pravá. 

Člověk skutečně uvěří jen proto, že se mu dá poznat Pravda. Že se Pravda rozsvítí v jeho srdci.]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. květen 2023 @ 13:25:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
3. Kristus se mi dal poznat jako PRAVDA. - píše Gregorios777


No to je váš oblíbený argument, že Jehova ze SZ už pro vás neplatí, ale je tu nový vzor - Jošua z NZ. Ten sice už není takový poděs jako Jehova, ale pořád je to bída. Kdyby reálně měl být vzorem pro mládež? Který rodič by chtěl vychovat svoje děcko, aby z něho byl něco jako Jošua? Aby nechodil do práce, místo toho žil paraziticky z toho, co dají ostatní. Potuloval se s družinou dalších 12 podobných kumpánů, strašil všechny brzkým koncem světa, vykřikoval, že se nemáš starat o jídlo, ani oblečení, že se máš jen modlit. Vždyť tento extatický hipisák taky není žádným vzorem pro mládež. Dneska se tomu říká zahálka, parazitismus, náboženský fanatismus. 


Ani jeden, tedy ani Jehova ani Jošua nemůžou být vzorem pro mládež. Kdybych měl mladým lidem nabídnout nějaký vzor hodný následování, tak třebas spíše Jágra, který makal na sobě od mládí. Nebo mimo sport lidi z oblasti vědy. Jsou vědci, kteří byli od mládí snaživí, aktivní, studovali, při studiu si přivydělávali. 

Já jsem nežil paraziticky, pro mě Jehova a Jošua opravdu nejsou žádné vzory. Já jsem si postavil bydlení sám vlastníma rukama, vysokou školu jsme si platil ze svého, bez sponzoringu rodičů. Chodil jsem do práce, k tomu jsme studoval dálkově. Platil jsem si sám bydlení. Staral jsem se o sebe. 

Návody od sjetého a nezodpovědného Jošuy, že máš vést hispisácký život jako on jsou srance. Je třeba jednoznačně napsat, že návody Jošuy jsou srance. Nula vzor. Kdyby to tak udělal každý jako on, tak společnost se rozpadne, ekonomika zkrachuje. Je to nepoužitelné, nesmyslné. 


Nemáte vůbec nic, pobožní. Nemáte v rukách nic, co by se dalo použít. 

Leda smrad středověku. 

Ale jelikož jsem demokrat, budu se zasazovat o to, abyste tento středověký smrad mohli vyznávat. 
]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 22. květen 2023 @ 11:32:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Syntezatot: V podstatě produkujes stejné humanisticke
humanisticke kecy, jako většina "poboznych" zde. Můžete si podat spolu ruce. 
 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 22. květen 2023 @ 16:55:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já produkuji nějaké kecy a také v souladu s těmi svými kecy žiju. Ty produkuješ ovšem teorie o tom, jak tě Ježíš uchvátil, oslovil a jak jsi pak prozřel, ale podle návodu Ježíše nežiješ. 


Vždyť jsi psal dříve, že jsi měl dluhy nebo finanční potíže a musel jsi vzít další místo hlídače - detektiva ze supermarketu. Dělal jsi jeden čas na dvě směny, měl jsi vyšší úvazek, aby ses z dluhů vysekal. Nevím, zda to tak máš stále, nebo už to nemusíš dělat. Ale hlavní poučení z toho plyne, že ses neřídil radou Jošuy: Nestarejte se o zítřek, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí." 

Ty jsi naštěstí upřednostnil zdravý rozum před biblickou esoterikou a tím pádem sis pomohl a nespadl do dluhové pasti a exekucí. Dobře jsi věděl, že kdyby ses řídil jen Biblí, tak z toho nevybruslíš. 


A tak to děláte všichni pobožní. Už jste pochopili, že za života ty biblické proklamace nefungují. Tak máte druhou alternativu: Představujete si, že to začne fungovat po smrti. Tak já vám přeju, aby vám to aspoň po vaší smrti začalo fungovat. Možná se už Karel Bylina a Tonda Vlas spolu s Jošuou promenádují po nebeské louce, kde je všecko zadarmo a hned a bez práce a jsou nesmrtelní. :-)


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 23. květen 2023 @ 21:38:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Syntezator: No tak to bylo, to jo. Dnes ale nemám ani korunu dluhů, mám vyplaceny i úvěr stavebního spoření na náš společný dům s mojí exmanzelkou. A zaplatil jsem i její zbývající úvěr ve výši čtvrt milionu, aby dům už byl plně náš, než se nám ho Karl Schvab za čas pokusí sebrat...


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 23. květen 2023 @ 21:42:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava: Klaus Schwab


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 23. květen 2023 @ 21:54:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
To je dobře


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 24. květen 2023 @ 15:27:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Syntezator:
]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 24. květen 2023 @ 15:41:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo NECHCE PRACOVAT, ať nejí.


]


Fígle pana Grega (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 21:00:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No spíše než že jsi neměl čas, tak jsi vymýšlel celý den, jak z toho vybruslit. A vybruslil jsi tím, že jsi řekl, že to platí jen pro někoho a jen někdy. A nebo je to jen metafora. :-) Znám vás jako svoje boty. :-) 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 22. květen 2023 @ 13:56:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Syntezator
je dobré se podívat na život člověka od jeho stvoření
Lidstvo hledá lidství
Ani naše generace nežije tak, jak má žít


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 20. květen 2023 @ 18:38:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
redifon
JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA?martinoTo myslíš vážně? Ani jsem to nečetl, je to dlouhé a hlavně již ten název vyvolává pochybnosti o zdravém rozumu. Jak může být ten který má domov v pekle nositelem světla? Ty nevidíš jak se zde chovají jeho sluhové jako Myslivec a další? Ztrácíš čas a rozjíždíš hrátky kdy ti co to nemají v hlavě v pořádku začnou se snažit aby vynikli. Ale je to návod jak přivolat Myslivce, Cizince, Willyho...nyní bojují vnitřní boj jak nám něco chytrého naservírovat...já osobně doporučuji vše o Satanu ignorovat...jsou to totiž jeho hrátky....Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 20. květen 2023 @ 19:03:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane,
nečetl jste to - a to je dobře. Článek totiž nebyl určen Vám. Jen žasnu nad tím, proč se vyjadřujete k něčemu, co jste vůbec nečetl???
To mi mozek nebere . . .
Hezký večer,
rdf


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 21. květen 2023 @ 15:37:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
redifon
Jen žasnu nad tím, proč se vyjadřujete k něčemu, co jste vůbec nečetl???
To mi mozek nebere . . .
martino
Že ti to rozum nebere je srizumitelné, jinak bys zde neservíroval článek s názvem:
JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? Když každému je z Písma srozumitelné, že takový úvod bude následně pokračovat se stejným obsahem jako titulek. Pokud tomu nerozumíš tak, že zaměňuješ ZLO za světlo, pak je s tebou duchovně něco v nepořádku. Co ti mám poradit? Přečti si list Efesanům (6,10-19)]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Neděle, 21. květen 2023 @ 18:22:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Když každému je z Písma srozumitelné, že takový úvod bude následně pokračovat se stejným obsahem jako titulek."

Každému myslícímu člověku rozhodně ne. 
Vy jste nepochopil polemiku???
No nazdar!
rdf


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 21. květen 2023 @ 20:34:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
redifon


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 22. květen 2023 @ 16:05:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane,
právo na vlastní názor Vám pochopitelně, nikdo nebere. Jen mi přijde, s prominutím, hloupé, vyjadřovat se k něčemu, o čem vůbec nic nevíte. 
Hezký den
rdf


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 22. květen 2023 @ 22:11:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
redifon
 Jen mi přijde, s prominutím, hloupé, vyjadřovat se k něčemu, o čem vůbec nic nevíte. 
martino
Již jsem to vysvětlil a obhájil, tak ještě jednou a naposledy. Jem mi přijde s prominutím hloupé, obdařit svůj článek titulkem, který doslosva volá, že číst následující je jen ztráta času. Osttaním to nevadí, mě ano a tak jsem zareagoval jasne, srozumitelně a razantně. "Nečtu články, kdy autor dává svému dílu titulek, který odrazuje číst článek". Pokud sem někdo vloží článek s titulkem např. "brusle je světice" což zní podobně provokativně jako tvůj článek, tak pokud by se našel nějaký blb který by to opravdu napsal, tak to také hodím do koše. 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 23. květen 2023 @ 07:36:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JAK JE CTĚNÁ LIBOST . . .
rdf


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. květen 2023 @ 20:10:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě jsi zapomněl doplnit co se stane před 2PJK;

CEP Ekumenický překlad, 1979
2Tes 2:1-4: "Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha."

CEP Ekumenický překlad, 1979
2Tes 2:5-10: "Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila."

Tím zlým, který přijde v moci satanově a bude se vydávat za Boha bude A) sám satan a nebo za b) už je papež, protože ten už sedí v chrámě ve Vatikánu.Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. květen 2023 @ 20:12:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale nevím který chrám je zde míněn, protože žádný Boží chrám na zemi není a do 2PJK ani nebude.


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 20. květen 2023 @ 21:57:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já opravdu nevím, jaký chrám máš na mysli.2Tes. 2; 1-4

1 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,

2 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.

3 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

4 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.

Tento rouhavý čin bude mít děsivé následky: 

a) zemětřesení v Jeruzalémě a zničení třetího chrámu
b) nastolení celosvětového teroru


a) Mt. 24; 15-18

15 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –

16 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

17 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;

18 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.

Zj. 11,13

13 [biblenet.cz] [biblenet.cz] V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.

PŮJDE O ČAS!!!

b) Mt. 24;21,22

21 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

22 [biblenet.cz] [biblenet.cz] A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.


PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] 

Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] 


 
]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 21. květen 2023 @ 09:26:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problém je v tom, že žádný třetí chrám v Jeruzalémě není a věřím, že ani fo 2PJK nebude, protože ho Bůh nedovolí židákům znovu postavit.

Znesvěcující ohavnost je římskokatolická mše kdy proměňují oplatku v tělo Kristovo a víno v krev a tak Ježíše dnes a denně znovu křižují.

Proto věřím, že satan převlečený za krista usedne ve Vatikánu a bude se prohlašovat Bohem. S chrámem těla Ježíše Krista to nemá co dělat.


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 12:28:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znesvěcující ohavností bylo zmasakrování římské posádky včetně žen a dětí , kterým židé slíbili volný odchod z Jeruzaléma, když složí zbraně - pak je napadli a povraždili. Včetně těch, kteří se utekli pod ochranu chrámu (a v chrámu se nesměla prolévat lidská krev) - ti byli vražděni přímo v prostorách chrámu. Z důvodu této věrolomnosti židů byl pak Jeruzalém v r. 70 Římany zpustošen.


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 22:30:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to určitě znesvěcujíci ohavností je řkatolická mše a opětovné křižování Krista.


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. květen 2023 @ 12:26:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se ale děje jen ve tvé popletené hlavě.

Při mši je Kristova oběť - pořád ta samá a jediná - podle Kristova příkazu (To dělejte na moji památku) jenom zpřítomňována.

Ve skutečnosti toto znamená, že každý křesťan v každé historické době může mít svůj užitek z Kristovy oběti před dvěma tisíci roky.


Katolická mše je totiž  DÍKŮVZDÁNÍM!


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. květen 2023 @ 08:54:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Při mši vlastní mocí mění kněz oplatku v tělo Kristovo a víno v jeho krev a tak jen neustále znova a znova křižuje a to je fakt hnus.


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 29. květen 2023 @ 06:32:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Při mši svaté kněz z moci své služby v církvi (předávané od apoštolů skrze vkládání rukou - Tit 1,5) žehná mešní dary chleba a vína a to Duch svatý z nich svou mocí činí živého Krista pod způsobami chleba a vína
- zpřítomňuje v běhu času jednak Kristovu oběť na kříži (pořád jednu a tu samou oběť) a zároveň naplňuje tak Kristův příkaz z poslední večeře: "To čiňte na mou památku" (1 Kor 11,24-25).
]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Neděle, 21. květen 2023 @ 18:08:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Amen
Děkuji za krásnou práci.
 Je to přesně tak, jen se zamýšlím nad Vaším výrokem:

"Spasitel nechápal, proč byl Otcem opuštěn, když přece do nejmenších detailů plnil Otcovu vůli! Dokonce nevyužil i možnost vyhnout se utrpení -což je  v omezeném lidském uvažování další důvod pro to, aby Otec Syna neopouštěl. "

A přemýšlím nad tím, proč apoštol Jan, který stál pod křížem a slyšel všechna slova , které náš Pán vyslovil, nezmínil nic o tom, že by Ježíš na kříži volal, proč ho Otec opustil, ani nepíše nic o odpuštění lotrovi na kříži? 
Jak je to možné? Znovu pročítám Janovu 19. kapitolu od verše 17-30. 
Ježíš- byl totožný se svým Otcem a přesně věděl, jak to dopadne viz Genesis 3.kap.15.verš  
Svoboda v Kristu a Láska Jeho k nám, je tím největším zázrakem a darem, kterého se nám dostalo
Haleluja!!!
Magdalena

Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 21. květen 2023 @ 18:51:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Spasitel nechápal, proč byl Otcem opuštěn, když přece do nejmenších detailů plnil Otcovu vůli! Dokonce nevyužil i možnost vyhnout se utrpení -což je  v omezeném lidském uvažování další důvod pro to, aby Otec Syna neopouštěl."

Toto je poměrně častá chyba - nevím, jestli v překladu nebo výkladu, ale je třeba, abychom byli přesní. „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“ je česky Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil.

Otec Pána Ježíše neopustil - vždyť Jeho poslední Slova na kříži byla: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Když to řekl, vydechl naposled.  


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 22. květen 2023 @ 00:16:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Má-li zde jít opravdu o přesnost, použiji Pavlíkův studijní překlad, který pokládám za nejpřesnější.

Omezím se na text Mt. 27:46.

Mt. 27,46 "okolo deváté hodiny však Ježíš  silným hlasem zvolal, pravě (1260): ÉLÍ, ÉLÍ, LAMA SABACHTANÍ? To jest: Můj Bože, můj Bože, nač jsi mě opustil (1261)?

Pozn. 1260: Žalm 22:1
Pozn. 1261: Viz Skut. 2:27, pozn. 101

Ž. 22:1 "Můj Bože, můj Bože, nač jsi mě opustil? . . .

Skut. 2:27 "protože mou duši nezanecháš v hádu, aniž dáš svému milosrdnému uvidět zkázu,"

Pozn. 101:  Vl. "nezanecháš za sebou", sloveso jako u Mat. 16:4, pozn. 691, navíc s předponou značící "v něčem". 

Mám za to, že do větších hloubek sestupovat netřeba. 

Pakliže Písmo praví, že Bůh svého Syna na kříži opustil, pak vězme, že tomu tak skutečně bylo. Tato skutečnost již byly předpověděna v Žalmu 22. Souvislost tohoto Žalmu s Mt. 27:46 je do očí bijící. 

Tvrzení, že "Otec Pána Ježíše neopustil", je čirá HEREZE!!!

Ve svém článku "Velikonoční úvaha 2017" jsem tyto skutečnosti vyjádřil takto, překopíruji:

4) Velikost Spasitelovy oběti

Už v Getsemanské zahradě byla muka Spasitelova tak strašná, že jeho pot byly krůpěje krve (L. 22:44). V úzkostech se Spasitel ptá Otce na věc zásadního významu, která by měla odraz i v nebeských sférách: zda neexistuje i jiná možnost spasení!!! Přitom všem zůstává bezvýhradně podřízen Otci. 

Mt. 26:39 " . . Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš."

Do té chvíle byl Spasitel zkoušen jako Bůh i člověk. Ale to se záhy mělo změnit:

Ž. 22:2 "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Mt. 27:46; Mk. 15:34)

ZDE BYL SPASITEL OTCEM ZKOUŠEN UŽ JEN JAKO ČLOVĚK. LZE ŘÍCI, ŽE OTEC VE ZKOUŠKÁCH SVÉHO SYNA ŠEL SKUTEČNĚ "NADORAZ"!!! VNITŘNÍ SMYSL OBOU TEXTŮ JE TEN, ŽE BŮH SE Z LÁSKY K LIDSTVU DOSLOVA ROZERVAL VEDVÍ !!! - TJ. NAČAS ZTRATIL SVOJI INTEGRITU!!! 

Na straně Otce to bylo utrpení plynoucí ze ztráty spojení se svým milovaným Synem a pohledem na Jeho utrpení v opuštěnosti. 

Na straně Syna utrpení spočívalo v tom, že  ve fázi umírání, tj. největší tělesné tísně byl zbaven spojení s Otcem, musel tedy Satanovým útokům odolávat jen v lidské síle a tím Satanovy útoky společně s hříchy existujícího i dosud nenarozeného lidstva (J.1:29; 2Kor. 5:21; Gal. 1:4; Žd. 9:26-28; 1Pt. 2:24, aj.) dolehly na Něj plnou vahou. A to dává Spasitelově oběti nekonečný, vpravdě Boží rozměr a hodnotu vymykající se všem lidským měřítkům.  

Oproti původním tvrzením, jsem  se v mém nynějším článku ohledně Spasitelova utrpení vyjádřil takto:

Dosud jsem si myslel, že Otec zkoušel svého Syna až" NA DORAZ" - ale nyní jsem toho názoru, že Spasitel byl Otcem zkoušen až "ZA DORAZ" - a za tímto "dorazem" je pouze NEKONEČNO!!!

A po vítězném boji Spasitel odevzdal svého ducha Otci:

Lukáš 23, 46 [www.biblenet.cz] A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal.

Mezi verši Mt. 27:46 a Lk. 23:46 neexistuje rozpor už z toho důvodu, že celé Písmo je z principu bezrozporné. 

Ten, kdo tvrdí opak, je bludař - ať je to kdokoli.
rdf
]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 22. květen 2023 @ 15:17:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že se zde najde člověk, který pokládá Boha za různého od Otce. 

Malachiáš 2, 10 [www.biblenet.cz] Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců?
Efezským 4, 6 [www.biblenet.cz] jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
rdf


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 22. květen 2023 @ 12:59:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Efezským 4, 6 [www.biblenet.cz]  jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
rdf


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 15:33:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Willy:


Otec Pána Ježíše neopustil - vždyť Jeho poslední Slova na kříži byla: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Když to řekl, vydechl naposled.  

Nevím z čeho vycházíte. Toto bylo vysloveno až po Kristově výroku: "DOKONÁNO JEST."

Samozřejmě, že Bůh Krista opustil, když se stal za nás hříchem. Svatý Bůh s hříchem nemá NIC společného. A už vůbec to nebylo tak, že by to Spasitel "nechápal".

Samozřejmě, že věděl proč jde na kříž a nehrozil se vůbec fyzického utrpení, ale právě nadcházejícího opuštění Bohem a prokletí, t.j. vydání satanovi do rukou. 

                               
 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 21. květen 2023 @ 19:20:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A přemýšlím nad tím, proč apoštol Jan, který stál pod křížem a slyšel všechna slova , které náš Pán vyslovil, nezmínil nic o tom, že by Ježíš na kříži volal, proč ho Otec opustil, ani nepíše nic o odpuštění lotrovi na kříži? 
Jak je to možné?

Otec Pána Ježíše neopustil. Bůh Ježíše opustil proto, že byl učiněn hříchem, stal za nás, kvůli nám hříchem, opustil jej, poněvadž nemůže a nemohl mít s hříchem nic společného. Někdo třeba namítne, že Bůh je Otec, Otec je Bůh - ano, to je pravda. 

V daném případě je zřejmé, že v Pánu Ježíši bylo lidství i božství, kdy Jeho lidství volalo Bože... a božství volalo Otče... 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 21. květen 2023 @ 21:53:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh Ježíše opustil proto, že Bůh je nesmrtelný na rozdíl od člověka Ježíše a druhého Adama který byl ve všem jako my. Ježíš nikdy nebyl a dodnes není Bůh, který může být a je jen heden jediný podle Písma.

V Pánu Ježíši nebylo božství, ale Bůh Otec byl v něm a Ježíš se musel ve všem na něj spoléhat, musel Boha prosit na modlitbách a činit jeho vůli (nikoliv svou).


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 21. květen 2023 @ 22:01:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kéž se nad tebou Bůh smiluje a dá ti poznat pravdu, kterou ještě neznáš. Amen,


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 22. květen 2023 @ 13:09:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Otec Pána Ježíše neopustil. Bůh Ježíše opustil proto, . . ."

KATEDRÁLNÍ BLUD

Otec a Bůh je jedna a táž osoba - nelze je tedy os sebe odtrhnout.

Efezským 4, 6 [www.biblenet.cz]  jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

rdf


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 22. květen 2023 @ 15:54:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Otec a Bůh je jedna osoba, nelze ji od sebe odtrhnout. A teď pár otázek.
Je Bůh Otcem všech lidí absolutně? Ne, není; je Otcem Božích dětí a to nejsou všichni lidé. 
Je Bůh Otcem hříšníků? NENÍ ! Ve chvíli, kdy byl Syn člověka přibit na kříž a kdy byl učiněn hříchem a stal se zástupcem všech hříšníků, jej Bůh opustil, poněvadž nemohl mít s hříšníkem nic společného, a následovalo Ježíšovo zvolání: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, což v překladu znamená: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘   
Ale vedle toho nebo spolu s tím byl pořád Synem Božím, kterým být nepřestal, a ten chvilinku předtím, než jako člověk vydechl naposled, zvolal mocným hlasem: „Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha.“

Je v tomto takto napsaném nějaký blud? 


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 22. květen 2023 @ 16:18:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě, skoro všechno. 

Zkuste se zamyslet např. nad tímto:

Malachiáš 2, 10 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců?

"Je Bůh Otcem hříšníků? NENÍ !"

Pak ovšem Otec hříšníky nestvořil. A pokud je nestvořil - tak hříšníci neexistují!!!

Efezským 4, 6 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

"jeden Bůh a Otec VŠECH,"

To Vám nestačí???
Já žasnu . . .
rdf]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 26. květen 2023 @ 14:06:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, to nestačí; ani mně ani Gregovi. 
Rozumím, že nebo když tomu nerozumí někdo, jako třeba oko. Nicméně, že tomu neporozumí bratr v Kristu, by mne ve snu nenapadlo. Je však zřejmé, že se to stát může. Budiž. 
Ale, že z toho, čemu neporozuměl, udělá blud, z něhož obviní bratra; následně v této souvislosti nepravdivě posoudí Boží dílo, postavené na Božím Slově jako Satanský blud a nechce kvůli tomu mít s bratrem nic společného, to je překročení všech Bohem stanovených mezí, popření Kristova učení, porušení Kristova staronového přikázání, abychom se milovali navzájem tak, jak On miloval nás, a jak jsem řekl dříve - pokud na tom dotyčný bratr trvá, zašel příliš daleko na to, aby se mohl vrátit zpět a dát věci do pořádku - ne s tím bratrem, tam problém není, ale s Bohem samotným, protože označil Boží dílo za dílo Satanovo a to je hřích proti Duchu Svatému
Takže ještě jednou - POKUD k tomu výše napsanému opravdu došlo, NENÍ CESTA ZPĚT !!


]


Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 26. květen 2023 @ 16:31:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Ale, že z toho, čemu neporozuměl, udělá blud, z něhož obviní bratra; následně v této souvislosti nepravdivě posoudí Boží dílo, postavené na Božím Slově jako Satanský blud a nechce kvůli tomu mít s bratrem nic společného, . . ."

"ne s tím bratrem, tam problém není, ale s Bohem samotným, protože označil Boží dílo za dílo Satanovo a to je hřích proti Duchu Svatému. "

Víte vůbec, co jste napsal???

Takže vážený pane,
já jsem Vaše dílo vůbec neposuzoval - a je-li to vůbec Boží dílo, o tom velmi silně pochybuji. 

Osvěžím Vám paměť, cituji:


Takže, vážený pane, ať promluví fakta:
Napsal jsem, překopíruji:

JE TATO (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 23. květen 2023 @ 11:01:40 CEST

Proto se mi celá ta vaše slavná katedrála jeví (po zralé úvaze), jako SATANSKÝ SVOD.

Re: Katedrála (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 00:03:26 CEST 

Tedy vy byste byli piloty, kteří určují směr - a ostatní by se jen vezli. Toto vše jsem vnímal a vnímám jako satanský svod,


Zatímco Vy jste napsal:

Re: Katedrála (Skóre: 1)
Vložil: 
Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 13:36:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) )


Jste lhář - a proto vezměte laskavě na vědomí, že všechna lež pochází ze Satana (J. 8,44)!!!

Prostě, když argumenty nejsou, tak použijete lež, abyste mě bolestivě zasáhl a obvinil mne z hříchu nejtěžšího!!!

A to je velmi, velmi nebezpečné!!!

Neuvažoval jste někdy o tom, že by se Vám to vše mohlo jednou vrátit???

rdf

Tím jste byl usvědčen ze lži. Co je však odporné je to, že k mému výše uvedeném komentáři uveřejněném ve vláknu  "Diskusní fórum Katedrála GS pro hledající Krista" jste se nevyjádřil, a celý problém jste přenesl sem, kde mne pomlouváte!!!

To to jste tak zbabělý, že nemáte odvahu postavit se mému článku čelem??? To nesvědčí o dobrých charakterových vlastnostech - který by měl mít ten, kdo chce vést druhé!!!


rdf


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: redifon v Úterý, 23. květen 2023 @ 00:39:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Římanům 5, 8 [www.biblenet.cz]  Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
  rdf


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. květen 2023 @ 17:43:17 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Je v tomto takto napsaném nějaký blud? "....

  Jistěže je v tom blud!  Tak toto prohlásil pseudo-prorok Willy.  A ani se přitom nezačervenal!
  A co nám k tomuto tématu řekne apoštol Pavel? Ten říká pravý opak, než Willy:
  (Sk 17,26 ...)
  Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko.
  Neboť ‚v něm žijeme, pohybujeme se a jsme‘, jak to řekli i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme i jeho rod.‘

  Jsme-li tedy rodem Božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu.
  Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání
  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 20:40:56 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  to Willy:


  V tom, co jsi napsal není absolutně žádný blud. Mohu říci (tedy pokud vím) jen Amen. V tom, co píše Redifon,  je třeba hledat V JAKÉM SMYSLU to bylo napsáno,


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 26. květen 2023 @ 12:21:36 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jak to, že není? Neumíš číst, nerozumíš snad psanému textu?  (Ef 4,6)
  ... jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás.

  Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.

  Jestliže je Boží obraz ve všech z nás lidech - je tedy  i v pohanech.

  Skrze něho dýcháme, pohybujeme se a jsme - říká apoštol Pavel Athénským Řekům - tehdy ještě pohanům.


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 26. květen 2023 @ 13:36:29 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jak to, že není? 
  Takto!

  Neumíš číst, nerozumíš snad psanému textu?
  To ty neumíš číst a nerozumíš psanému textu! Nic nového pod sluncem.


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 26. květen 2023 @ 13:38:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já vím, Gregu, jenže, kdo to vysvětlí redifonovi tak, aby to pochopil,


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: JirkaB v Neděle, 21. květen 2023 @ 19:32:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Magdaléno. 
  Já osobně nevěřím, že by Pán Ježíš byl opuštěn ani otcem ano Otcem, ani Bohem... není jediný důvod, aby byl člověk, který byl poslušný Bohu byl opuštěn Bohem.

  Ona je totiž otázka, co Pán na kříži vlastně říkal. Jsou zachycena slova, ale co ta slova měla zjevit? Měla ukázat, že je opuštěn Bohem? Nebo šlo o modlitbu Pána, když se začal modlit Žalm? Říkal Pán, že byl opuštěn, nebo říkal, že byť to vypadá zvenku jako opuštění a prohra, tak to prohra není? O tom je přeci ten Žalm, který se Pán započal modlit.

  Proto já věřím, že Pán na kříži byl opuštěn mnohými lidmi, ale nikoliv Bohem a nikoliv Otcem. 
  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: mikim v Neděle, 21. květen 2023 @ 21:56:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Musel být a byl Bohem Otcem opuštěn, protože Bůh nemůže zemřít a kdyby v Ježíši Bůh Otec zůstal tak by Ježíš nemohl na kříži zemřít a přežil by to, protože by jej Otec udržel při životě.


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: Magdalena07 v Neděle, 21. květen 2023 @ 23:57:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jirko, 
  má otázka zněla, proč Jan tato slova o opuštění nezaznamenal, když byl pod křížem? Oostatní tam nebyli. Pod křížem zůstali jen Marie, Jan a Magdalena
  Ježíš trpěl nesmírně ,ale zároveň věděl, že boj se Satanem vyhrál a svůj lid  svou krví zachránil!.
  Otec byl stále s Ním, protože On a Otec byli totožní...
  Kdo vidí mne, vidí i otce, řekl Ježíš


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: mikim v Pondělí, 22. květen 2023 @ 18:50:12 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Otec byl s Ježíšem, ale nebyl na kříži v něm a opustil ho a to je velký rozdíl.


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: JirkaB v Pondělí, 22. květen 2023 @ 19:10:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Proč nepsal Jan? 
  Evangelia jsou čtyři a některá slova jsou ve všech, některá ne. Proč Památka Páně je v Pavlovi a synoptických evangeliích, proč není v Janovi? Proč jinde není umývání nohou. 
  Protože Jan nepopisoval co se dělo, ale popisoval významy, jeho evangelium je více výkladem než popisem. 
  Možná to nezaznamenal, protože věděl, že se Pán modlí Žalm. Protože věděl, že tím výrokem nedefinuje teologický statut, proto to ta slova třeba nezaznamenal.


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 22. květen 2023 @ 08:58:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Součástí Ježíšova lidství byla ta skutečnost, že byl plně člověkem i se vším utrpením ( a že Bohem být nepřestal - srov. např. J 17,5 - A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět.).


  Součástí Ježíšova utrpení (utrpení Ježíšova lidství - Bůh trpět jinak nemůže) za hříchy světa byla i samota bez Boha, kterou hříšníku způsobují hříchy ke smrti.
  Pán ve svém lidství musel na sobě zakusit všechny důsledky lidského hříchu - i to osamocení bez Boha.
  Samota bez Boha patří mezi nejtěžší způsob ďáblova pokušení - deprese, beznaděj.  V Písmu je psáno, že po pokušení na poušti satan od Ježíše odešel - až do onoho dne Ježíšovy samoty na kříži.

  (L 4,13)
  Když Ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby....

  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: mikim v Pondělí, 22. květen 2023 @ 18:53:11 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bůh nemůže umřít proto  byl Ježíš pouze a jen člověkem kdo tvrdí, že byl současně Bůh i člověk je lhář a není v něm pravda.

  Jan 17.5:

  1. Není pochyb o tom, že Ježíš „existoval“ před začátkem světa. Existoval však doslova jako člověk nebo v Boží předpovědi, „v Boží mysli?“ Jak Kristus, tak společnost jsou v těle Kristově, v Církvi, existovali v Božím předzvědění dříve, než byli naživu. Kristus byl „logos“, „plán“ Boží od začátku, a on se stal tělem teprve tehdy, když byl počat. Je to trojice předsudků, která způsobuje, že lidé čtou skutečnou fyzickou existenci do tohoto verše, spíše než obraznou existenci v Boží mysli. Když 2 Timoteovi 1:9 říká, že každý křesťan dostal milost „před začátkem času, „Nikdo se nepokouší dokázat, že jsme tehdy byli s Bohem skutečně naživu. Každý uznává, že jsme byli „v mysli Boží“, tj. v Boží předpovědi. Totéž platí o Ježíši Kristu. Jeho sláva byla „s Otcem“ předtím, než svět začal, a v Jan 17:5 se modlil, aby se to projevilo.
  2. Ježíš se modlil, aby měl slávu předpovězenou Starým zákonem, která byla v mysli Boha Otce, od doby, než svět začal, a konkretizoval se. Trinitáři však učí, že se Ježíš modlil o slávě, kterou měl s Bohem mnoho let před jeho narozením, a tvrdí, že to dokazuje, že měl přístup k mysli a paměti jeho „božské povahy“. Pokud by si však Ježíš jako člověk „vzpomněl“ na slávu s Otcem dříve, než svět začal, věděl by, že je Bůh v každém smyslu. Nikdy by se nepovažoval za „muže“. Pokud věděl, že je Bůh, nemohl by a nemohl být „v pokušení stejně jako my“, protože nic, s čím by se setkal, by pro něj nebylo „skutečným“ pokušením. Neměl strach ani pomyšlení na neúspěch. Neexistuje žádný skutečný smysl, ve kterém by Písmo mohlo ve skutečnosti říci, že byl „stvořen jako jeho bratři ve všech směrech“ (Žd. Heb. 2:17) protože by vůbec nebyl jako my. Písmo dále říká, že Ježíš „rostl“ v poznání a moudrosti. To by ve skutečnosti nebylo pravda, kdyby Kristus měl přístup k nějakému druhu Boží přírody s nekonečným poznáním a moudrostí. Věříme, že Jan 17:5 je skvělým příkladem poezie, které ukazuje potřebu jasného myšlení ohledně doktríny Trojice. Tento verš lze jasně interpretovat způsobem, který je čestný a biblicky zdravý, a ukazuje, že Kristus byl člověk, ale byl v předpovědi Boha jako Boží plán spasení lidstva. Může být také použit způsob, jakým ho Trinitáři používají: k prokázání Trojice. Když se však používá tímto způsobem, odhaluje Krista, se kterým my jako křesťané nemůžeme skutečně ztotožnit. Nemáme božskou povahu, která by nám pomáhala, když jsme v pokušení nebo máme-li potíže nebo nám chybí znalosti nebo moudrost. Bible říká, že Kristus může „soucitit s naší slabostí“, protože byl „pokoušen ve všech směrech, tak jako my“ (Židům 4:15). Tah tohoto verše je velmi přímočarý. Protože Kristus byl přesně takový, jaký jsme, a byl pokoušen ve všech směrech, kterými jsme, může s námi sympatizovat. Pokud by však nebyl „stejně jako my, „Pak s námi nebude schopen sympatizovat. Tvrdíme, že to, že jsme z Krista udělali boha, znemožňuje skutečnou identifikaci s ním.
  3. Ježíšova modlitba v Janovi 17 je pro nás jako křesťany skvělým příkladem. Vylil své srdce svému Otci, „jedinému pravému Bohu“ (Jan 17:3), a modlil se, aby se naplnila proroctví Starého zákona o něm.
  4. Kristův vztah k Božímu plánu je uveden v poznámkách k Janovi 1:1. Pro více informací o Kristu v předzvědomí Boha, viz poznámka k Janovi 8:58.  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 23. květen 2023 @ 07:16:57 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Samotný Bůh je nesmrtelný - ale když Bůh spojil své božství s našim lidstvím, smrtelným lidstvím - stal se smrtelným. Nikoli že by smrtí přestal existovat jako Bůh, ale v tom smyslu, že ta jeho lidská stránka umřít mohla. Protože ale Ježíšovo lidství a Ježíšovo božství nelze oddělit - je to jedna osoba, na kříži zemřel jak člověk Ježíš, tak spolu s ním také Bůh.

  Tato smrt ale nezničila existenci Boha, ale zničila naopak existenci smrti jako konce existence člověka - dala lidstvu naději na život věčný. Říkáme, že Ježíš svým vzkříšením zvítězil nad smrtí.

  Ježíš o sobě říká zcela jasně, že byl s Otcem v nebeské slávě dříve, než byl svět:


  (J 17,4-5)
  Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět.“ 


  Já chápu, že toto pochopit je nad možnosti lidského rozumu - je třeba to přijat pokorně s vírou.


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: mikim v Úterý, 23. květen 2023 @ 20:41:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bůh umřít nemůže proto Ježíš nebxl od začátku Bohem ikdyž ho Bůh Otec zplodil v Marii svým duchem.

  Sláva dříve, než byl svět, str. 107 (nahoře v PDF stačí jen přepsat stránku a najede Vám to)
  http://www.focusonthekingdom.org/Trinity-cz.pdf
  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. květen 2023 @ 11:50:44 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bůh je neměnný v čase.

  Pokud by byla někdy doba, že Otec neměl Syna, pak by tehdy nebyl ani Otcem.

  Bůh je však Otcem věčně.


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: mikim v Středa, 24. květen 2023 @ 20:10:51 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Bůh je Bůh a zda je Otcem věčně se v Bibli nikde nepíše.


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 08:26:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  V Bibli o sobě ale Hospodin prohlašuje, že je stále stejný - neměnný. (např. Jb 23,13).


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 21:01:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  to Oko:


  Kardinální bludy nejsou obor žádného z nás.
  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 20:44:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  to Oko


  Pokud by byla někdy doba, že Otec neměl Syna, pak by tehdy nebyl ani Otcem.

  Bůh je však Otcem věčně.

  Naprostý souhlas bratře katolíku. Proč se vůbec zabýváme tímto porušením? 

  V tomto případě máme mnoho společného. 


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 24. květen 2023 @ 12:00:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tvoje odvolávka jsou ale samé bludy.

  ..."Je to “Syn člověka”, lidská osoba, kdo v nebesích předexistoval."...

  Pokud by toto měla být pravda (jakési jen teoretické "předexistence" Krista), že Syn člověka doopravdy nesestoupil z nebe, museli bychom proškrtat dobrou polovinu Pavlových spisů.


  (Ef 4,9)
  Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země?   Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: mikim v Středa, 24. květen 2023 @ 20:41:45 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ježíš předexistoval (byl předem vyhlédnut) v mysli Boha Otce a byl počat a přiveden poprvé do své existence skrze Marii.

  CSP Český studijní překlad (2009)
  Ef 4:8-10: "Proto praví: ‚Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.‘ Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země? Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno."

  Neni tady, že sestoupil z nebe na zem, ale že sestoupil do nejnižších části země.

  Další mkžný výklad.
  Efezským 4,8-9 představuje https://digitalcommons.liberty.edu/honors/66/ náročnou pasáž. Odkaz na Žalm 68,18 je nejednoznačný; může to představovat Mojžíše přijímajícího Tóru nebo krále dobývajícího nepřátelskou armádu. Kromě toho je Efezským 4,9 tak úzce spojeno s Efezským 4,8, že nelze platně interpretovat „nižší části země“ (τα κατωτερα μερη της γης) z verše 9, aniž bychom určili význam předchozího verše. Proto je Efezským 4,8-9 analyzován gramaticky, kontextově a historicky, aby se našel nejpravděpodobnější výklad pro tuto konkrétní pasáž. Studie dochází k závěru, že Pavel v Efezským 4.8 zobrazuje davidovského krále, který vítězí nad nepřítelem, a aplikuje tento koncept metaforicky na Krista jako sestupování na zem, přemožení hříchu a vzestup zpět do nebe.
  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 05:48:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Neni tady, že sestoupil z nebe na zem, ale že sestoupil do nejnižších části země."...


  Je obdivuhodné, co všechno si lidé nevymyslí, kdy si usmyslí dokázat si za každou cenu nějakou pitomost.  ..."Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.‘ Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země? Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno."..."...

  Jestliže Ježíš vystoupil na nebesa, znamená toto, že předtím s nebe sestoupil.

  (a aplikuje tento koncept metaforicky na Krista jako sestupování na zem, přemožení hříchu a vzestup zpět do nebe.)

  Jestliže se někdo vrátí ZPĚT - znamená to přece přísně logicky, že předtím už tam byl.  Žádný z lidí nedokáže vystoupit vlastní mocí na nebesa a naplnit všechno - a to ani lidský Mesiáš - pokud by nebyl zároveň i Bohem.

  A Kristus nebyl jenom vzat do nebe Bohem - Kristus sám vystoupil na nebesa a naplnil všechno! (Jenom Mikim se naplnit nenechal).
  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: mikim v Čtvrtek, 25. květen 2023 @ 22:28:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jenže tam se nikde nepíše, že se vratil zpět do nebe...


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 26. květen 2023 @ 06:20:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Jenže tam se nikde nepíše, že se vratil zpět do nebe..."...  Jak to, že nepíše, když píše? Sám to nahoře cituješ:

  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: mikim v Sobota, 27. květen 2023 @ 08:52:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vystoupil nikoliv vrátil sr zpět a to je podstatný rozdíl!


  ]


  Re: JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 29. květen 2023 @ 06:25:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  (J 3,13)
  Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, který je v nebi.
  ]


  DELŠÍ DOBU POSTRÁDÁM PŘÍTELE ROSMANA (Skóre: 1)
  Vložil: redifon v Neděle, 04. červen 2023 @ 14:59:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  DELŠÍ DOBU POSTRÁDÁM PŘÍTELE ROSMANA, NEVÍTE O NĚM NĚKDO?
  rdf  Stránka vygenerována za: 0.71 sekundy